Μενού...

Κανονισμός 547/2012 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των υδραντλιών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση περιστροφικών υδραντλιών στην αγορά για την άντληση καθαρού νερού, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ενσωμάτωσής τους σε άλλα προϊόντα.
2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
α) υδραντλίες σχεδιασμένες ειδικά για την άντληση καθαρού νερού σε θερμοκρασίες κάτω των – 10 °C ή άνω των 120 °C, εξαιρουμένων των απαιτήσεων πληροφόρησης του παραρτήματος II σημεία 2(11) έως 2(13)·
β) υδραντλίες σχεδιασμένες μόνον για εφαρμογές πυρόσβεσης·
γ) υδραντλίες εκτόπισης·
δ) υδραντλίες αυτόματης αναρρόφησης. 

Άρθρο 3 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
Οι απαιτήσεις ελάχιστης απόδοσης και οι απαιτήσεις πληροφοριών για τις περιστροφικές υδραντλίες παρατίθενται στο παράρτημα II.
Στο ακόλουθο χρονοδιάγραμμα καθορίζεται η έναρξη εφαρμογής των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού:
1) από την 1η Ιανουαρίου 2013, οι υδραντλίες θα έχουν την ελάχιστη απόδοση που καθορίζεται στο παράρτημα II σημείο 1 στοιχείο α)·
2) από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι υδραντλίες θα έχουν την ελάχιστη απόδοση που καθορίζεται στο παράρτημα II σημείο 1 στοιχείο β)·
3) από την 1η Ιανουαρίου 2013, οι πληροφορίες για τις υδραντλίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραρτήματος II σημείο 2.
Οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος III.
Καμία απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού δεν είναι αναγκαία για οποιαδήποτε άλλη παράμετρο οικολογικού σχεδιασμού αναφερόμενη στο παράρτημα I μέρος 1 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 31, 2015

Kανονισμός 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού 339/93

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 2000/55 σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα στραγγαλιστικά πηνία για πηγές φωτός φθορισμού τα οποία λειτουργούν συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50294 του Δεκεμβρίου 1998 σημείο 3.4, και…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 1275/2008 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού σε λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία αναμονής και σε θέση εκτός λειτουργίας. Ο παρών…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 107/2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 αναφορικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...