Μενού...

Οδηγία 2004/10 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών (κωδικοποίηση)

Οδηγία 2004/10 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών (κωδικοποίηση)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι τα εργαστήρια που διεξάγουν δοκιμές επί χημικών προϊόντων, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, τηρούν τις αρχές ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ) που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται και όταν άλλες κοινοτικές διατάξεις προβλέπουν την εφαρμογή των αρχών ΟΕΠ για τις δοκιμές επί χημικών προϊόντων, προκειμένου να εκτιμηθεί η ασφάλεια που παρουσιάζουν για τον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον.

Άρθρο 2

Κατά την υποβολή των αποτελεσμάτων, τα εργαστήρια που αναφέρονται στο άρθρο 1 πιστοποιούν ότι οι δοκιμές αυτές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της ΟΕΠ που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο της τήρησης των αρχών της ΟΕΠ. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, ιδίως, επιθεωρήσεις και ελέγχους μελετών σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ στον τομέα αυτό.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το όνομα ή τα ονόματα της αρχής ή των αρχών που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις αρχές ΟΕΠ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Κάθε προσαρμογή των αρχών ΟΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 1 υιοθετείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

Άρθρο 5

1. Όταν, λόγω της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, οι κοινοτικές διατάξεις απαιτούν την εφαρμογή των αρχών ΟΕΠ για τις δοκιμές επί χημικών προϊόντων, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεμποδίζουν τη διάθεση χημικών προϊόντων στην αγορά, για λόγους που αφορούν τις αρχές της ΟΕΠ, εφόσον οι αρχές που ακολουθούν τα οικεία εργαστήρια είναι σύμφωνες προς τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1.

2. Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει, βάσει εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ότι κάποια χημική ουσία, μολονότι εξετάσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον, λόγω της εφαρμογής των αρχών της ΟΕΠ και λόγω του ελέγχου της εφαρμογής των αρχών αυτών στις δοκιμές των χημικών ουσιών, μπορεί να απαγορεύει προσωρινά ή να εξαρτά από ειδικές προϋποθέσεις την εμπορία της εν λόγω ουσίας στο έδαφός του. Ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη και διευκρινίζει τα αίτια της απόφασής του.

Η Επιτροπή, εντός έξι εβδομάδων, προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, και, εν συνεχεία, γνωμοδοτεί και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα αμελλητί.

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι πρέπει να γίνουν τεχνικού χαρακτήρα προσαρμογές στην παρούσα οδηγία, οι προσαρμογές αυτές υιοθετούνται είτε από την ίδια την Επιτροπή είτε από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος που έλαβε τα μέτρα διασφάλισης μπορεί να τα διατηρήσει έως ότου αρχίσουν να ισχύουν οι προσαρμογές αυτές.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 20, 2015
Χημικά - ΕΕ Super User

Οδηγία 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της Οδηγίας 2011/65/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα II της οδηγίας 2011/65/ΕΕ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.Άρθρο 21. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές,…
Αυγούστου 29, 2015
Χημικά - ΕΕ Super User

Κανονισμός 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της εναρμόνισης των κανόνων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και η…
Αυγούστου 28, 2015
Χημικά - ΕΕ Super User

Κανονισμός 551/2009 για την τροποποίηση του κανονισμού 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά, με σκοπό την αναπροσαρμογή των παραρτημάτων V και VI (παρέκκλιση για τις επιφανειοδραστικές ουσίες)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 τροποποιείται ως εξής:1. Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.2. Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος…
Αυγούστου 28, 2015
Χημικά - ΕΕ Super User

Κανονισμός 907/2006 για την τροποποίηση του κανονισμού 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙΙ και VII

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 τροποποιείται ως εξής:1) Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.2) Το παράρτημα VII αντικαθίσταται από το παράρτημα ΙΙ του παρόντος…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...