Μενού...

Κανονισμός 306/2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση του προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων διαλυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2 Πιστοποίηση μελών του προσωπικού

1. Το προσωπικό που ασκεί τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 1 πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατά την έννοια του άρθρου 4.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για μέγιστη χρονική περίοδο 1 έτους στα μέλη του προσωπικού που έχουν εγγραφεί σε κύκλο μαθημάτων ο οποίος αποβλέπει στην απόκτηση πιστοποιητικού, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέλη ασκούν τη δραστηριότητα υπό την εποπτεία προσώπου που είναι κάτοχος πιστοποιητικού.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, για χρονική περίοδο η οποία δεν λήγει μετά από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, στα μέλη του προσωπικού που ασκούν τη δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.
Το προσωπικό αυτό θεωρείται, για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο, ως πιστοποιημένο για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και για τους σκοπούς των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 3 Έκδοση πιστοποιητικού στα μέλη του προσωπικού

1. Φορέας πιστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 4, χορηγεί πιστοποιητικό στα μέλη του προσωπικού που πέτυχαν σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις που διοργανώθηκαν από οργανισμό αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 5, σχετικών με τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα.
2. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) την ονομασία του οργανισμού πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον αριθμό του πιστοποιητικού και ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξεως·
β) τη δραστηριότητα την οποία ο κάτοχος του πιστοποιητικού δικαιούται να ασκεί·
γ) την ημερομηνία έκδοσης και την υπογραφή του εκδίδοντος.
3. Όταν σύστημα πιστοποίησης που στηρίζεται σε εξετάσεις αφορά τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα και πληροί τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, πλην όμως η σχετική βεβαίωση δεν περιέχει τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένας οργανισμός πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 μπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικό στον κάτοχο των συγκεκριμένων προσόντων, χωρίς να είναι αναγκαία η επανάληψη των εξετάσεων.
4. Όταν σύστημα πιστοποίησης το οποίο στηρίζεται σε εξετάσεις πληροί τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 και καλύπτει τμήμα των ελάχιστων δεξιοτήτων οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα, οι οργανισμοί πιστοποίησης μπορούν να χορηγήσουν πιστοποιητικό, υπό τον όρο ότι ο αιτούμενος υποβάλλεται σε συμπληρωματικές εξετάσεις σχετικές με τις δεξιότητες και γνώσεις που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο πιστοποιητικό, τις οποίες διοργανώνει ο οργανισμός αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 5.

Άρθρο 4 Φορέας πιστοποίησης

1. Συνιστάται φορέας πιστοποίησης μέσω εθνικών ή ρυθμιστικών μέτρων, ή διορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους, εξουσιοδοτημένους προς τούτο, φορείς, για την έκδοση των πιστοποιητικών που προορίζονται για τα μέλη του προσωπικού που ασκούν τη δραστηριότητα που ορίζεται στο άρθρο 1.
Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο φορέας πιστοποίησης θα είναι εντελώς ανεξάρτητος και αμερόληπτος.
2. Ο φορέας πιστοποίησης θα θεσπίσει και θα εφαρμόσει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση, την αναστολή και την απόσυρση των πιστοποιητικών.
3. Ο φορέας πιστοποίησης θα τηρεί αρχεία που θα του επιτρέπουν την εξακρίβωση της κατάστασης πιστοποιημένου προσώπου. Τα αρχεία συνιστούν την απόδειξη της πλήρους διεκπεραίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης. Τα αρχεία θα τηρούνται τουλάχιστον επί πενταετία.

Άρθρο 5 Φορέας αξιολόγησης

1. Φορέας ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους, εξουσιοδοτημένους προς τούτο, οργανισμούς, διοργανώνει τις εξετάσεις του προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 1. Οργανισμός πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 μπορεί, επίσης, να ενεργεί ως οργανισμός αξιολόγησης.
Ο φορέας αξιολόγησης είναι εντελώς ανεξάρτητος και αμερόληπτος κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του.
2. Οι εξετάσεις θα διοργανώνονται και διαρθρώνονται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζονται οι ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που ορίζονται στο παράρτημα.
3. Ο φορέας αξιολόγησης θα θεσπίσει τις διαδικασίες αναφοράς και θα τηρεί αρχεία ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση των ατομικών και συνολικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
4. Ο φορέας αξιολόγησης θα μεριμνά ώστε οι οριζόμενοι εξεταστές να κατέχουν πλήρως τις μεθόδους και τα έγγραφα των εξετάσεων, καθώς και την κατάλληλη τεχνογνωσία στον τομέα που αποτελεί το αντικείμενο των εξετάσεων. Εξασφαλίζει επίσης την ύπαρξη του αναγκαίου εξοπλισμού και των αναγκαίων εργαλείων και υλικών για τις πρακτικές δοκιμασίες.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 1493/2007 για την καθιέρωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η μορφή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.Άρθρο 2Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του…
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 306/2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση του προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων διαλυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας…
Αυγούστου 27, 2015

Κανονισμός 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογήςΣτόχος του παρόντος κανονισμού είναι η συγκράτηση, η πρόληψη και η συνακόλουθη μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που εμπίπτουν στο πρωτόκολλο του Κιότο. Ο παρών κανονισμός…
Αυγούστου 20, 2015

Οδηγία 2006/40 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΑντικείμενοΗ παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΚ ή την εθνική έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές από συστήματα κλιματισμού που τοποθετούνται σε οχήματα και την ασφαλή…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...