Ο περί του Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμος 17/2011

Ο περί του Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμος 17/2011
Γονική Κατηγορία: Οικολογικός Σχεδιασμός Οικολογικός Σχεδιασμός - Κύπρος Εμφανίσεις: 2810

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα», και

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου»,

Πεδίο εφαρμογής
3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφοράς προσώπων ή/και εμπορευμάτων.

(3) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων -

(α) του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου,(β) του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου,

(γ) του περί Χημικών Ουσιών Νόμου και

(δ) του περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμου.

Σκοπός
4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός πλαισίου για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, προκειμένου αυτά να διατίθενται στην αγορά ή/και να τίθενται σε λειτουργία και να κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και στην ταυτόχρονη αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Σήμανση και δήλωση συμμόρφωσης
7.-(1) Πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος, τοποθετείται στο προϊόν η σήμανση συμμόρφωσης και εκδίδεται δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν έχει συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των σχετικών Κανονισμών.

(2) Η σήμανση συμμόρφωσης αποτελείται από τα αρχικά "CE", όπως καθορίζεται στο Παράρτημα I και τους σχετικούς Κανονισμούς.

(3) Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα IΙ και στους σχετικούς Κανονισμούς και παραπέμπει στους σχετικούς Κανονισμούς.

(4) Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο προϊόν σημάτων που ενδέχεται να παραπλανήσουν τους χρήστες ως προς την έννοια ή τη μορφή της σήμανσης συμμόρφωσης.

(5)(α) Η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσεται σε μια από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Σε περίπτωση που η δήλωση συμμόρφωσης συντάσσεται στη Δημοκρατία ή σε περίπτωση προϊόντων που απαιτείται από Κανονισμούς να συνοδεύονται απαραίτητα από αυτή ή σε περίπτωση που η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης γίνεται από κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει όπως αυτή συντάσσεται ή/και μεταφράζεται στην Ελληνική γλώσσα.

(γ) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (β), η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη-

(i) τη δυνατότητα παροχής των πληροφοριών με εναρμονισμένα σύμβολα ή αναγνωρισμένους κωδικούς ή άλλα μέτρα, και

(ii) τους χρήστες που προβλέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν και το είδος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση