Μενού...

Κανονισμός 706/2007 για καθορισμό, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/40 διοικητικών διατάξεων για την έγκριση ΕΚ τύπου οχημάτων και για την εναρμονισμένη δοκιμή για τη μέτρηση διαρροών από ορισμένα συστήματα κλιματισμού

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Ο παρών κανονισμός ορίζει ορισμένα μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 2006/40/ΕΚ.

Άρθρο 3 Έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας
Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές από συστήματα κλιματισμού, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου σε τύπο διαρρεόμενης συνιστώσας ή σε τύπο συστήματος κλιματισμού, εάν πληροί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4 Διοικητικές διατάξεις σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας
1. Ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή την αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας για ένα τύπο διαρρεόμενης συνιστώσας ή συστήματος κλιματισμού.
Η αίτηση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του δελτίου πληροφοριών που ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι.
2. Ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου τη διαρρεόμενη συνιστώσα ή το σύστημα κλιματισμού για το οποίο ζητείται η έγκριση.
Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ένα δείγμα με τον υψηλότερο ρυθμό διαρροής (εφεξής «το χειρότερο δείγμα».
3. Εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση ΕΚ τύπου για τη συνιστώσα και εκδίδεται αριθμός έγκρισης τύπου της συνιστώσας, σύμφωνα με το σύστημα αρίθμησης του παραρτήματος VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
Το ίδιο κράτος μέλος δεν πρέπει να χορηγήσει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο διαρρεόμενης συνιστώσας ή συστήματος κλιματισμού.
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, η αρχή που είναι αρμόδια για την έγκριση ΕΚ τύπου δίδει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που ορίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του μέρους 2 του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 5 Σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου συνιστώσας
Κάθε διαρρεόμενη συνιστώσα ή σύστημα κλιματισμού που είναι σύμφωνο με τύπο βάσει του οποίου χορηγήθηκε η έγκριση ΕΚ τύπου της συνιστώσας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό φέρει σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου της συνιστώσας, όπως καθορίζεται στο μέρος 3 του παραρτήματος 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 1493/2007 για την καθιέρωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η μορφή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.Άρθρο 2Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του…
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 308/2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Για τις κοινοποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, τα κράτη μέλη θα κάνουν χρήση των ακόλουθων μορφών κοινοποίησης:1. για το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και…
Σεπτεμβρίου 09, 2015

Κανονισμός 306/2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση του προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων διαλυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας…
Αυγούστου 27, 2015

Κανονισμός 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογήςΣτόχος του παρόντος κανονισμού είναι η συγκράτηση, η πρόληψη και η συνακόλουθη μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που εμπίπτουν στο πρωτόκολλο του Κιότο. Ο παρών κανονισμός…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...