fbpx

Μενού...

Οδηγία 97/68 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία στοχεύει στην προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα πρότυπα εκπομπής και τις διαδικασίες έγκρισης τύπου για κινητήρες που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα. Θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.


Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

- μη οδικό κινητό μηχάνημα οποιαδήποτε κινητή μηχανή, φορητός βιομηχανικός εξοπλισμός ή όχημα με ή και χωρίς αμάξωμα, που δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται για την οδική μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, όπου έχει εγκατασταθεί κινητήρας εσωτερικής καύσης κατά τους ορισμούς του τμήματος 1 του παραρτήματος I,

- έγκριση τύπου η διαδικασία με την οποία ένα κράτος μέλος πιστοποιεί ότι ένας τύπος κινητήρα εσωτερικής καύσης, ή σειρά κινητήρων, όσον αφορά το επίπεδο των αερίων και σωματιδιακών ρύπων που εκπέμπουν, πληροί τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,

- τύπος κινητήρα κατηγορία κινητήρων που δεν διαφέρουν ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως ορίζονται στο παράρτημα II, προσάρτημα 1,

- σειρά κινητήρων ομάδα κινητήρων ενός κατασκευαστή, οι οποίοι αναμένεται, ως εκ του σχεδιασμού των, να παρουσιάζουν παρεμφερή χαρακτηριστικά εκπεμπόμενων από την εξάτμιση ρύπων, και οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,

- μητρικός κινητήρας κινητήρας επιλεγόμενος από μία σειρά κινητήρων κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που τάσσονται στα τμήματα 6 και 7 του παραρτήματος I,

- παραγόμενη ισχύς του κινητήρα η καθαρή ισχύς, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, σημείο 2.4,

- ημερομηνία παραγωγής κινητήρα η ημερομηνία διενέργειας του τελικού ελέγχου του κινητήρα, αφού αυτός βγει από τη γραμμή παραγωγής, οπότε είναι πλέον έτοιμος να παραδοθεί ή να προστεθεί στα αποθέματα,

- διάθεση στην αγορά η πράξη με την οποία καθίσταται διαθέσιμο στην κοινοτική αγορά, έναντι πληρωμής ή δωρεάν, ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, προκειμένου να διανεμηθεί ή/και να χρησιμοποιηθεί μέσα στην Κοινότητα,

- κατασκευαστής το πρόσωπο ή όργανο που είναι υπεύθυνο ενώπιον της εγκρίνουσας αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης τύπου και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής. Δεν είναι απαραίτητο να έχει το πρόσωπο αυτό ή όργανο άμεση εμπλοκή σε όλα τα στάδια κατασκευής του κινητήρα,

- εγκρίνουσα αρχή η αρμόδια αρχή ή αρχές ενός κράτους μέλους, η οποία είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της έγκρισης τύπου ενός κινητήρα ή μιας σειράς κινητήρων, για να εκδίδει και ανακαλεί πιστοποιητικά έγκρισης, να λειτουργεί ως το σημείο επαφής με τις εγκρίνουσες αρχές των υπολοίπων κρατών μελών και να επαληθεύει τους διακανονισμούς συμμόρφωσης της παραγωγής του κατασκευαστή,

- τεχνική υπηρεσία ο (οι) οργανισμός(-οί) ή φορέας(-είς) που έχει(-ουν) ορισθεί ως εργαστήριο(-α) διεξαγωγής δοκιμών ή επιθεωρήσεων για λογαριασμό της εγκρίνουσας αρχής ενός κράτους μέλους. Το λειτούργημα αυτό μπορεί επίσης να τελείται από την ίδια την εγκρίνουσα αρχή,

- πληροφοριακό έγγραφο το εμφαινόμενο στο παράρτημα II της παρούσας οδηγίας έγγραφο, που προδιαγράφει ποιές πληροφορίες παρέχει ο αιτών,

- πληροφοριακός φάκελος ο πλήρης φάκελος ή αρχείο στοιχείων, σχεδίων, φωτογραφιών κ.λπ. που καταθέτει ο αιτών στην τεχνική υπηρεσία ή την εγκρίνουσα αρχή, όπως ορίζει το πληροφοριακό έγγραφο,

- πληροφοριακό τεύχος ο πληροφοριακός φάκελος με επιπλέον οποιεσδήποτε εκθέσεις δοκιμών ή άλλα έγγραφα που ζητεί επιπροσθέτως η τεχνική υπηρεσία ή η εγκρίνουσα αρχή, πέραν εκείνων του πληροφοριακού φακέλου, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της,

- ευρετήριο του πληροφοριακού τεύχους το έγγραφο στο οποίο απαριθμούνται τα περιεχόμενα του πληροφοριακού τεύχους, με κατάλληλη αρίθμηση ή άλλου είδους ένδειξη για την ευκρινή αναγνώριση όλων των σελίδων.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 18, 2015

Οδηγία 2015/1480 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών 2004/107 και 2008/50, οι οποίες ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της πο

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Τα παραρτήματα IV και V της οδηγίας 2004/107/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.Άρθρο 2Τα παραρτήματα I, III, VI και IX της οδηγίας 2008/50/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II της…
Αυγούστου 27, 2015

Οδηγία 2008/50 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΑντικείμενοΤα μέτρα που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία έχουν ως στόχο:1. τον προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να…
Αυγούστου 27, 2015

Απόφαση 2003/507 για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Η προσχώρηση της Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους,…
Αυγούστου 23, 2015

Απόφαση 88/540 για τη σύναψη της σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αρθρο 1 Η σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος εγκρίνονται εξ ονόματος της…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Publications on air quality

 • Air quality in Europe - 2020 report

  Publications Nov 23, 2020 | 11:35 am

  The Air quality in Europe report provides an annual assessment of the status and impacts of air quality and recent air quality trends. The report supports policy development and implementation in the field of air quality at both European and[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe 2019

  Publications Oct 16, 2019 | 09:00 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe from 2000 to 2017. It reviews the progress made towards meeting the air quality standards established in the two EU Ambient Air Quality Directives and towards the[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2018

  Publications Oct 29, 2018 | 08:05 am

  The current report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe from 2000 to 2016. It reviews the progress made towards meeting the air quality standards established in the two EU Ambient Air Quality Directives and towards[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2017 report

  Publications Oct 11, 2017 | 08:55 am

  "Air quality in Europe — 2017 report" presents an updated analysis of air quality and its impacts, based on official data from more than 2 500 monitoring stations across Europe in 2015.

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2016 report

  Publications Nov 23, 2016 | 11:30 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe. It is focused on the air quality state in 2014 and the development from 2000 to 2014. It reviews progress towards meeting the requirements of the air[…]

  Read more...

Μενού...