Μενού...

smartslider3[20]

Πολεοδομικά και κατασκευές

All Stories

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος 90/1972

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

traffic1Ο Υπουργός
3.-(1) Ο δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Υπουργός είναι καθ’ όσον αφορά το Τρίτον Μέρος ο Υπουργός Οικονομικών, αλλαχού δε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο δε εν τω παρόντι Νόμω όρος “ο Υπουργός” ερμηνεύεται αναλόγως και περιλαμβάνει παν πρόσωπον, σώμα ή αρχήν εξουσιοδοτηθείσαν υπό του Υπουργού όπως ασκή τας δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητας αυτού.

(2) Εν τη ασκήσει των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του ο Υπουργός συμβουλεύεται οιανδήποτε Επιτροπήν συνιστωμένην δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου προς τον σκοπόν τούτον, οιονδήποτε έτερον Υπουργόν σχετικώς προς οιονδήποτε θέμα αφορών εις τας αρμοδιότητας του Υπουργού τούτου και οιονδήποτε πρόσωπον, σώμα ή αρχήν διά την λήψιν συμβουλής παρά της οποίας υπάρχει ειδική πρόβλεψις εν τω παρόντι Νόμω ή εν Κανονισμοίς εκδοθείσι δυνάμει τούτου, δύναται δε να συμβουλεύηται ωσαύτως και οιαδήποτε έτερα πρόσωπα διαθέτοντα ειδικάς γνώσεις εφ’ οιουδήποτε θέματος επί του οποίου ο Υπουργός θα θεωρήση σκόπιπον όπως λάβη συμβουλήν.

Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος 130/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την
κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Χάραξη κλπ. οδών και ανέγερση κλπ. οικοδομών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής
3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται-

(α) να διανοίγει ή κατασκευάζει οδό

(β) να ανεγείρει ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να ανεγείρεται οικοδομή ή να κατεδαφίζει ή να ανοικοδομεί ή να προβαίνει σε μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή σε οποιαδήποτε υφιστάμενη οικοδομή ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια κατεδάφιση ή ανοικοδόμηση ή οποιαδήποτε τέτοια μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή

(γ) να διανοίγει ή να διαιρεί οποιαδήποτε γη (ανεξάρτητα από το αν οποιεσδήποτε άλλες οικοδομές ή οικοδομές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωργία ή δασοκομία, υπάρχουν επ’ αυτής ή όχι) σε χωρισμένα οικόπεδα

(δ) να διαιρεί οποιαδήποτε οικοδομή (ανεξάρτητα από το αν οποιαδήποτε τέτοια διαίρεση καθιστά αναγκαία οποιαδήποτε κατασκευή ή όχι) σε χωρισμένα διαμερίσματα

(ε) να μετατρέψει ή επιτρέψει ή ανεχθεί τη μετατροπή της εγκεκριμένης χρήσης μιας οικοδομής.

(στ) να αρχίζει προβαίνοντας σε οποιαδήποτε από τις εργασίες ή από τα ζητήματα που εκτίθενται πιο πάνω,

Ο περί Δημόσιων Οδών Νόμος (ΚΕΦ.83)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηvεία
2. Στo Νόμo αυτό-

"δημόσια oδός" σημαίvει oπoιαδήπoτε oδό, πλατεία, μovoπάτι, αvoικτό τόπo ή χώρo πoυ αvήκει στη Δημoκρατία για τη χρήση από τo κoιvό δυvάμει oπoιoυδήπoτε εκάστoτε σε ισχύ Νόμoυ (αvεξάρτητα από τo ότι αυτή δύvαται vα είvαι υπό τov έλεγχo oπoιασδήπoτε άλλης αρχής ή σώματoς και αvεξάρτητα από τo ότι τα έξoδα επιδιόρθωσης και διατήρησης της επωμίζεται τέτoια αρχή ή σώμα) και περιλαμβάvει oπoιoδήπoτε μovoπάτι, αvoικτό τόπo ή χώρo επί τoυ oπoίoυ τo κoιvό έχει δικαίωμα διόδoυ και oπoιαδήπoτε γέφυρα και oχετό πάvω από τα oπoία διέρχεται δημόσια oδός και τα παραπέτα και περιτειχίσματα oπoιασδήπoτε τέτoιας γέφυρας ή υπόγειo αγωγό και oπoιoδήπoτε χαvτάκι, αvάχωμα, oχετό, υψωμέvo μovoπάτι ή τoίχo στήριξης πoυ χρησιμoπoιείται σε σχέση με δημόσια oδό και oπoιαδήπoτε γη πoυ εφάπτεται σε oπoιαδήπoτε δημόσια oδό η oπoία διατηρήθηκε, για τηv πρoστασία ή όφελoς αυτής·

