fbpx

Μενού...

Οδηγία 2004/42 για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον περιορισμό της συνολικής περιεκτικότητας πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) σε ορισμένα χρώματα και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ρύπανσης του αέρα που οφείλονται στη συμβολή των ΠΟΕ στο σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος.

2. Για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1, η παρούσα οδηγία επιφέρει την προσέγγιση των τεχνικών προδιαγραφών για ορισμένα χρώματα και βερνίκια και τα προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα προϊόντα του παραρτήματος I.

4. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει ούτε επηρεάζει τα μέτρα, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων επισήμανσης, που λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και των εργαζομένων και του περιβάλλοντος της εργασίας τους.

 Άρθρο 3 Απαιτήσεις

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι να διατίθενται στην αγορά της επικρατείας τους μετά τις ημερομηνίες που καθορίζονται στο παράρτημαII μόνον εάν έχουν περιεκτικότητα σε ΠΟΕ η οποία δεν υπερβαίνει τις προβλεπόμενες στο παράρτημαII οριακές τιμές, και πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 4.

Για να διαπιστώνεται η τήρηση των οριακών τιμών περιεκτικότητας σε ΠΟΕ που προβλέπονται στο ΠαράρτημαII χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι ανάλυσης του ΠαραρτήματοςIII.

Όσον αφορά τα προϊόντα του παραρτήματος Ι στα οποία πρέπει να προστεθούν διαλύτες ή άλλα συστατικά που περιέχουν διαλύτες, προκειμένου το προϊόν να είναι έτοιμο για χρήση, οι οριακές τιμές του παραρτήματοςII ισχύουν για τις ΠΟΕ που περιέχονται στο έτοιμο για χρήση προϊόν.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω απαιτήσεις τα προϊόντα που πωλούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς για δραστηριότητα η οποία καλύπτεται από την οδηγία 1999/13/ΕΚ και ασκείται σε εγκατάσταση καταχωρισμένη σε μητρώο ή για την οποία έχει εκδοθεί άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της εν λόγω οδηγίας.

3. Προκειμένου να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν κτίρια και αυτοκίνητα αντίκες που έχουν χαρακτηριστεί από τις αρμόδιες αρχές ως ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ατομικές άδειες για την πώληση και αγορά αυστηρώς περιορισμένων ποσοτήτων προϊόντων τα οποία δεν τηρούν τις οριακές τιμές περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις που ορίζονται στο Παράρτημα II.

4. Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα οποία κατά τρόπο αποδεδειγμένο έχουν παραχθεί πριν από τις ημερομηνίες του ΠαραρτήματοςII και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 μπορούν να διατίθενται στην αγορά για διάστημα 12 μηνών μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η απαίτηση που αφορά το κάθε προϊόν.

Άρθρο 4 Επισήμανση

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι να επισημαίνονται πριν διατεθούν στην αγορά. Η επισήμανση περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α) την υποκατηγορία του προϊόντος και τη σχετική οριακή τιμή περιεκτικότητας σε ΠΟΕ σε g/l όπως αναφέρονται στο παράρτημαII,

β) την μεγίστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 18, 2015

Οδηγία 2015/1480 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών 2004/107 και 2008/50, οι οποίες ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της πο

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Τα παραρτήματα IV και V της οδηγίας 2004/107/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.Άρθρο 2Τα παραρτήματα I, III, VI και IX της οδηγίας 2008/50/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II της…
Αυγούστου 27, 2015

Οδηγία 2008/50 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΑντικείμενοΤα μέτρα που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία έχουν ως στόχο:1. τον προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να…
Αυγούστου 27, 2015

Απόφαση 2003/507 για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Η προσχώρηση της Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους,…
Αυγούστου 23, 2015

Απόφαση 88/540 για τη σύναψη της σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αρθρο 1 Η σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος εγκρίνονται εξ ονόματος της…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Publications on air quality

 • Air quality in Europe - 2020 report

  Publications Nov 23, 2020 | 11:35 am

  The Air quality in Europe report provides an annual assessment of the status and impacts of air quality and recent air quality trends. The report supports policy development and implementation in the field of air quality at both European and[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe 2019

  Publications Oct 16, 2019 | 09:00 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe from 2000 to 2017. It reviews the progress made towards meeting the air quality standards established in the two EU Ambient Air Quality Directives and towards the[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2018

  Publications Oct 29, 2018 | 08:05 am

  The current report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe from 2000 to 2016. It reviews the progress made towards meeting the air quality standards established in the two EU Ambient Air Quality Directives and towards[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2017 report

  Publications Oct 11, 2017 | 08:55 am

  "Air quality in Europe — 2017 report" presents an updated analysis of air quality and its impacts, based on official data from more than 2 500 monitoring stations across Europe in 2015.

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2016 report

  Publications Nov 23, 2016 | 11:30 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe. It is focused on the air quality state in 2014 and the development from 2000 to 2014. It reviews progress towards meeting the requirements of the air[…]

  Read more...

Μενού...