Μενού...

Κανονισμός 1516/2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 842/2006 των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίο

Κανονισμός 1516/2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 842/2006 των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίο

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, οι στοιχειώδεις προδιαγραφές των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε λειτουργούντα ή προσωρινά εκτός λειτουργίας σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας ο οποίος περιέχει τουλάχιστον 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε εξοπλισμό με ερμητικά σφραγισμένο σύστημα ο οποίος επισημαίνεται αναλόγως και περιέχει ποσότητα μικρότερη από 6 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.

Άρθρο 2 Αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό
1. Ο χειριστής αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την ταχυδρομική του διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του στα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, που καλούνται στο εξής «αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό».


2. Η ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου για τον εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας δηλώνεται στα αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό.
3. Όποτε η ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου για τον εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας δεν δηλώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή ή στην επισήμανση του συστήματος, ο χειριστής μεριμνά για τον προσδιορισμό της ποσότητας από πιστοποιημένο προσωπικό.
4. Όταν το αίτιο της διαρροής διαπιστωθεί, δηλώνεται στα αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό.

Άρθρο 3 Εξέταση αρχείων σχετικά με τον εξοπλισμό
1. Πριν διενεργήσει έλεγχο διαρροής, το πιστοποιημένο προσωπικό ανατρέχει στα αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό.
2. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται εν προκειμένω στις πληροφορίες που αφορούν επαναλαμβανόμενα προβλήματα ή προβληματικές περιοχές.

Άρθρο 4 Συστηματικοί έλεγχοι

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Ελέγχονται συστηματικά τα ακόλουθα μέρη του εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας:
1. σύνδεσμοι,
2. βαλβίδες συμπεριλαμβανομένων των βάκτρων,
3. στεγανοδακτύλιοι, συμπεριλαμβανομένων στεγανοδακτυλίων σε αντικαταστάσιμα ξηραντήρια ή φίλτρα,
4. μέρη του συστήματος που υφίστανται δονήσεις,
5. συνδέσεις με διατάξεις ασφαλείας ή λειτουργίας. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 1493/2007 για την καθιέρωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η μορφή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.Άρθρο 2Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του…
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 306/2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση του προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων διαλυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας…
Αυγούστου 27, 2015

Κανονισμός 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογήςΣτόχος του παρόντος κανονισμού είναι η συγκράτηση, η πρόληψη και η συνακόλουθη μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που εμπίπτουν στο πρωτόκολλο του Κιότο. Ο παρών κανονισμός…
Αυγούστου 20, 2015

Οδηγία 2006/40 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΑντικείμενοΗ παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΚ ή την εθνική έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές από συστήματα κλιματισμού που τοποθετούνται σε οχήματα και την ασφαλή…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...