Μενού...

Κανονισμός 1497/2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού 842/2006 των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Κανονισμός 1497/2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού 842/2006 των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, οι στοιχειώδεις προδιαγραφές των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε λειτουργούντα ή προσωρινά εκτός λειτουργίας σταθερά συστήματα αποτελούμενα από ένα ή περισσότερους διασυνδεδεμένους περιέκτες, συμπεριλαμβανομένων των συναφών μερών, που είναι εγκαταστημένα για την αντιμετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς σε καθορισμένο χώρο, εφεξής αποκαλούμενα «συστήματα πυροπροστασίας».
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου σε ποσότητα 3 kg και άνω.

Άρθρο 2 Αρχεία σχετικά με το σύστημα
1. Ο χειριστής αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την ταχυδρομική του διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του στα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, που καλούνται στο εξής «αρχεία σχετικά με το σύστημα».
2. Η ποσότητα πλήρωσης με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου για σύστημα πυροπροστασίας δηλώνεται στα αρχεία σχετικά με το σύστημα.
3. Όποτε η ποσότητα πλήρωσης με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου για σύστημα πυροπροστασίας δεν δηλώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή ή στην επισήμανση του συστήματος, ο χειριστής μεριμνά για τον προσδιορισμό της ποσότητας από πιστοποιημένο προσωπικό.

Άρθρο 3 Εξέταση αρχείων σχετικά με το σύστημα
1. Πριν διενεργήσει έλεγχο διαρροής, το πιστοποιημένο προσωπικό ανατρέχει στα αρχεία σχετικά με το σύστημα.
2. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται εν προκειμένω στις πληροφορίες που αφορούν επαναλαμβανόμενα προβλήματα ή προβληματικές περιοχές.

Άρθρο 4 Οπτικοί έλεγχοι και έλεγχοι με το χέρι
1. Προκειμένου να εντοπίσει τη ζημία και ενδείξεις διαρροής, το πιστοποιημένο προσωπικό διενεργεί οπτικούς ελέγχους των χειριστηρίων, περιεκτών, κατασκευαστικών μερών και συνδέσεων υπό πίεση.
2. Οποιαδήποτε ένδειξη διαρροής φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου στο σύστημα πυροπροστασίας ελέγχεται από πιστοποιημένο προσωπικό.
3. Μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις συνιστά ένδειξη διαρροής:
α) ένα σταθερό σύστημα ανίχνευσης διαρροής δείχνει ότι συμβαίνει διαρροή·
β) ένας περιέκτης δείχνει απώλεια πίεσης, κατόπιν θερμοκρασιακής προσαρμογής, σε ποσοστό άνω του 10 %·
γ) ένας περιέκτης δείχνει απώλεια ποσότητας πυροσβεστικού μέσου σε ποσοστό πάνω από 5 %·
δ) υπάρχουν άλλες ενδείξεις για απώλεια αερίου πλήρωσης.
4. Τα πιεσόμετρα και οι συσκευές παρακολούθησης του βάρους ελέγχονται μία φορά ανά δωδεκάμηνο ώστε να διασφαλίζεται η ορθή τους λειτουργία. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 1493/2007 για την καθιέρωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η μορφή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.Άρθρο 2Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του…
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 308/2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Για τις κοινοποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, τα κράτη μέλη θα κάνουν χρήση των ακόλουθων μορφών κοινοποίησης:1. για το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και…
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 306/2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση του προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων διαλυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας…
Αυγούστου 27, 2015

Κανονισμός 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογήςΣτόχος του παρόντος κανονισμού είναι η συγκράτηση, η πρόληψη και η συνακόλουθη μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που εμπίπτουν στο πρωτόκολλο του Κιότο. Ο παρών κανονισμός…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...