Μενού...

Implementation of the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU): Energy Efficiency Obligation Schemes -European Implementation Assessment

ThinkTankLogo19-04-2016
In its 'Energy 2020 strategy' in 2010, the European Commission stated 'Energy efficiency is the most cost effective way to reduce emissions, improve energy security and competitiveness, make energy consumption more affordable for consumers as well as create employment, including in export industries'. A year later, the Commission presented a proposal for a Directive on energy efficiency, which entered into forced on 4 December 2012. A further three years later, the European Implementation Assessment was launched to accompany the ITRE Committee in its scrutiny of the implementation of the directive. Input was received from three independent groups of experts representing: CPMC SPRL, the University of Oxford and the University of Sussex, and Fondazione Eni Enrico Mattei.
The first research paper presents opinions of national stakeholders' at Member States' level, gathered during interviews and surveys. The second research paper presents the Member States' plans and achievements towards the implementation of obligation schemes under Article 7 of the Directive (Energy Efficiency Obligation Schemes, EEOS). The third research paper presents the implementation of Article 7 of the Directive in the household and building sectors specifically. The introduction to this European Implementation Assessment presents the overall legal and political context of energy policy in the EU, as well as of the Energy Efficiency Directive and its implementation in particular. Key findings present main elements of the analysis provided by the external experts in the three research papers, which are included in full as annexes.

Κείμενο: Implementation of the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU): Energy Efficiency Obligation Schemes -European Implementation Assessment

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 2020 της Ένωσης για 20…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...