Μενού...

Κανονισμός 307/2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 842/2006 ελάχιστων απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκ

Κανονισμός 307/2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 842/2006 ελάχιστων απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει ελάχιστο απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συστήματα κλιματισμού μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης εκδιδόμενων με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2 Κατάρτιση προσωπικού
1. Μόνο προσωπικό που διαθέτει τη βεβαίωση κατάρτισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 θεωρείται ότι διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 1.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν ισχύουν επί χρονικό διάστημα 12 μηνών κατ’ ανώτατο όριο για προσωπικό που έχει εγγραφεί σε σειρά μαθημάτων κατάρτισης για την απόκτηση βεβαίωσης κατάρτισης, υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό εκτελεί την εργασία υπό την επίβλεψη προσώπου που θεωρείται ότι διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.
3. Το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουλίου 2010, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η παράγραφος 1 δεν ισχύει για:
α) προσωπικό που διαθέτει βεβαίωση εκδοθείσα στο πλαίσιο υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης καταλληλότητας για την εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 1, τα οποία ορίζονται σχετικά από το κράτος μέλος, ή
β) προσωπικό με επαγγελματική πείρα στην εργασία που αναφέρεται στο άρθρο 1, η οποία έχει αποκτηθεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2008.
Κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το εν λόγω προσωπικό θεωρείται ότι διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 1. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 1493/2007 για την καθιέρωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η μορφή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.Άρθρο 2Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του…
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 308/2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Για τις κοινοποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, τα κράτη μέλη θα κάνουν χρήση των ακόλουθων μορφών κοινοποίησης:1. για το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και…
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 306/2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση του προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων διαλυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας…
Αυγούστου 27, 2015

Κανονισμός 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογήςΣτόχος του παρόντος κανονισμού είναι η συγκράτηση, η πρόληψη και η συνακόλουθη μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που εμπίπτουν στο πρωτόκολλο του Κιότο. Ο παρών κανονισμός…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...