fbpx

Μενού...

Κανονισμός 911/2014 σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει αναλυτικά τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («Οργανισμός») για την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002.

2.   Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στο πεδίο της αντιμετώπισης της ρύπανσης δεν απαλλάσσουν τα παράκτια κράτη από την ευθύνη τους να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς αντιμετώπισης της ρύπανσης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α)   «πετρέλαιο»: οποιαδήποτε μορφή πετρελαίου συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, του μαζούτ, της πετρελαϊκής λάσπης, των πετρελαϊκών αποβλήτων και των προϊόντων διύλισης πετρελαίου όπως ορίζονται στη Διεθνή σύμβαση του 1990 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την ετοιμότητα, τη συνεργασία και την αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο·

β)   «επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες»: οποιαδήποτε ουσία εκτός του πετρελαίου η οποία, εάν εισαχθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, να βλάψει βιολογικούς πόρους και τη θαλάσσια ζωή, να καταστρέψει υποδομές αναψυχής ή να επηρεάσει άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας, όπως ορίζεται στο πρωτόκολλο του 2000 για την ετοιμότητα, τη συνεργασία και την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, του ΔΝΟ·

γ)   «εγκατάσταση πετρελαίου και φυσικού αερίου»: σταθερή μόνιμη ή κινητή εγκατάσταση ή συνδυασμός εγκαταστάσεων που συνδέονται μόνιμα μεταξύ τους με γέφυρες ή άλλες κατασκευές που χρησιμοποιούνται σε υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου ή που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές· η «εγκατάσταση πετρελαίου και φυσικού αερίου» συμπεριλαμβάνει κινητές μονάδες υπεράκτιας γεώτρησης μόνον εφόσον είναι τοποθετημένες στην ανοικτή θάλασσα για την εκτέλεση εργασιών γεώτρησης, παραγωγής ή άλλων εργασιών που συνδέονται με υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και υποδομές και εξοπλισμό για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη θάλασσα στην ξηρά ή σε χερσαίους τερματικούς σταθμούς.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Η οικονομική συμμετοχή της Ένωσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 διατίθεται στον Οργανισμό με σκοπό να χρηματοδοτηθούν δράσεις για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως αναφέρεται στο λεπτομερές σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ια) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, και συγκεκριμένα τις δράσεις που αφορούν:

α) την επιχειρησιακή συνδρομή και την υποστήριξη με πρόσθετα μέσα, όπως αντιρρυπαντικά σκάφη που βρίσκονται σε επιφυλακή, δορυφορικές φωτογραφίες και εξοπλισμό, δράσεων αντιμετώπισης της ρύπανσης, κατόπιν αίτησης των θιγόμενων κρατών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σε περίπτωση ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία ή υπεράκτιες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου·
β) τη συνεργασία και τον συντονισμό και την παροχή τεχνικής και επιστημονικής συνδρομής στα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, του ΔΝΟ και των αντίστοιχων περιφερειακών οργανισμών·
γ) την ενημέρωση, και ειδικότερα τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, τεχνογνωσίας, τεχνικών και καινοτομιών στον τομέα της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης που προκαλείται από πλοία και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του..

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 94/22 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 1. «αρμόδιες αρχές»: οι δημόσιες αρχές, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της οδηγίας 90/531/ΕΚ, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη χορήγηση αδείας…
Αυγούστου 15, 2015

Οδηγία 2013/30 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και τον περιορισμό των συνεπειών…
Αυγούστου 15, 2015

Εκτελεστικός κανονισμός 1112/2014 για τον καθορισμό κοινού μορφότυπου ανταλλαγής πληροφοριών για δείκτες μεγάλων κινδύνων από τους φορείς εκμετάλλευσης και τους ιδιοκτήτες υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και κοινού μορφότυπου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός καθορίζει κοινούς μορφότυπους όσον αφορά:α) τις εκθέσεις των φορέων εκμετάλλευσης και των ιδιοκτητών υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...