Μενού...

Κανονισμός 1494/2007 για τη θέσπιση, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 842/2006 της μορφής της επισήμανσης και των πρόσθετων απαιτήσεων επισήμανσης όσον αφορά τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται η μορφή των προς χρήση επισημάνσεων και οι πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης που ισχύουν για τα είδη προϊόντων και εξοπλισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 2 Απαιτήσεις επισήμανσης
1. Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό φέρουν επισήμανση η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το κείμενο «Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου καλυπτόμενα από το πρωτόκολλο του Κιότο»·
β) τις συντομογραφίες των χημικών ονομασιών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που περιέχονται ή προβλέπονται να περιέχονται στον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας τη συνήθη για τον εξοπλισμό ή την ουσία βιομηχανική ονοματολογία·
γ) την ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα·


δ) κατά περίπτωση, το κείμενο «ερμητικά σφραγισμένα».
2. Εκτός από τις απαιτήσεις επισήμανσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στα προϊόντα και τον εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού, καθώς και στις αντλίες θερμότητας, που πριν διατεθούν στην αγορά έχουν μονωθεί με αφρώδη υλικά διογκωμένα με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, τοποθετείται επισήμανση που περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: «Αφρώδη υλικά διογκωμένα με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου».
3. Όταν τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου επιτρέπεται να προστίθενται εκτός του χώρου κατασκευής και η προκύπτουσα συνολική ποσότητα δεν καθορίζεται από τον κατασκευαστή, η επισήμανση περιλαμβάνει την ποσότητα που τοποθετείται στο εργοστάσιο κατασκευής και προβλέπεται στην επισήμανση χώρος για την αναγραφή της ποσότητας που θα προστεθεί εκτός του εργοστασίου κατασκευής, καθώς και της συνολικής ποσότητας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαρτούν τη διάθεση προϊόντων και εξοπλισμού καλυπτόμενων από τον παρόντα κανονισμό, στην αγορά του εδάφους τους, από τη χρήση των επίσημων γλωσσών τους όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3.

Άρθρο 3 Μορφή της επισήμανσης
1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 εμφαίνονται σε επισήμανση στερεωμένη στα προϊόντα και τον εξοπλισμό που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.
2. Οι πληροφορίες πρέπει να προβάλλουν ευκρινείς από το βάθος πεδίου της επισήμανσης, με διαστάσεις και κενά διαστήματα έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστες.
Όταν οι πληροφορίες που απαιτούνται με βάση τον παρόντα κανονισμό προστίθενται σε επισήμανση που έχει ήδη τοποθετηθεί στο σχετικό προϊόν ή εξοπλισμό, το μέγεθος της γραμματοσειράς να μην είναι μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος άλλων πληροφοριών που περιέχει η εν λόγω επισήμανση.
3. Ολόκληρη η επισήμανση και το περιεχόμενό της πρέπει να έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένουν στο προϊόν ή τον εξοπλισμό και είναι αναγνώσιμα υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, καθόλο το χρονικό διάστημα που το προϊόν ή ο εξοπλισμός περιλαμβάνει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 1493/2007 για την καθιέρωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η μορφή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.Άρθρο 2Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του…
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 308/2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Για τις κοινοποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, τα κράτη μέλη θα κάνουν χρήση των ακόλουθων μορφών κοινοποίησης:1. για το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και…
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 306/2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση του προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων διαλυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας…
Αυγούστου 27, 2015

Κανονισμός 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογήςΣτόχος του παρόντος κανονισμού είναι η συγκράτηση, η πρόληψη και η συνακόλουθη μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που εμπίπτουν στο πρωτόκολλο του Κιότο. Ο παρών κανονισμός…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...