Κανονισμός 1516/2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 842/2006 των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίο

Κανονισμός 1516/2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 842/2006 των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίο
Γονική Κατηγορία: Αέρια από εξοπλισμό Αέρια από εξοπλισμό - ΕΕ Εμφανίσεις: 1627

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, οι στοιχειώδεις προδιαγραφές των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε λειτουργούντα ή προσωρινά εκτός λειτουργίας σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας ο οποίος περιέχει τουλάχιστον 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε εξοπλισμό με ερμητικά σφραγισμένο σύστημα ο οποίος επισημαίνεται αναλόγως και περιέχει ποσότητα μικρότερη από 6 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.

Άρθρο 2 Αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό
1. Ο χειριστής αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την ταχυδρομική του διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του στα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, που καλούνται στο εξής «αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό».


2. Η ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου για τον εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας δηλώνεται στα αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό.
3. Όποτε η ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου για τον εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας δεν δηλώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή ή στην επισήμανση του συστήματος, ο χειριστής μεριμνά για τον προσδιορισμό της ποσότητας από πιστοποιημένο προσωπικό.
4. Όταν το αίτιο της διαρροής διαπιστωθεί, δηλώνεται στα αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό.

Άρθρο 3 Εξέταση αρχείων σχετικά με τον εξοπλισμό
1. Πριν διενεργήσει έλεγχο διαρροής, το πιστοποιημένο προσωπικό ανατρέχει στα αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό.
2. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται εν προκειμένω στις πληροφορίες που αφορούν επαναλαμβανόμενα προβλήματα ή προβληματικές περιοχές.

Άρθρο 4 Συστηματικοί έλεγχοι

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Ελέγχονται συστηματικά τα ακόλουθα μέρη του εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας:
1. σύνδεσμοι,
2. βαλβίδες συμπεριλαμβανομένων των βάκτρων,
3. στεγανοδακτύλιοι, συμπεριλαμβανομένων στεγανοδακτυλίων σε αντικαταστάσιμα ξηραντήρια ή φίλτρα,
4. μέρη του συστήματος που υφίστανται δονήσεις,
5. συνδέσεις με διατάξεις ασφαλείας ή λειτουργίας. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση