Μενού...

Ο Περί Κόστους Εφοδιασμού του Αργού Πετρελαίου και των Τιμών των Πετρελαιοειδών Νόμος 152/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:PetrolStation

 Κοινοποίηση πληροφοριών
3.—(1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει πετρελαιοειδή ή προβαίνει σε εισαγωγή ή παραλαβή αργού πετρελαίου οφείλει να κοινοποιεί στον Υπουργό τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) Το μηνιαίο κόστος εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, σε τιμές cif, κατά το μήνα που ακολουθεί εκείνο για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·
(β) τις τιμές διάθεσης πετρελαιοειδών στην κατανάλωση, που ισχύουν τη δεκάτη πέμπτη κάθε μήνα, εντός 5 ημερών μετά τη δεκάτη πέμπτη του μήνα για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·
(γ) τις τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών στην κατανάλωση που ισχύουν έκαστη Δευτέρα.

Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων
4. Ο Υπουργός με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μπορεί να—
(α) Καθορίσει τη διαδικασία, τον τύπο και τις προθεσμίες με τις οποίες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 διαβιβάζονται στον Υπουργό·
(β) καθορίσει τα στοιχεία και /ή τους παράγοντες, που λαμβάνονται υπόψη, για τον υπολογισμό της τιμής των πετρελαιοειδών και του κόστους εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, για σκοπούς εκπλήρωσης της υποχρέωσης πληροφόρησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Νόμου·
(γ) τροποποιεί τον Πίνακα του Νόμου·Αρμοδιότητες Υπουργού
5. Ο Υπουργός μεριμνά ώστε να διαβιβάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή·
(α) Το μηνιαίο κόστος εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, σε τιμές cif, κατά το μήνα που ακολουθεί εκείνο για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·
(β) τις τιμές διάθεσης πετρελαιοειδών στην κατανάλωση, άνευ τελών και φόρων και συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, που ισχύουν τη δεκάτη πέμπτη κάθε μήνα, εντός 30 ημερών μετά τη δεκάτη πέμπτη του μήνα για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·
(γ) τις τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών στην κατανάλωση, άνευ τελών και φόρων, που ισχύουν έκαστη Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη μεσημβρία της επόμενης μέρας.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων λειτουργών και εξουσίες τους
6.—(1) Ο Υπουργός μπορεί, με γνωστοποίησή του δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων.
(2) Για σκοπούς ελέγχου και διαπίστωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, να εισέλθει σε οποιοδήποτε κτίριο, υποστατικό ή άλλο χώρο εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικία προσώπου, και να πραγματοποιήσει ελέγχους και έρευνες σε οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα ή στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή στα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχονται οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία έχουν και/ή θα έπρεπε να είχαν κοινοποιηθεί στον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 3.
Εμπιστευτικότητα πληροφοριών
7. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται κατ' εφαρμογή του παρόντος Νόμου έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει εν τούτοις, τη διάδοση γενικών ή συνοπτικών στοιχείων υπό μορφή που δε θα επιτρέπει την αποκάλυψη στοιχείων που αναφέρονται σε μεμονωμένη επιχείρηση, δηλαδή, υπό μορφή που περιλαμβάνει τουλάχιστο τρεις επιχειρήσεις. Ο Υπουργός μπορεί να μην κοινοποιήσει στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5, πληροφορίες που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μαρτίου 08, 2018

Σχέδιο δράσης για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/94/EEΗ Οδηγία 2014/94/EE, θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη…
Μαρτίου 08, 2018

Ο περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμος 59/2017

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – «Οδηγία 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Σεπτεμβρίου 12, 2015
PetrolStation

Ο Περί Κόστους Εφοδιασμού του Αργού Πετρελαίου και των Τιμών των Πετρελαιοειδών Νόμος 152/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Κοινοποίηση πληροφοριών3.—(1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει πετρελαιοειδή ή προβαίνει σε εισαγωγή ή παραλαβή αργού πετρελαίου οφείλει να κοινοποιεί στον Υπουργό τις ακόλουθες πληροφορίες:(α) Το μηνιαίο κόστος εφοδιασμού με…
Σεπτεμβρίου 05, 2015

Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος 148/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εναρμόνισης-με το Άρθρο 1, παράγραφος 2, παράγραφος 6, παράγραφος 7, παράγραφος 8, παράγραφος 9, παράγραφος 10 και παράγραφος 14 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2012/33/ΕΚ του…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...