Μενού...

Απόφαση 2006/507 σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Η σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, εφεξής καλούμενη «η σύμβαση», εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.
Το κείμενο της σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
1. Όταν οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων Α, Β ή Γ ή τα πρόσθετα παραρτήματα της σύμβασης δεν εφαρμόζονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 ή άλλης σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας εντός ενός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησης από τον θεματοφύλακα της έγκρισης της τροπολογίας, η Επιτροπή ενημερώνει τον θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 22 της σύμβασης.
2. Σε περίπτωση που η τροποποίηση των παραρτημάτων Α, Β ή Γ ή τα πρόσθετα παραρτήματα της σύμβασης εφαρμόζονται μετά την κοινοποίηση της παραγράφου 1, η Επιτροπή αποσύρει πάραυτα την κοινοποίηση.
Άρθρο 3
1. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δύνανται να καταθέσουν την πράξη έγκρισης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 της σύμβασης.
2. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δύνανται να καταθέσουν, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη δήλωση αρμοδιοτήτων που περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 της σύμβασης.
Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2004.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. VAN GEEL 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 20, 2015
Χημικά - ΕΕ Super User

Οδηγία 2015/863 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της Οδηγίας 2011/65/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα II της οδηγίας 2011/65/ΕΕ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.Άρθρο 21. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές,…
Αυγούστου 29, 2015
Χημικά - ΕΕ Super User

Κανονισμός 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της εναρμόνισης των κανόνων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και η…
Αυγούστου 28, 2015
Χημικά - ΕΕ Super User

Κανονισμός 907/2006 για την τροποποίηση του κανονισμού 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙΙ και VII

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 τροποποιείται ως εξής:1) Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.2) Το παράρτημα VII αντικαθίσταται από το παράρτημα ΙΙ του παρόντος…
Αυγούστου 28, 2015
Χημικά - ΕΕ Super User

Κανονισμός 259/2012 για την τροποποίηση του κανονισμού 648/2004 όσον αφορά τη χρήση των φωσφορικών αλάτων και άλλων φωσφορικών ενώσεων σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων και αυτόματων πλυντηρίων πιάτων που προορίζονται για τον καταναλωτή

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 τροποποιείται ως εξής:1) στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η τρίτη και τέταρτη περίπτωση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο και προστίθεται πέμπτη περίπτωση:«— την πρόσθετη…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...