Μενού...

Κανονισμός 1222/2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Στόχος και αντικείμενο
1. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να αυξηθεί η ασφάλεια και η οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση των οδικών μεταφορών μέσω της προώθησης οικονομικών σε καύσιμα, και ασφαλών ελαστικών επισώτρων με χαμηλά επίπεδα θορύβου.
2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο παροχής εναρμονισμένων πληροφοριών για τις παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων μέσω σήμανσης, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές όταν αγοράζουν ελαστικά. 

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις των προμηθευτών ελαστικών
1. Οι προμηθευτές διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας C1 και C2, τα οποία παραδίδονται σε διανομείς ή τελικούς χρήστες:
α) είναι εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα τους το οποίο εμφανίζει σήμανση που υποδεικνύει την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, όπως ορίζεται στο παράρτημα I μέρος A, την κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης και τη μετρούμενη τιμή, όπως ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Γ και, ενδεχομένως, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος Β
ή
β) συνοδεύονται, για κάθε παραδιδόμενη παρτίδα ενός ή περισσοτέρων ίδιων ελαστικών, από σήμανση σε έντυπη μορφή που υποδεικνύει την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος Α, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης, όπως ορίζεται στο παράρτημα I μέρος Γ και, ενδεχομένως, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος Β.
2. Η μορφή του αυτοκόλλητου και της σήμανσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι αυτή που προδιαγράφεται στο παράρτημα II.
3. Οι προμηθευτές δηλώνουν την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης και, κατά περίπτωση, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα των ελαστικών C1, C2 και C3 στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό, μεταξύ άλλων και στις ιστοσελίδες τους, όπως παρατίθενται στο παράρτημα I με τη σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα III.
4. Οι προμηθευτές θέτουν την τεχνική τεκμηρίωση στη διάθεση των αρχών των κρατών μελών κατόπιν αιτήματος, για χρονικό διάστημα πέντε ετών από τη στιγμή που ένας δεδομένος τύπος ελαστικού διατίθεται στην αγορά. Η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτική ώστε να επιτρέπει στις αρχές να πιστοποιούν την ακρίβεια των παρεχόμενων στη σήμανση πληροφοριών σχετικά με την εξοικονόμηση καυσίμου, την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και τον εξωτερικό θόρυβο κύλισης.

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις των διανομέων ελαστικών
1. Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι:
α) τα ελαστικά στο σημείο πώλησης φέρουν το αυτοκόλλητο που παρέχεται από τους προμηθευτές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε εμφανώς ορατή θέση,
ή
β) πριν από την πώληση του ελαστικού, η σήμανση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη και εμφανίζεται ευκρινώς σε άμεση γειτνίαση με το ελαστικό στο σημείο πώλησης
2. Στις περιπτώσεις όπου τα ελαστικά προς πώληση δεν είναι ορατά από τον τελικό χρήστη, οι διανομείς παρέχουν στον τελικό χρήστη πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα και την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης των συγκεκριμένων ελαστικών.
3. Για τα ελαστικά C1, C2 και C3, οι διανομείς δηλώνουν την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης και, κατά περίπτωση, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, επί ή μέσω των τιμολογίων που παραδίδονται στους τελικούς χρήστες όταν αγοράζουν ελαστικά.

Άρθρο 6 Υποχρεώσεις των προμηθευτών και διανομέων οχημάτων
Όταν προσφέρεται στους τελικούς χρήστες στο σημείο πώλησης η δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων ελαστικών για τον εξοπλισμό οχήματος που σκοπεύουν να αποκτήσουν, οι προμηθευτές και οι διανομείς οχημάτων παρέχουν πριν από την πώληση πληροφορίες, για κάθε προσφερόμενο ελαστικό, σχετικά με την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου κύλισης, και, όπου ισχύει, την κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα για τα ελαστικά C1 C2 και C3, όπως παρατίθενται στο παράρτημα I και με τη σειρά που καθορίζεται στο παράρτημα III. Οι πληροφορίες περιλαμβάνονται τουλάχιστον στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...