Μενού...

Μήνυμα

Failed loading XML... Specification mandates value for attribute data-off-canvas-main-canvas Specification mandates value for attribute data-ecl-has-menu Specification mandates value for attribute data-ecl-language-selector attributes construct error Couldn't find end of Start Tag a line 1 Namespace prefix xlink for href on use is not defined Opening and ending tag mismatch: div line 1 and a Specification mandates value for attribute data-ecl-language-list-overlay attributes construct error Couldn't find end of Start Tag div line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-language-list-close Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Namespace prefix xlink for href on use is not defined Namespace prefix xlink for href on use is not defined Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-search-form Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Opening and ending tag mismatch: header line 0 and div Specification mandates value for attribute data-ecl-menu attributes construct error Couldn't find end of Start Tag nav line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-overlay Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-open Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-inner Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-close Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-back attributes construct error Couldn't find end of Start Tag button line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-label Opening and ending tag mismatch: header line 0 and button Opening and ending tag mismatch: section line 0 and header Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-item Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-link Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-item attributes construct error Couldn't find end of Start Tag li line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-link Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-caret Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-mega Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Opening and ending tag mismatch: ul line 0 and li Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-item attributes construct error Couldn't find end of Start Tag li line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-link Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-caret Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-mega Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Opening and ending tag mismatch: div line 0 and li Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-item attributes construct error Couldn't find end of Start Tag li line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-link Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-caret Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-mega Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Opening and ending tag mismatch: div line 0 and li Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-item attributes construct error Couldn't find end of Start Tag li line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-link Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-caret Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-mega Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Opening and ending tag mismatch: body line 0 and li Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-item attributes construct error Couldn't find end of Start Tag li line 1 Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-link Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-caret Specification mandates value for attribute data-ecl-icon Namespace prefix xlink for href on use is not defined Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-mega Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Specification mandates value for attribute data-ecl-menu-subitem Opening and ending tag mismatch: html line 0 and li Extra content at the end of the document

Κανονισμός 1275/2008 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού σε λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία αναμονής και σε θέση εκτός λειτουργίας. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό οικιακό και γραφειακό εξοπλισμό.

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στην οδηγία 2005/32/ΕΚ. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:
1.«ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός οικιακός και γραφειακός εξοπλισμός» (εφεξής «εξοπλισμός»): κάθε προϊόν που καταναλώνει ενέργεια, το οποίο:
α) διατίθεται εμπορικά ως ενιαία λειτουργική μονάδα και προορίζεται για τον τελικό χρήστη,
β) υπάγεται στον κατάλογο των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια που παρατίθεται στο παράρτημα I,


γ) εξαρτάται ως προς την ενεργειακή εισροή από την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου, προκειμένου να λειτουργήσει όπως προορίζεται, και
δ) έχει σχεδιασθεί για χρήση με ονομαστική τάση έως 250 V,
ακόμη και όταν διατίθεται στην αγορά για μη οικιακή ή μη γραφειακή χρήση·
2. «λειτουργία αναμονής»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος στην πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου, εξαρτάται ως προς την ενεργειακή εισροή από την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου για να λειτουργήσει όπως προορίζεται και παρέχει μόνον τις ακόλουθες λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να διατηρηθούν επ’ αόριστον:
— λειτουργία επανενεργοποίησης, ή λειτουργία επανενεργοποίησης και μόνον μια ένδειξη ενεργοποιημένης λειτουργίας ενεργοποίησης, ή/και
— απεικόνιση πληροφοριών ή κατάστασης·
3. «λειτουργία επανενεργοποίησης»: λειτουργία η οποία διευκολύνει την ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ενεργού λειτουργίας, μέσω απομακρυσμένου μεταγωγέα, συμπεριλαμβανομένου τηλεχειρισμού, εσωτερικού αισθητήρα, χρονομέτρου μετάβασης σε κατάσταση που παρέχει πρόσθετες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της κύριας λειτουργίας·
4. «απεικόνιση πληροφοριών ή κατάστασης»: συνεχής λειτουργία η οποία παρέχει πληροφορίες ή αναφέρει την κατάσταση του εξοπλισμού σε μέσο απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων ρολογιών·
5. «κατάσταση ενεργού λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου και έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον μία από τις κύριες λειτουργίες που παρέχουν τη σκοπούμενη υπηρεσία του εξοπλισμού·
6. «θέση εκτός λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου και δεν παρέχει καμία λειτουργία· οι ακόλουθες καταστάσεις θεωρούνται επίσης θέσεις εκτός λειτουργίας:
α) καταστάσεις που παρέχουν μόνον μια ένδειξη της κατάστασης θέσης εκτός λειτουργίας,
β) καταστάσεις που παρέχουν μόνον λειτουργικότητες που προορίζονται να διασφαλίζουν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα δυνάμει της οδηγίας 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)·
7. «εξοπλισμός πληροφορικής»: κάθε εξοπλισμός του οποίου η πρωταρχική λειτουργία συνίσταται είτε στην καταχώριση, την αποθήκευση, την απεικόνιση, την ανάκτηση, τη μετάδοση, την επεξεργασία, τη μεταγωγή ή τον έλεγχο δεδομένων και μηνυμάτων τηλεπικοινωνίας είτε σε συνδυασμό των λειτουργιών αυτών, και ο οποίος μπορεί να εξοπλισθεί με μία ή περισσότερες τερματικές θύρες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά πληροφοριών·
8. «οικιακό περιβάλλον»: περιβάλλον στο οποίο η χρήση συσκευών λήψης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης μπορεί να αναμένεται σε απόσταση έως 10 m από την οικεία συσκευή.

Άρθρο 3 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που σχετίζονται με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία αναμονής και σε θέση εκτός λειτουργίας καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 4 Αξιολόγηση συμμόρφωσης
Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ είναι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού που καθορίζεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2005/32/ΕΚ ή στο σύστημα διαχείρισης που καθορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 2005/32/ΕΚ.

Άρθρο 5 Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς
Οι έλεγχοι επιτήρησης διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία επαλήθευσης που καθορίζεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 6 Κριτήρια αξιολόγησης
Τα ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τα προϊόντα και την τεχνολογία με τις βέλτιστες επιδόσεις που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος στην αγορά προσδιορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 7 Αναθεώρηση
Το αργότερο 6 έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέτασή του ενόψει της συντελεσθείσας τεχνολογικής προόδου και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εν λόγω επανεξέτασης στο φόρουμ διαβούλευσης.

Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ισχύς του σημείου 1 του παραρτήματος ΙΙ θα αρχίσει μετά από ένα έτος από την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.
Η ισχύς του σημείου 2 του παραρτήματος ΙΙ θα αρχίσει μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
Andris PIEBALGS
Μέλος της Επιτροπής 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 31, 2015

Kανονισμός 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού 339/93

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 2000/55 σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα στραγγαλιστικά πηνία για πηγές φωτός φθορισμού τα οποία λειτουργούν συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50294 του Δεκεμβρίου 1998 σημείο 3.4, και…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 107/2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32 αναφορικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΟ παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι…
Αυγούστου 24, 2015

Κανονισμός 278/2009 περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου και τη μέση ενεργό απόδοση των εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου και τη μέση ενεργό απόδοση των…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...