Κανονισμός 706/2007 για καθορισμό, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/40 διοικητικών διατάξεων για την έγκριση ΕΚ τύπου οχημάτων και για την εναρμονισμένη δοκιμή για τη μέτρηση διαρροών από ορισμένα συστήματα κλιματισμού

Γονική Κατηγορία: Αέρια από εξοπλισμό Αέρια από εξοπλισμό - ΕΕ Εμφανίσεις: 1152

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Ο παρών κανονισμός ορίζει ορισμένα μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 2006/40/ΕΚ.

Άρθρο 3 Έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας
Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές από συστήματα κλιματισμού, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου σε τύπο διαρρεόμενης συνιστώσας ή σε τύπο συστήματος κλιματισμού, εάν πληροί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4 Διοικητικές διατάξεις σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας
1. Ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή την αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας για ένα τύπο διαρρεόμενης συνιστώσας ή συστήματος κλιματισμού.
Η αίτηση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του δελτίου πληροφοριών που ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι.
2. Ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου τη διαρρεόμενη συνιστώσα ή το σύστημα κλιματισμού για το οποίο ζητείται η έγκριση.
Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ένα δείγμα με τον υψηλότερο ρυθμό διαρροής (εφεξής «το χειρότερο δείγμα».
3. Εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση ΕΚ τύπου για τη συνιστώσα και εκδίδεται αριθμός έγκρισης τύπου της συνιστώσας, σύμφωνα με το σύστημα αρίθμησης του παραρτήματος VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
Το ίδιο κράτος μέλος δεν πρέπει να χορηγήσει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο διαρρεόμενης συνιστώσας ή συστήματος κλιματισμού.
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, η αρχή που είναι αρμόδια για την έγκριση ΕΚ τύπου δίδει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που ορίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του μέρους 2 του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 5 Σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου συνιστώσας
Κάθε διαρρεόμενη συνιστώσα ή σύστημα κλιματισμού που είναι σύμφωνο με τύπο βάσει του οποίου χορηγήθηκε η έγκριση ΕΚ τύπου της συνιστώσας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό φέρει σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου της συνιστώσας, όπως καθορίζεται στο μέρος 3 του παραρτήματος 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση