Μενού...

Κανονισμός 166/2006 για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689 και 96/61

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων σε κοινοτικό επίπεδο («ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ») υπό μορφήν μιας –προσβάσιμης στο κοινό– ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων και θεσπίζει κανόνες για τη λειτουργία του, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο ΟΕΕ/ΗΕ για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (εφεξής «το πρωτόκολλο») και να διευκολυνθεί η συμμετοχή του κοινού στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόληψη και στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Άρθρο 3 Περιεχόμενο του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ
Το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:
α) τις εκλύσεις των ρύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τους οποίους πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης των μονάδων που ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι·
β) τις εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές αποβλήτων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και των ρύπων στα λύματα, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), για τους οποίους πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης των μονάδων που ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I·
γ) τις εκλύσεις ρύπων από διάσπαρτες πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, όταν είναι διαθέσιμες.

Άρθρο 4 Σχεδιασμός και δομή
1. Η Επιτροπή δημοσιεύει το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ παραθέτοντας τα δεδομένα τόσο σε ομαδοποιημένες όσο και σε μη ομαδοποιημένες μορφές ούτως ώστε οι εκλύσεις και οι μεταφορές να δύνανται να διερευνηθούν και να προσδιοριστούν βάσει των εξής:
α) μονάδα, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής της εταιρείας κατά περίπτωση, και γεωγραφική θέση της, συμπεριλαμβανομένης της λεκάνης απορροής ποταμών·
β) δραστηριότητα·
γ) επίπεδα παρουσίας στο κράτος μέλος ή σε κοινοτικό επίπεδο·
δ) ρύπος ή απόβλητα, κατά περίπτωση·
ε) κάθε περιβαλλοντικό μέσο (αέρας, νερό, χώμα) στο οποίο εκλύεται ο ρύπος·
στ) εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές αποβλήτων και ο προορισμός τους, κατά περίπτωση·
ζ) εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές ρύπων στα λύματα·
η) διάσπαρτες πηγές·
θ) ιδιοκτήτης ή φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας.
2. Το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ σχεδιάζεται με τρόπο που εξασφαλίζει τη μέγιστη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού, ούτως ώστε οι πληροφορίες, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, να είναι συνεχώς και ευκόλως προσβάσιμες μέσω Ίντερνετ και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Ο σχεδιασμός του λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο της μελλοντικής επέκτασης και περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που έχουν αναφερθεί για τα προηγούμενα έτη αναφοράς, φθάνοντας τουλάχιστον έως τα δέκα τελευταία προηγούμενα έτη αναφοράς.
3. Το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ περιλαμβάνει συνδέσεις με:
α) τα εθνικά ΜΕΜΡ των κρατών μελών·
β) κάθε υφιστάμενη, προσβάσιμη από το κοινό, βάση δεδομένων σχετική με ζητήματα που σχετίζονται με τα ΜΕΜΡ, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ΜΕΜΡ άλλων μερών στο πρωτόκολλο και, όπου αυτό είναι δυνατό, με τα ΜΕΜΡ τρίτων χωρών·
γ) τυχόν ιστοθέσεις μονάδων και συνδέσεις προσφέρονται εθελοντικώς από τις μονάδες.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 20, 2015
Χημικά - ΕΕ Super User

Οδηγία 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της Οδηγίας 2011/65/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα II της οδηγίας 2011/65/ΕΕ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.Άρθρο 21. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές,…
Αυγούστου 29, 2015
Χημικά - ΕΕ Super User

Κανονισμός 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της εναρμόνισης των κανόνων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και η…
Αυγούστου 28, 2015
Χημικά - ΕΕ Super User

Κανονισμός 907/2006 για την τροποποίηση του κανονισμού 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙΙ και VII

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 τροποποιείται ως εξής:1) Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.2) Το παράρτημα VII αντικαθίσταται από το παράρτημα ΙΙ του παρόντος…
Αυγούστου 28, 2015
Χημικά - ΕΕ Super User

Κανονισμός 259/2012 για την τροποποίηση του κανονισμού 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων και αυτόματων πλυντηρίων πιάτων που προορίζονται για τον καταναλωτή

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 τροποποιείται ως εξής:1) στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η τρίτη και τέταρτη περίπτωση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο και προστίθεται πέμπτη περίπτωση:«— την πρόσθετη…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...