fbpx

Μενού...

20171107_11900.jpg
20171107_184059-PANO1900.jpg
20171107_21900.jpg
20171107_31900.jpg
20171107_41900.jpg
20171107_51900.jpg
20171107_61900.jpg
previous arrow
next arrow

Κανονισμός 1099/2009 για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για τη θανάτωση των ζώων που εκτρέφονται ή διατηρούνται για παραγωγή τροφίμων, μαλλιού, δέρματος, γούνας ή άλλων προϊόντων καθώς και για τη θανάτωση των ζώων για τον αποπληθυσμό, και για σχετικές εργασίες.
Ωστόσο, όσον αφορά τα ψάρια, εφαρμόζονται μόνον οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1.
2. Το κεφάλαιο II, με εξαίρεση το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2, το κεφάλαιο III και το κεφάλαιο IV, με εξαίρεση το άρθρο 19, δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις θανάτωσης έκτακτης ανάγκης εκτός σφαγείου ή όταν η συμμόρφωση προς τις διατάξεις αυτές θα οδηγούσε σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή ασφάλεια.
3. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει:
α) όταν τα ζώα θανατώνονται:
i) κατά τη διάρκεια επιστημονικών πειραμάτων που διεξάγονται υπό την επίβλεψη αρμόδιας αρχής·
ii) κατά τη διάρκεια κυνηγετικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας·
iii) κατά τη διάρκεια πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων·
β) για τα πουλερικά, τα κουνέλια και τους λαγούς που σφάζονται εκτός σφαγείων από τον ιδιοκτήτη τους για την προσωπική του οικιακή κατανάλωση. 

Άρθρο 3 Γενικές απαιτήσεις σχετικά με τη θανάτωση και τις σχετικές εργασίες
1. Τα ζώα προφυλάσσονται από κάθε είδους πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία που μπορεί να αποφευχθεί, κατά τη θανάτωση και τις σχετικές εργασίες.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι υπεύθυνοι επιχείρησης λαμβάνουν ιδίως τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι τα ζώα:
α) απολαμβάνουν φυσικής άνεσης και προστασίας, ιδίως σε συνθήκες καθαριότητας και κατάλληλης θερμοκρασίας, και προφυλάσσονται από πτώσεις ή ολίσθηση·
β) προστατεύονται από τραυματισμούς·
γ) απολαμβάνουν μεταχείρισης και στέγασης με βάση τη φυσιολογική συμπεριφορά τους·
δ) δεν παρουσιάζουν ενδείξεις πόνου ή φόβου που είναι δυνατόν να αποφευχθούν και δεν εμφανίζουν ασυνήθιστη συμπεριφορά·
ε) δεν υποφέρουν από παρατεταμένη στέρηση τροφής και νερού·
στ) εμποδίζονται από αλληλεπίδραση που είναι δυνατόν να αποφευχθεί με άλλα ζώα η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσής τους.
3. Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση και τις σχετικές εργασίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, συντηρούνται και λειτουργούν με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 υπό τις αναμενόμενες συνθήκες δραστηριότητας των εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Άρθρο 4 Μέθοδοι αναισθητοποίησης
1. Τα ζώα θανατώνονται μόνο μετά από αναισθητοποίηση σύμφωνα με τις μεθόδους και τις ειδικές απαιτήσεις για την εφαρμογή των μεθόδων αυτών, όπως προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Η απώλεια αισθητηριακής αντίληψης και ευαισθησίας διατηρείται μέχρι το θάνατο του ζώου.
Οι μέθοδοι του παραρτήματος Ι οι οποίες δεν καταλήγουν σε ακαριαίο θάνατο (εφεξής καλούμενες «απλή αναισθητοποίηση») ακολουθούνται, το ταχύτερο δυνατόν, από διαδικασία που εξασφαλίζει το θάνατο, όπως αφαίμαξη, καταστροφή του κεντρικού νευρικού συστήματος, ηλεκτροπληξία ή παρατεταμένη έκθεση σε ανοξία.
2. Το παράρτημα I μπορεί να τροποποιείται βάσει γνωμοδότησης της ΕΑΑΤ και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2 προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος.
Οι τροποποιήσεις αυτές εξασφαλίζουν επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο των υφιστάμενων μεθόδων.
3. Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους του παραρτήματος I μπορούν να εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.
4. Για τα ζώα που υποβάλλονται σε ιδιαίτερες μεθόδους σφαγής που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1, υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μαΐου 14, 2016
Sheep1

Κανονισμός 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 , για τα καλλυντικά προϊόντα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεται κάθε καλλυντικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του…
Αυγούστου 28, 2015

Κανονισμός 1523/2007 για την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και των εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΣκοπόςΣκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να απαγορευθούν η εμπορία και οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα, προκειμένου να αρθούν…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 3254/91 για την απαγόρευση της χρήσης παγίδων με σιαγόνες και της εισόδου στην Κοινότητα γουνών και μεταποιημένων προϊόντων από ορισμένα είδη άγριων ζώων καταγωγής χωρών όπου συλλαμβάνονται με παγίδες με σιαγόνες ή με μεθόδους που δεν είναι σύμ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως "Παγίδα με σιαγόνες": μηχανισμός που έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί ή να συλλαμβάνει ένα ζώο με τη βοήθεια σιαγόνων οι οποίες κλείνουν σφικτά γύρω από ένα ή…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 1999/74 περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: - στις εγκαταστάσεις με λιγότερες από 350 ωοπαραγωγές όρνιθες, - στις…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...