Μενού...

Πιστοποίηση προσωπικού Κ.Δ.Π. 135/2010


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Οκτωβρίου 31, 2015

Οι περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Προσωπικού Ασχολούμενου με την Ανάκτηση Ορισμένων Φθοριούχων Αερlων Θερμοκηπίου από Συσκευές Χειρισμού και Προστασίας Υψηλής Τάσης) Κ.Δ.Π. 134/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17"' Μάιου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου», όπως…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος 23/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -(α)«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου», όπως…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...