Μενού...

Κανονισμός 547/2012 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των υδραντλιών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση περιστροφικών υδραντλιών στην αγορά για την άντληση καθαρού νερού, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ενσωμάτωσής τους σε άλλα προϊόντα.
2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
α) υδραντλίες σχεδιασμένες ειδικά για την άντληση καθαρού νερού σε θερμοκρασίες κάτω των – 10 °C ή άνω των 120 °C, εξαιρουμένων των απαιτήσεων πληροφόρησης του παραρτήματος II σημεία 2(11) έως 2(13)·
β) υδραντλίες σχεδιασμένες μόνον για εφαρμογές πυρόσβεσης·
γ) υδραντλίες εκτόπισης·
δ) υδραντλίες αυτόματης αναρρόφησης. 

Άρθρο 3 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
Οι απαιτήσεις ελάχιστης απόδοσης και οι απαιτήσεις πληροφοριών για τις περιστροφικές υδραντλίες παρατίθενται στο παράρτημα II.
Στο ακόλουθο χρονοδιάγραμμα καθορίζεται η έναρξη εφαρμογής των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού:
1) από την 1η Ιανουαρίου 2013, οι υδραντλίες θα έχουν την ελάχιστη απόδοση που καθορίζεται στο παράρτημα II σημείο 1 στοιχείο α)·
2) από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι υδραντλίες θα έχουν την ελάχιστη απόδοση που καθορίζεται στο παράρτημα II σημείο 1 στοιχείο β)·
3) από την 1η Ιανουαρίου 2013, οι πληροφορίες για τις υδραντλίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραρτήματος II σημείο 2.
Οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος III.
Καμία απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού δεν είναι αναγκαία για οποιαδήποτε άλλη παράμετρο οικολογικού σχεδιασμού αναφερόμενη στο παράρτημα I μέρος 1 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...