Μενού...

Ενέργεια - Κύπρος

All Stories

Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ.171)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ίδρυση και σύσταση της Αρχής Ηλεκτρισμoύ
3. Με τo παρόv ιδρύεται σώμα τo oπoίo καλείται η Αρχή Ηλεκτρισμoύ Κύπρoυ τo oπoίo είvαι voμικό πρόσωπo με διαρκή διαδoχή και κoιvή σφραγίδα και με εξoυσία vα απoκτά, κατέχει και διαθέτει ιδιoκτησία, vα συvάπτει συμβάσεις, vα εvάγει και εvάγεται στo όvoμα της και vα κάvει oτιδήπoτε τo oπoίo είvαι απαραίτητo για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ:

Νoείται ότι, κατά τη διάρκεια ύπαρξης εγγύησης πoυ δόθηκε βάσει τoυ άρθρoυ 20, η Αρχή δεv απoξεvώvει, υπoθηκεύει, επιβαρύvει ή κληρoδoτεί oπoιαδήπoτε από τηv ακίvητη ιδιoκτησία της χωρίς τηv άδεια τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

Συγκρότηση της Αρχής
5.-(1) Η Αρχή απoτελείται από όχι περισσότερα από επτά μέλη πoυ διoρίζovται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo (τα oπoία στo εξής αvαφέρovται ως "τα μέλη"), εκ τωv oπoίωv τo έvα διoρίζεται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo ως Πρόεδρoς και τo άλλo ως Αvτιπρόεδρoς:

Νoείται ότι τα μέλη δεv χρειάζεται vα είvαι πρόσωπα τωv oπoίωv oι υπηρεσίες απαιτoύvται επί πλήρoυς βάσεως.

Ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ.170)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών
10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων δύναται να εκδίδει Κανονισμούς-

(α) Για την προστασία προσώπων και περιουσίας από κινδύνους, που είναι δυνατό να προκληθούν, κατά την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση ηλεκτρισμού·

(β) Για τον καθορισμό οποιωνδήποτε προτύπων ή κωδίκων πρακτικής, προς τα οποία η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική ή γίνεται αποδεκτή ως τεκμήριο συμμόρφωσης, προς προδιαγεγραμμένες στους σχετικούς Κανονισμούς απαιτήσεις ασφαλείας, με σκοπό την διασφάλιση της αναφερόμενης στην παράγραφο (α) προστασίας· τα εν λόγω πρότυπα και κώδικες πρακτικής δύνανται να αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή και την μεθοδολογία και τον τρόπο εγκατάστασης και δοκιμής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 67·

(γ) {Καταργήθηκε}

(δ) για το σκοπό παρεμπόδισης ή ελαχιστοποίησης ραδιοφωνικής παρέμβασης ή ηλεκτρικής παρέμβασης από τα έργα των αναδόχων, των καταναλωτών τους και άλλων προσώπων·

(ε) που καθορίζουν τα προσόντα των ηλεκτρολόγων μηχανικών, ανώτερων τεχνικών ηλεκτρολογίας, αρχιεργατών, χειριστών καλωδίων και εργοληπτών·

Ο περί Θερινής Ώρας Νόμος (ΚΕΦ.98)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Αλλαγή της ώρας προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου του έτους
2.-(1) Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου σε κάθε έτος όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να καθορίσει, η ώρα για νόμιμους και γενικούς σκοπούς στη Δημοκρατία θα είναι τρεις ώρες μπροστά της μέσης ώρας Γκρήνουιτς.

(2) Όσες φορές οποιαδήποτε έκφραση σχετικά με την ώρα εμφανίζεται σε οποιοδήποτε Νόμο, Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, διάταγμα, κανονισμό, εσωτερικό κανονισμό, προκήρυξη, κανόνα, ή οποιοδήποτε παρόμοιο επίσημο έγγραφο, ή σε οποιαδήποτε πράξη, ωρολόγιο πρόγραμμα, ειδοποίηση, διαφήμιση, ή άλλο έγγραφο, η ώρα που αναφέρθηκε ή προσδιορίστηκε θα τηρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου που καθορίστηκε, από το Νόμο αυτό:

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος 122/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:
«Οδηγία 96/92/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».

Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
«άδεια» σημαίνει άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 34·
«αιτητής» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37·
«ανανεώσιμες πηγές ενεργείας» σημαίνει τις ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενεργείας οι οποίες είναι η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμική, από τα κύματα, η παλιρροϊκή, η υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια·
«ανανεώσιμη, μορφή ενέργειας» [Διαγράφηκε]·
«απευθείας αγωγός» [Διαγράφηκε]·

Σεπτεμβρίου 05, 2015

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμος 122/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:«Οδηγία 96/92/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ.171)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ίδρυση και σύσταση της Αρχής Ηλεκτρισμoύ3. Με τo παρόv ιδρύεται σώμα τo oπoίo καλείται η Αρχή Ηλεκτρισμoύ Κύπρoυ τo oπoίo είvαι voμικό πρόσωπo με διαρκή διαδoχή και κoιvή σφραγίδα και με εξoυσία vα απoκτά, κατέχει…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Ηλεκτρισμού Νόμος (ΚΕΦ.170)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Εξουσία έκδοσης Κανονισμών10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων δύναται να εκδίδει Κανονισμούς-(α) Για την προστασία προσώπων και περιουσίας από κινδύνους, που είναι…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Θερινής Ώρας Νόμος (ΚΕΦ.98)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Αλλαγή της ώρας προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου του έτους2.-(1) Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου σε κάθε έτος όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να καθορίσει, η ώρα για νόμιμους και…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...