Μενού...

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandates value for attribute data-off-canvas-main-canvas Specification mandates value for attribute data-ecl-has-menu Specification mandates value for attribute data-ecl-language-selector attributes construct error Couldn't find end of Start Tag a line 1 Namespace prefix xlink for href on use is not defined Opening and ending tag mismatch: div line 1 and a Specification mandates value for attribute data-ecl-language-list-overlay attributes construct error Couldn't find end of Start Tag div line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-language-list-close Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Namespace prefix xlink for href on use is not defined Namespace prefix xlink for href on use is not defined Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-search-form Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Opening and ending tag mismatch: header line 0 and div Specification mandates value for attribute data-ecl-menu attributes construct error Couldn't find end of Start Tag nav line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-overlay Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-open Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-inner Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-close Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-back attributes construct error Couldn't find end of Start Tag button line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-label Opening and ending tag mismatch: header line 0 and button Opening and ending tag mismatch: section line 0 and header Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-item Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-link Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-item attributes construct error Couldn't find end of Start Tag li line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-link Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-caret Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-mega Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Opening and ending tag mismatch: ul line 0 and li Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-item attributes construct error Couldn't find end of Start Tag li line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-link Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-caret Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-mega Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Opening and ending tag mismatch: div line 0 and li Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-item attributes construct error Couldn't find end of Start Tag li line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-link Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-caret Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-mega Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Opening and ending tag mismatch: div line 0 and li Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-item attributes construct error Couldn't find end of Start Tag li line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-link Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-caret Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-mega Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Opening and ending tag mismatch: body line 0 and li Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-item attributes construct error Couldn't find end of Start Tag li line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-link Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-caret Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-mega Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Opening and ending tag mismatch: html line 0 and li Extra content at the end of the document

Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Κανονισμοί και Αποφάσεις

All Stories

Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος 110/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με τίτλο

«Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου»,

«Οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο»,

«Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας»,

«Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας»,

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2, σημείο ε), του άρθρου 16, παράγραφος 6 και του άρθρου 18α, παράγραφος 1, σημείο α), της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

Απόφαση 406/2009 περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Η παρούσα απόφαση ορίζει την ελάχιστη συμβολή των κρατών μελών στην τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 2013 και 2020, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτει η παρούσα απόφαση, καθώς και κανόνες για την υλοποίηση της συμβολής και για την αξιολόγηση της τήρησης της δέσμευσης.
Η παρούσα απόφαση ορίζει επίσης διατάξεις για την αποτίμηση και υλοποίηση αυστηρότερης δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση πέραν του 20 %, οι οποίες θα εφαρμόζονται μόλις η Κοινότητα εγκρίνει μια διεθνή συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές, η οποία θα οδηγεί σε μειώσεις εκπομπών που υπερβαίνουν εκείνες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, όπως αντικατοπτρίζεται στη δέσμευση περί μειώσεως κατά 30 % την οποία προσυπέγραψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007.

Άρθρο 3 Επίπεδα εκπομπών για την περίοδο 2013-2020
1. Κάθε κράτος μέλος μειώνει, έως το 2020, τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά το ποσοστό που του καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, σε σχέση με τις εκπομπές του κατά το έτος 2005.
2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5, κάθε κράτος μέλος με αρνητικό όριο δυνάμει του παραρτήματος II εξασφαλίζει, και διά της χρήσεως των δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπει η παρούσα απόφαση, ότι το 2013 οι οικείες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου δεν θα υπερβαίνουν τις μέσες ετήσιες εκπομπές του αερίων θερμοκηπίου των ετών 2008, 2009 και 2010 όπως έχουν αναφερθεί και επαληθευθεί σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ και την απόφαση αριθ. 280/2004/ΕΚ.

Οδηγία 2009/29 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87 με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

(1) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θέσπισε σύστημα για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (κοινοτικό σύστημα) προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.

(2) Ο απώτερος στόχος της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα με την απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου (5) είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται η επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο κλιματικό σύστημα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συνολική μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλανήτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης της Διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC), προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να κορυφωθούν έως το 2020. Αυτό συνεπάγεται αυξανόμενες προσπάθειες από την Κοινότητα, ταχεία συμμετοχή των ανεπτυγμένων χωρών και ενθάρρυνση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαδικασία μείωσης των εκπομπών.

2006/944: Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των αντίστοιχων επιπέδων εκπομπών που επιμετρούνται στην Κοινότητα και σε κάθε κράτος μέλος της δυνάμει του Πρωτοκόλλου του Κυότο, σύμφωνα με την Απόφαση 2002/358

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία επιμετρούνται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη της για την πρώτη περίοδο ποσοτικοποιημένης δέσμευσης περιορισμού και μείωσης εκπομπών σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο, καθορίζονται στο παράρτημα.


Άρθρο 2
Η διαφορά των 11 403 608 τόνων ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ των επιπέδων εκπομπών της Κοινότητας και του αθροίσματος των επιπέδων εκπομπών των κρατών μελών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2002/358/ΕΚ, εκδίδεται από την Κοινότητα ως καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες.

Κανονισμός 601/2012 για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΤΜΗΜΑ 1
Αντικείμενο και ορισμοί
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των δεδομένων δραστηριότητας και την υποβολή σχετικών εκθέσεων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, κατά την περίοδο εμπορίας του ενωσιακού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και κατά τις επόμενες περιόδους εμπορίας.

Απόφαση 377/2013 για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν δράση κατά των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών όσον αφορά τις υποχρεώσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2α και στο άρθρο 14 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας για τα ημερολογιακά έτη 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με τη δραστηριότητα προς και από αεροδρόμια που ευρίσκονται σε χώρες εκτός της Ένωσης που δεν είναι μέλη της ΕΖΕΣ, σε εξαρτήσεις και εδάφη των κρατών του ΕΟΧ ή σε χώρες που έχουν υπογράψει συνθήκη προσχώρησης με την Ένωση, εάν στους εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν έχουν χορηγηθεί δωρεάν δικαιώματα για τέτοια δραστηριότητα όσον αφορά το 2012 ή, εφόσον έχουν χορηγηθεί τέτοια δικαιώματα, έχουν επιστρέψει, έως την τριακοστή ημέρα μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης, σε κράτη μέλη για ακύρωση έναν αριθμό δικαιωμάτων αεροπλοΐας του 2012, ο οποίος αντιστοιχεί στο μερίδιο των εξακριβωμένων τονοχιλιομέτρων της εν λόγω δραστηριότητας κατά το έτος αναφοράς 2010.

Απόφαση 529/2013 σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριό

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Η παρούσα απόφαση ορίζει λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία («LULUCF»), ως πρώτο βήμα για μια ενδεχόμενη ένταξη των δραστηριοτήτων αυτών στη δέσμευση της Ένωσης για μείωση των εκπομπών. Η παρούσα απόφαση δεν θεσπίζει υποχρεώσεις λογιστικής καταγραφής ή κατάρτισης εκθέσεων από τους ιδιωτικούς φορείς. Προβλέπει επίσης την υποχρέωση των κρατών μελών δίνουν υποχρεωτικώς πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις τους στον τομέα LULUCF για τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών και τη διατήρηση ή την αύξηση των απορροφήσεων.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του..

 

Κανονισμός 525/2013 σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης 280/2004

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμό για:
α) την εξασφάλιση της έγκαιρης υποβολής, της διαφάνειας, της ακρίβειας, της συνέπειας, της συγκρισιμότητας και της πληρότητας των εκθέσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της προς τη γραμματεία της UNFCCC·
β) την υποβολή και την εξακρίβωση πληροφοριών σχετικά με τις δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της που αναλήφθηκαν δυνάμει της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς και των αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο αυτό, και την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την τήρηση των εν λόγω δεσμεύσεων·
γ) την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά όλες τις ανθρωπογενείς εκπομπές από πηγές και την απορρόφηση από καταβόθρες αερίων του θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος στα κράτη μέλη·
δ) την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, την εξέταση και την εξακρίβωση όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλες πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 6 της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ·
ε) την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 3δ παράγραφος 1 ή 2 ή του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3δ παράγραφος 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας·
στ) την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για να προσαρμοστούν στις αναπόφευκτες συνέπειες της αλλαγής του κλίματος κατά αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος τρόπο·
ζ) την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ.

2013/634 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τις αναπροσαρμογές των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπών των κρατών μελών για την περίοδο 2013-2020 σύμφωνα με την απόφαση 406/2009

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Οι αναπροσαρμογές των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής κάθε κράτους μέλους για κάθε έτος κατά την περίοδο 2013-2020 καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2
Όταν μια πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη υποβάλλουν απογραφές των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καθορίζονται με την εφαρμογή των τιμών δυναμικού πλανητικής υπερθέρμανσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στην 4η έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή, που εγκρίθηκε με την απόφαση 15/CP.17 της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, οι αναπροσαρμογές των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II θα εφαρμόζονται από το πρώτο έτος για το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η εν λόγω υποβολή των απογραφών των αερίων θερμοκηπίου. Σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1.

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός 666/2014 σχετικά με τον καθορισμό ουσιαστικών απαιτήσεων για ένα ενωσιακό σύστημα απογραφής, με βάση τις μεταβολές των δυναμικών υπερθέρμανσης του πλανήτη και τις διεθνώς συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές για τις απογραφές

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Η ενωσιακή απογραφή των αερίων θερμοκηπίου είναι το άθροισμα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες στα κράτη μέλη όσον αφορά το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και καταρτίζεται με βάση τις απογραφές αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών, όπως αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, για την πλήρη χρονοσειρά των ετών απογραφής.

2.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις για ένα ενωσιακό σύστημα απογραφής, προσδιορίζοντας περαιτέρω κανόνες σχετικά με την κατάρτιση και τη διαχείριση της ενωσιακής απογραφής των αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη συνεργασία με τα κράτη μέλη κατά την υποβολή των ετησίων εκθέσεων και για την εξέταση των απογραφών βάσει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC).

3.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης κανόνες σχετικά με τα δυναμικά υπερθέρμανσης του πλανήτη και τις διεθνώς συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές για τις απογραφές που πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά τον καθορισμό και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την απογραφή των αερίων θερμοκηπίου.

Εκτελεστικός κανονισμός 749/2014 σχετικά με τη δομή, τον μορφότυπο, τις διαδικασίες υποβολής και την εξέταση των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 525/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται κανόνες εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 525/2013 όσον αφορά τα ακόλουθα:

α) την υποβολή εκθέσεων για τις απογραφές αερίων του θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη, τις κατά προσέγγιση απογραφές των αερίων του θερμοκηπίου και τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, τα μέτρα και τις προβλέψεις, για τη χρήση των εσόδων από πλειστηριασμούς και των πιστωτικών μορίων από έργα δυνάμει των άρθρων 7, 8, 12, 13, 14 και 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013·
β) την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς της απόφασης 529/2013/ΕΕ·
γ) το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια για τη διενέργεια των διεξοδικών και ετήσιων εξετάσεων των απογραφών αερίων του θερμοκηπίου των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013·
δ) τα χρονοδιαγράμματα συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών κατά την εκπόνηση της έκθεσης για την ενωσιακή απογραφή αερίων του θερμοκηπίου.
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος 110/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με τίτλο«Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας…
Αυγούστου 25, 2015

Απόφαση 406/2009 περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΑντικείμενοΗ παρούσα απόφαση ορίζει την ελάχιστη συμβολή των κρατών μελών στην τήρηση της δέσμευσης της Κοινότητας για μείωση, μεταξύ των ετών 2013 και 2020, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καλύπτει η…
Αυγούστου 25, 2015

Οδηγία 2009/29 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87 με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: (1) Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θέσπισε σύστημα για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (κοινοτικό σύστημα) προκειμένου να προωθήσει τη μείωση των…
Αυγούστου 20, 2015

2006/944: Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των αντίστοιχων επιπέδων εκπομπών που επιμετρούνται στην Κοινότητα και σε κάθε κράτος μέλος της δυνάμει του Πρωτοκόλλου του Κυότο, σύμφωνα με την Απόφαση 2002/358

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:Άρθρο 1Τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία επιμετρούνται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη της για την πρώτη περίοδο…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...