Κανονισμός 327/2011 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ανεμιστήρων με κινητήρα ηλεκτρικής ισχύος εισόδου μεταξύ 125 W και 500 kW

Γονική Κατηγορία: Οικολογικός Σχεδιασμός Οικολογικός Σχεδιασμός - ΕΕ Εμφανίσεις: 1232

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός ορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία ανεμιστήρων, συμπεριλαμβανομένων όσων ενσωματώνονται σε άλλα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που υπάγονται στην οδηγία 2009/125/ΕΚ.
2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ανεμιστήρες που είναι ενσωματωμένοι σε:
i) προϊόντα με έναν μόνο ηλεκτροκινητήρα ισχύος έως 3 kW, εάν ο ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος στον άξονα που χρησιμοποιείται για την κίνηση της βασικής λειτουργίας·
ii) στεγνωτήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος εισόδου ≤ 3 kW·
iii) απορροφητήρες μέγιστης συνολικής ηλεκτρικής ισχύος εισόδου <280 W για τον (τους) ανεμιστήρα(-ες).
3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ανεμιστήρες οι οποίοι:
α) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)·
β) έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε έκτακτη ανάγκη, με λειτουργία βραχείας διάρκειας, όσον αφορά τις απαιτήσεις πυρασφάλειας που ορίζονται στην οδηγία 89/106/ΕΚ του Συμβουλίου (7)·
γ) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία:
i) α) σε συνθήκες όπου η θερμοκρασία λειτουργίας του ρεύματος αερίου υπερβαίνει τους 100 °C·

  β) σε συνθήκες όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας του κινητήρα που τροφοδοτεί τον ανεμιστήρα, αν βρίσκεται εκτός του ρεύματος αερίου, υπερβαίνει τους 65 °C·
ii) σε συνθήκες όπου η ετήσια μέση θερμοκρασία του ρεύματος αερίου ή/και η θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας του κινητήρα, αν βρίσκεται εκτός του ρεύματος αερίου, είναι χαμηλότερη από – 40 °C·
iii) με τάση τροφοδότησης > 1 000 V AC ή > 1 500 V DC·
iv) σε τοξικό, πολύ διαβρωτικό ή εύφλεκτο περιβάλλον ή σε περιβάλλον με λειαντικές ουσίες·
δ) διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 προκειμένου να αντικαταστήσουν πανομοιότυπους ανεμιστήρες ενσωματωμένους σε προϊόντα τα οποία διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013·
με εξαίρεση το ότι η συσκευασία, οι πληροφορίες για το προϊόν και η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να αναφέρουν σαφώς, όσον αφορά τα στοιχεία α), β) και γ), ότι ο ανεμιστήρας χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιασθεί και, όσον αφορά το στοιχείο δ), τα προϊόντα για τα οποία προορίζεται. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση