Νερό

Νερό

 • 2004 - Ο ποταμός και το νερόφιδο στο Παραλίμνη

  Απάντηση ημερομηνίας 5 Μαΐου 2004 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.320, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Αναφορικά με την ανάγκη για εξωραϊσμό ποταμού στο Παραλίμνι, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Ο ποταμός Βαθύ που διασχίζει το Παραλίμνι δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Δημοσίων Ποταμών Νόμου, σύμφωνα με τον οποίο αρμοδιότητα για την καθαριότητά του θα είχε ο έπαρχος.

  Σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο, οι δήμοι έχουν υποχρέωση για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και επίσης αρμοδιότητα και υποχρέωση για την καθαριότητα των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων.

  Από το 1980 το τότε Συμβούλιο Βελτιώσεως Παραλιμνίου υπέβαλε αίτημα για τη βελτίωση/τοπιοτέχνηση της κοίτης του ποταμού στην κατοικημένη περιοχή και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ετοίμαζε κατά καιρούς σχετικές μελέτες. Το 1995 ο Δήμος Παραλιμνίου υλοποίησε μέρος της μελέτης με την τοποθέτηση λίθων, όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, με αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα, ως προσωρινή λύση, μέχρι τη λειτουργία του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος. Το ύψος της δαπάνης για τη συγκεκριμένη εργασία ανήλθε στις £35.000, από τις οποίες το 50% καταβλήθηκε από το κράτος για την επιχορήγηση του έργου. Το υπόλοιπο μέρος των μελετών που αφορούν την τοπιοτέχνηση της κοίτης του ποταμού δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και αποτελεί ειδικό μέρος του υπό έγκριση τοπικού σχεδίου του Δήμου Παραλιμνίου.

  Όσον αφορά τα ερπετά που εντοπίζονται στον ποταμό, αναφέρεται ότι στο τελευταίο τμήμα του ποταμού και σε τμήμα της λίμνης φιλοξενείται το είδος του φιδιού Natrix natrix cypria, που είναι σπάνιο και προστατευόμενο είδος ερπετού.»

 • 2003 - ο κίνδυνος εξαφάνισης του νερόφιδου "Natrix-Natrix"

  Απάντηση ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμη Ευθυμίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.102, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Αναφορικά με τον κίνδυνο εξαφάνισης του νερόφιδου "Natrix-Natrix", σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Το κυπριακό νερόφιδο "Natrix-Natrix Cypriaca", μετά από εισήγηση της κυπριακής κυβέρνησης, έχει περιληφθεί στην ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων και, ως εκ τούτου, η κυπριακή κυβέρνηση, στα πλαίσια εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, προβαίνει στην εφαρμογή κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων, που να διασφαλίζουν την επιβίωση και τη διατήρηση των οικοτόπων του. Ήδη, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια τμήματα, προωθεί μέτρα προστασίας που έχουν στόχο την προστασία και διασφάλιση της επιβίωσης του ενδημικού νερόφιδου "Natrix-Natrix Cypriaca".

  Μία από τις πρώτες ενέργειες για την προστασία του ήταν ο τερματισμός του εμπλουτισμού του φράκτη του Ξυλιάτου με πέστροφες και η απαγόρευση του ψαρέματος. Ταυτόχρονα, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για αφαίρεση των ψαριών από το φράκτη, χωρίς βέβαια ουσιαστικό αποτέλεσμα λόγω πρακτικών δυσκολιών. Επίσης, μετακλήθηκε η εμπειρογνώμονας δρ Brigit Blosat, η οποία μελέτησε την πληθυσμιακή δομή του νερόφιδου σε σχέση με τους παράγοντες που το απειλούν στο φράκτη του Ξυλιάτου, στη λίμνη Παραλιμνίου, καθώς και σε άλλους βιότοπους και πρότεινε μία σειρά διαχειριστικών μέτρων, που στοχεύουν στη διασφάλιση της επιβίωσης του νερόφιδου και τα οποία έχουν υιοθετηθεί ως επί το πλείστον από όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα που συμμετέχουν στη σχετική επιτροπή.

  Μεταξύ των μέτρων προτεραιότητας που εισηγείται η εμπειρογνώμονας για το φράκτη του Ξυλιάτου είναι και η δημιουργία πέντε μικρών λιμνών κοντά στο φράκτη, για να αποτελέσουν βιότοπο για τους βατράχους, οι οποίοι αποτελούν βασική τροφή του νερόφιδου. Οι διαδικασίες για την κατασκευή των λιμνών έχουν ήδη αρχίσει και αναμένεται να συμπληρωθούν πριν από το τέλος του έτους.

  Παράλληλα, στη λίμνη Παραλιμνίου, όπου, σύμφωνα με την εμπειρογνώμονα, έχει εντοπιστεί ένας σχετικά αξιόλογος βιώσιμος πληθυσμός του νερόφιδου, το οποίο, σημειώνεται, πιθανόν να αποτελεί άλλη ποικιλία του είδους που έχει αναπτύξει προσαρμοστικά μέτρα επιβίωσης στις συνθήκες ξηρασίας που υπόκειται ο βιότοπος, λαμβάνονται άμεσα τα μέτρα προστασίας που πρότεινε η εμπειρογνώμονας και τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Συμπερίληψη του βιότοπου της λίμνης στο δίχτυο "Natura 2000".

  2. Τερματισμό της λειτουργίας της αγωνιστικής πίστας (motor cross) και διασφάλιση της μη μελλοντικής λειτουργίας της.

  3. Εξέταση του θέματος της παράνομης άντλησης νερού από τις μικρές λίμνες της περιοχής με το δήμο Παραλιμνίου και τις άλλες αρμόδιες αρχές (δήμος Δερύνειας και κοινοτικό συμβούλιο Σωτήρας).»

 • €60 εκατ. για να πίνουμε νερό

  Ευρεία κάλυψη με αφαλατώσεις  

  ΤΟΥΑΓΓΕΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ
  Φωτογραφία
  Πανάκριβα εξακολουθούμε να πληρώνουμε το κόστος της απεξάρτησης από τη βροχόπτωση, αφού για την αγορά νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης όταν και εφόσον θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία, θα φθάνει τα €100 εκατ.
  Για το 2012 και λαμβανομένου υπόψη των καθυστερήσεων στη δημιουργία των μονάδων αφαλάτωσης της Επισκοπής και του Βασιλικού η προτεινόμενη πρόνοια ανέρχεται στα €60 εκατ.