"υποάδεια χρήσης" σημαίνει την άδεια που παραχωρείται από αδειούχο χρήστη σε τρίτο πρόσωπο, τον υποαδειούχο χρήστη, μέσω της οποίας ο αδειούχος χρήστης παραχωρεί στον υποαδειούχο χρήστη ορισμένα ή όλα τα δικαιώματα σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία που ο αδειούχος χρήστης κατέχει δυνάμει της παραχωρηθείσας άδειας χρήσης.

Αδικήματα για πράξεις, σε, επί ή πάvω από δημόσιες oδoύς
3. Είvαι, έvoχo αδικήματoς δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ πρόσωπo τo oπoίo εvεργεί ή πρoκαλεί vα διαπραχτεί oπoιαδήπoτε από τις ακόλoυθες πράξεις σε, επί, ή πάvω από oπoιαδήπoτε δημόσια oδό, δηλαδή-

(α) κατασκευάζει ή αvεγείρει oπoιαδήπoτε κατασκευή ή oπoιαδήπoτε oικoδoμή, είτε από λίθoυς (περιλαμβαvoμέvωv λίθωv μη στερεωμέvωv), τσιμέvτo, λάσπη, σίδερo, ξύλo ή oπoιoδήπoτε άλλo υλικό˙

(β) κατασκευάζει ή αvεγείρει oπoιoδήπoτε φράχτη oπoιασδήπoτε φύσης ή από oπoιoδήπoτε υλικό˙

Κανονισμός 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει όρους για τη διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών με την κατάρτιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα.

Άρθρο 3 Βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών και ουσιώδη χαρακτηριστικά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών
1. Οι βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών που παρατίθενται στο παράρτημα I αποτελούν τη βάση για την προετοιμασία των εντολών τυποποίησης και των εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών.
2. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών καθορίζονται σε εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών.
3. Για συγκεκριμένες οικογένειες προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτονται από εναρμονισμένα πρότυπα, η Επιτροπή, εφόσον είναι σκόπιμο και σε σχέση με τις προτεινόμενες χρήσεις τους όπως καθορίζονται σε εναρμονισμένα πρότυπα, καθορίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60, εκείνα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά για τα οποία ο κατασκευαστής δηλώνει την απόδοση του προϊόντος όταν διατίθεται στην αγορά.
Εφόσον είναι σκόπιμο, η Επιτροπή καθορίζει επίσης με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60 τα οριακά επίπεδα για την απόδοση σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που πρέπει να δηλωθούν.

Πλαίσιο για ανέγερση ψηλών κτιρίων στις αστικές περιοχές των τεσσάρων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων

Διευκρινιστικό Πλαίσιο των Γενικών Αρχών και Προϋποθέσεων για ανέγερση ψηλών κτιρίων στις αστικές περιοχές των τεσσάρων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων.
Του Υπουργείου Εσσωτερικών:
"Το Διευκρινιστικό αυτό Πλαίσιο, θα αποτελέσει τη βάση για τη διαδικασία αξιολόγησης όλων των αιτήσεων για ψηλά κτίρια, μέχρι τη δημοσίευση – εντός διαστήματος έξι (6) μηνών – σχετικής Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, με βάση το άρθρο 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Βασικά, το πλαίσιο αυτό, αποσκοπεί στην υποβοήθηση διαμόρφωσης τεκμηριωμένης εισήγησης εκ μέρους της Πολεοδομικής Αρχής και υποβοήθησης της άσκησης της διακριτικής ευχέρειας του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, κατά τη διαδικασία εξασφάλισης της σύμφωνης του γνώμης για ανάπτυξη με αριθμό ορόφων πέραν των δύο από τον ανώτατο επιτρεπόμενο (σχετική η παράγραφος 6.3 του Παραρτήματος Β των Τοπικών Σχεδίων).

