fbpx

Μενού...

Οδηγία 92/42 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί δράση στο πλαίσιο του προγράμματος Save σχετικά με την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας στην Κοινότητα, καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης που εφαρμόζονται στους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, ονομαστικής ισχύος ίσης ή ανώτερης των 4 kW και ίσης ή κατώτερης των 400 kW, οι οποίοι στο εξής ονομαζόνται "λέβητες".

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

- "λέβητας", το συγκρότημα λέβητα-καυστήρα, που μεταδίδει στο νερό η θερμότητα που εκλύεται από την καύση,

- "συσκευή":

- το κυρίως σώμα του λέβητα που προορίζεται για εξοπλισμό με καυστήρα,

- ο καυστήρας που προορίζεται για τον εξοπλισμό του κυρίως σώματος του λέβητα,

- "ωφέλιμη ονομαστική ισχύς (σε kW)", η θερμική ισχύς που καθορίζει και εγγυάται ο κατασκευαστής ότι μπορεί να παρέχεται σε συνεχή λειτουργία, με το βαθμό ωφέλιμης απόδοσης που καθορίζει ο ίδιος,

- "ωφέλιμη απόδοση (επί τοις %)", ο λόγος της θερμικής ισχύος που μεταδίδεται στο νερό του λέβητα προς το γινόμενο της κατώτερης θερμογόνου ικανότητας υπό σταθερή πίεση του καυσίμου επί την κατανάλωση εκφρασμένη σε ποσότητα καυσίμου ανά μονάδα χρόνου,

- "μερικό φορτίο (επί τοις %)", ο λόγος της θερμικής ισχύος λέβητα σε διακοπτόμενη λειτουργία ή σε λειτουργία σε ισχύ κατώτερο από την ωφέλιμη ονομαστική ισχύ, προς την ίδια αυτή ωφέλιμη ονομαστική ισχύ,

- "μέση θερμοκρασία του νερού στο λέβητα", η μέση τιμή των θερμοκρασιών του νερού στην είσοδο και στην έξοδο του λέβητα,

- "συνήθης λέβητας", ο λέβητας για τον οποίο η μέση θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί ως εκ του σχεδιασμού του,

- "backboiler", ο λέβητας που είναι σχεδιασμένος για να τροφοδοτεί δίκτυο κεντρικής θέρμανσης και να εγκαθίσταται στην εστία ενός τζακιού (fireplace recess) ως στοιχείο ενός συνδυασμού λέβητα τοίχου (backboiler) και εστίας φυσικού αερίου,

- "λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας", ο λέβητας που μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας από 35 έως 40 oC και που μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις, να επιτρέψει συμπύκνωση υδρατμών. Στους λέβητες αυτούς περιλαμβάνονται οι λέβητες συμπύκνωσης των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια, οι οποίοι χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα,

- "αεριολέβητας συμπύκνωσης", ο λέβητας που έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί μονίμως να συμπυκνώνει μεγάλο μέρος των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια,

- "λέβητας που τοποθετείται σε κατοικημένο χώρο", ένας λέβητας ονομαστικής ισχύος κάτω των 37 kW που έχει σχεδιαστεί για να θερμαίνει, μέσω της θέρμανσης που εκπέμπεται από το περίβλημά του, τον κατοικημένο χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένος και ο οποίος είναι εφοδιασμένος με ανοιχτό δοχείο διαστολής και εξασφαλίζει τροφοδότηση με ζεστό νερό μέσο φυσικής κυκλοφορίας διά της βαρύτητας- ο λέβητας αυτός φέρει στο περίβλημά του τη ρητή υπόδειξη να τοποθετείται σε κατοικημένο χώρο.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εμποδίζουν την κυκλοφορία και τη λειτουργία στο έδαφος τους συσκευών και λεβήτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στις συνθήκες ή τις άλλες κοινοτικές οδηγίες ή διατάξεις.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε οι λέβητες να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον εφόσον ικανοποιούν τις αποδόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και τις απαιτήσεις λειτουργίας που καθορίζουν συναρτήσει των τοπικών κλιματικών συνθηκών καθώς και των ενεργειακών χαρακτηριστικών των κτιρίων και των συνθηκών χρήσης τους.

3. Ωστόσο, τα κράτη μέλη στα οποία, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, είναι ευρέως διαδεδομένοι οι λέβητες "backboilers" ή/και οι λέβητες που τοποθετούνται σε κατοικημένο χώρο, εξακολουθούν να εγκρίνουν τη θέση τους σε λειτουργία εφόσον οι αποδόσεις τόσο ονομαστικής ισχύος όσο και μερικού φορτίου 30 % δεν είναι χαμηλότερες κατά περισσότερο από 4 % από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 για τους συνήθεις λέβητες.

4. Οι συνέπειες των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 παρακολουθούνται συνεχώς από την Επιτροπή και αναλύονται στο πλαίσιο της έκθεσης που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 10. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε απαραίτητη πληροφορία ώστε να μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο τις προτάσεις τροποποιήσεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, οι οποίες θα εξασφαλίζουν οπωσδήποτε την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία των λεβήτων στην Κοινότητα.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 05, 2015

Οδηγία 96/92 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Ορίζει τους κανόνες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την…
Σεπτεμβρίου 03, 2015

Ο περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμος 174/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Σκοπός του ΝόμουΣκοπός του παρόντος Νόμου είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της προώθησης και ανάπτυξης υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής θερμικής και…
Αυγούστου 26, 2015

Οδηγία 2003/96 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Τα κράτη μέλη επιβάλλουν φορολογία στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με την παρούσα οδηγία Άρθρο 3 Οι αναφορές της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ σε "πετρελαιοειδή" και "ειδικό φόρο κατανάλωσης", στο μέτρο…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 2000/84 σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "περίοδος θερινής ώρας" νοείται η περίοδος του έτους κατά την οποία η ώρα μετατίθεται εξήντα λεπτά μπροστά σε σχέση με την ώρα που ισχύει το υπόλοιπο έτος. Άρθρο 2…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...