Tender for: Re-development of the Larnaca Port and Marina Area - 2016

Government of the Republic of Cyprus Re-development of the Larnaca Port and Marina Area - MTCW/LCA1/2016
Invitation for Expressions of Interest -  23 November 2016
Image00458
1.1. The Ministry of Transport Communications and Work (“MTCW” or the “Contracting Authority”) of the Republic of Cyprus (“RoC”) has committed to proceed with a long term concession for the re-development and commercial exploitation of the Larnaca Port and Marina area (the “Project”), through an international competitive tender process (the “Tender Process”). 
1. Introduction  
1.2. This is an invitation to potentially interested parties that are individuals, single legal entities or consortia ("Interested Parties" and each an "Interested Party") to express an interest in entering into a concession agreement with the Contracting Authority (this "Invitation"). 
1.3. The purpose of this Invitation is to guide Interested Parties on the terms and conditions for the submission of an expression of interest ("Expression of Interest") and to outline the personal situation criteria ("Personal Situation Criteria"), the financial eligibility criteria ("Financial Eligibility Criteria"), and the technical eligibility criteria ("Technical Eligibility Criteria") (together the "Pre-Qualification Criteria") described below, being the basis on which Interested Parties will be selected to participate in the next phases of the procurement process as defined in Article 3. 

Παρουσίαση Πολεοδομίας για τα ψηλά κτήρια

Η παρουσίαση έγινε στη Λεμεσό σε συνέδριο που διοργάνωσαν τον Ιούνιο του 2016:

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου-Περιφερειακή Επιτροπή Λεμεσού,
το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
ο Δήμος Λεμεσού
και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου  

για τα ψηλά κτήρια.

[Για να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ]

Γειτονιά στην πόλη Leusden της Ολλανδίας

Χωρίς πεζοδρόμια, προτεραιότητα σε πεζούς και κατοίκους της γειτονιάς με ασφάλεια για τα παιδιά. Πρώτα οι άνθρωποι και τελευταίο το αυτοκίνητο!
Πατάτε πάνω στις φωτογραφίες για να περπατήσετε τους δρόμους μέσω του Google Earth

Woonerf NarrowStr

Provision of Advisory Services to the Government for the successful completion of the process of the re-development of the Larnaca Port and Marina Area - Tender

Αποσπάσματα από την προσφορά που δημοσιεύθηκε με τον πιο πάνω τίτλο στις 13/10/2015 ....
CONTRACT SCOPE

The provision of the Advisory Services to the Government, aimed at the successful completion of the process for the Redevelopment of Larnaca Port and Marina Area under the categories of the CPV classification as shown in paragraph 2.2, as identified in detail in the Tender Documents
The Contract Budget consists of a Fixed Fee of €450.000 payable during the process, and a Success Fee payable after transaction closing.
The total fee (TF) is capped to €1.200.000
Competent Official
Ministry of Transport Communications and Works, Public Works Department, 165, Strovolos Avenue, 2048 Nicosia, Cyprus
Tel. 357 22806764  Fax. 357 22806921   e-mail : saritidou@pwd.gov.cy  

PREFACE

The Government of the Republic of Cyprus, through the Ministry of Transport, Communications and Works seeks to select an experienced Advisory Team aiming to redevelop the Larnaca Port and Marina and the Surrounding Area. The selected Advisors will assist the Government in navigating the process of the redevelopment of the Larnaca Port and Marina Area, to a competent Investor, to the best benefit of the Republic of Cyprus and Cyprus economy. They will be expected to carry out all services, discussions and activities related to the preparation, tendering and transaction and they will be responsible for the coordination of the overall process.
The Advisory Team should comprise as a minimum of the following skill sets :

A brighter future for our towns and cities

Έκθεση του:
The Royal Town Planning Institute is the UK's leading planning body for spatial, sustainable and inclusive planning and is the largest planning institute in Europe with over 23,000 members.City2

Για τις πόλεις και το μέλλον τους, πιο κάτω μερικά αποσπάσματα από την έκθεση:

1. Terms of reference and method


1.1. The main aim of the Commission for Underperforming Towns and Cities was to draw together ideas from a variety of perspectives as to interventions that would improve the economic performance of larger towns/smaller cities (in a sustainable way) and, thereby, improve economic and social outcomes for residents and businesses.
1.2. The emphasis was on exploring solutions rather than regurgitating narratives describing the circumstances that prevail in such places. The nature and scale of the challenges have been clearly set out in a variety of studies. Whilst these provide useful context, our mission was to try to come up with suggestions as to how these challenges might be tackled.
1.3. Our underlying assumption was that there needs to be a step-change in performance, requiring a fundamental rewiring /re-invention of purpose relating to such places. Whilst potentially useful, any proposals that merely tinker around the edges of these issues are unlikely to have the required impact.
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...