Μενού...

smartslider3[20]

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Χάραξη κλπ. οδών και ανέγερση κλπ. οικοδομών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής
3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται-

(α) να διανοίγει ή κατασκευάζει οδό

(β) να ανεγείρει ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να ανεγείρεται οικοδομή ή να κατεδαφίζει ή να ανοικοδομεί ή να προβαίνει σε μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή σε οποιαδήποτε υφιστάμενη οικοδομή ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια κατεδάφιση ή ανοικοδόμηση ή οποιαδήποτε τέτοια μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή

(γ) να διανοίγει ή να διαιρεί οποιαδήποτε γη (ανεξάρτητα από το αν οποιεσδήποτε άλλες οικοδομές ή οικοδομές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωργία ή δασοκομία, υπάρχουν επ’ αυτής ή όχι) σε χωρισμένα οικόπεδα

(δ) να διαιρεί οποιαδήποτε οικοδομή (ανεξάρτητα από το αν οποιαδήποτε τέτοια διαίρεση καθιστά αναγκαία οποιαδήποτε κατασκευή ή όχι) σε χωρισμένα διαμερίσματα

(ε) να μετατρέψει ή επιτρέψει ή ανεχθεί τη μετατροπή της εγκεκριμένης χρήσης μιας οικοδομής.

(στ) να αρχίζει προβαίνοντας σε οποιαδήποτε από τις εργασίες ή από τα ζητήματα που εκτίθενται πιο πάνω,

χωρίς άδεια γι’ αυτό, η οποία λαμβάνεται προηγουμένως από την αρμόδια αρχή όπως καθορίζεται στο εδάφιο (2) ή, όταν η άδεια εκδίδεται δυνάμει της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 14, από το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως:

Νοείται ότι, άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένο τμήμα οικοδομής ή οποιαδήποτε προσαρτήματα σε αυτή και αυτή η άδεια δε θα αποτελεί άδεια για άλλα τμήματα της οικοδομής για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια μετά την εξέταση σχετικής αίτησης.

(1Α) Για οικοδομή που αποτελείται από περισσότερες της μιας μονάδες, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς, ταυτόχρονα με την άδεια οικοδομής, εκδίδεται άδεια για τη διαίρεση της οικοδομής στις επιμέρους μονάδες, στις οποίες, όπου αυτό ισχύει, περιλαμβάνει κάθε κοινόχρηστο χώρο και κάθε κοινόχρηστο χώρο με αποκλειστικά δικαιώματα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση τέτοιας οικοδομής, στην αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής και διαίρεσης καθορίζονται επακριβώς οι επιμέρους αυτοτελείς μονάδες, οι κοινόχρηστοι χώροι με αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης για κάθε μονάδα, οι κοινόχρηστοι χώροι και τα υπολειπόμενα, μη αξιοποιούμενα δικαιώματα ανάπτυξης.

(1Β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση για τη χορήγηση άδειας για διαίρεση ακίνητης ιδιοκτησίας υποβάλλεται και υπογράφεται από τους συνιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει σε οποιοδήποτε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο αίτηση, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (9) του άρθρου 29 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Η αρμόδια αρχή εντός-

(α) οποιασδήποτε περιοχής Δήμου, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου αυτού:

Νοείται ότι, αν δημοτικό συμβούλιο που ασκεί τις εξουσίες του εντός περιοχής Δήμου άλλου από τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Πάφου και Κερύνειας κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντα που ανατέθηκαν σ’ αυτό δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, λόγω αδυναμίας του να ιδρύσει ή να διατηρεί τις αναγκαίες τεχνικές υπηρεσίες, τότε δύναται να ζητήσει, με αίτησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τη δωρεάν παροχή των αναγκαίων τεχνικών υπηρεσιών για εκπλήρωση των καθηκόντων του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Νόμο, μέχρι να ιδρύσει ή να διατηρεί τις αναγκαίες τεχνικές υπηρεσίες προς ικανοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών.

(β) Οποιασδήποτε περιοχής, η οποία δεν είναι περιοχή Δήμου, είναι ο Έπαρχος της Επαρχίας:

Νοείται ότι αντί του Επάρχου το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει ως αρμόδια αρχή για τέτοια περιοχή συμβούλιο που αποτελείται από όχι περισσότερα από έξι πρόσωπα μαζί με τον Έπαρχο ως Πρόεδρο:

Νοείται περαιτέρω ότι σε οποιαδήποτε περιοχή Κοινοτικού Συμβουλίου το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει ως αρμόδια αρχή για τη συγκεκριμένη περιοχή το Κοινοτικό Συμβούλιο το οποίο καθιδρύεται για την περιοχή αυτή δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου.

(3)(α) Όταν η αρμόδια αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος του Δήμου αυτού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από τέτοιο Δήμο για αυτό έχει, και πάντοτε θεωρείται ότι είχε, εξουσία να εκδίδει οποιαδήποτε άδεια, γνωστοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη ή έγγραφο την οποία η αρμόδια αυτή αρχή έχει εξουσία να εκδίδει δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού

(β) όταν η αρμόδια αρχή είναι σώμα που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προνοείται στο εδάφιο (2), ο Πρόεδρος αυτού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο για αυτό έχει, και πάντοτε θεωρείται ότι είχε, εξουσία να εκδίδει οποιαδήποτε άδεια, γνωστοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη ή έγγραφο την οποία η αρμόδια αυτή αρχή έχει εξουσία να εκδίδει δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού

(γ) οποιαδήποτε άδεια, γνωστοποίηση ή άλλη πράξη ή έγγραφο, που εκδίδεται όπως στην παράγραφο (α) ή (β) κατά και μετά την ημέρα του Σεπτεμβρίου 1946, θεωρείται ότι εκδόθηκε κανονικά δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου αυτού.

(4) Όταν η αρμόδια αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου, το Συμβούλιο αυτό δύναται, από καιρό σε καιρό να εκχωρεί σε εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από όχι περισσότερα από τρία μέλη του Συμβουλίου αυτού όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που χορηγούνται στο Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(5) Όταν για οποιοδήποτε λόγο διορίζεται σώμα για να έχει τις εξουσίες και να εκτελεί τα καθήκοντα Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με οποιοδήποτε Δήμο, το σώμα αυτό θεωρείται, κατά τη διάρκεια της περιόδου του διορισμού, η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του Νόμου αυτού αναφορικά με το Δήμο αυτό και, σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Δημάρχου και Αντιδημάρχου του Δήμου αυτού, όπως προνοείται στο Νόμο αυτό, περιέρχονται και ασκούνται αντίστοιχα από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του σώματος αυτού.

Κατασκευή, επανακατασκευή και βελτίωση οδών
17.-(1) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

“ιδιοκτήτης” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ή δικαιούται να εγγραφεί στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ως κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται δυνάμει του εδαφίου (3).

“κατάλληλη κατασκευή, επανακατασκευή και βελτίωση οδού” περιλαμβάνει τη διεύρυνση ή επανακατασκευή των θεμελίων οδού, κατάλληλη ρύθμιση για την αποχέτευση του επιφανειακού ύδατος, την κατασκευή πεζοδρομίων και την ασφαλτόστρωση ή πλακόστρωση τόσο των ασφαλτικών οδοστρωμάτων όσον και των πεζοδρομίων αλλά δεν περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης.

(2) Όταν αρμόδια αρχή κρίνει ότι οδός έπρεπε να κατασκευαστεί κατάλληλα, επανακατασκευαστεί ή βελτιωθεί, η αρχή αυτή δύναται να λάβει απόφαση σχετικά με αυτό και ετοιμάζει σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις για την εργασία αυτή:

Νοείται ότι όταν αρμόδια αρχή, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου ή το Κοινοτικό Συμβούλιο ή συμβούλιο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 ή δυνάμει της πρώτης επιφύλαξης της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της αρχής αυτής που κατέχουν θέση.

(3) Όταν έχει ληφθεί απόφαση και έχουν ετοιμαστεί σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις δυνάμει του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή καταθέτει τα τέτοια σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις στο γραφείο της και μεριμνά όπως γνωστοποίηση δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μία ή περισσότερες τοπικές εφημερίδες ότι η απόφαση αυτή έχει ληφθεί και τα τέτοια σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις έχουν ετοιμαστεί και κατατεθεί στο γραφείο αυτής και ότι τα τέτοια σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις είναι ανοικτές για επιθεώρηση από το κοινό σε κάθε εύλογο χρόνο, για περίοδο δύο μηνών από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η γνωστοποίηση αυτή επίσης εκθέτει-

(α) Την υπολογιζόμενη δαπάνη της εργασίας

(β) οποιοδήποτε ποσό χρημάτων που δεν δαπανήθηκε, το οποίο κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή δυνάμει του άρθρου 6

(γ) τα ονόματα των ιδιοκτητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στη δαπάνη

(δ) την αναλογία κατά την οποία θα γίνει η συνεισφορά αυτών

(ε) τον αριθμό των ετών κατά τη διάρκεια των οποίων οι ιδιοκτήτες αυτοί δύνανται να καταβάλουν τη συνεισφορά τους σε ίσες ετήσιες δόσεις.

(4) Κάθε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από οποιαδήποτε σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο (3) δύναται, εντός της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας τα τέτοια σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις είναι κατατεθειμένες προς επιθεώρηση, να υποβάλει, γραπτώς ένσταση σε σχέση με αυτές στην αρμόδια αρχή.

(5) Μετά την εκπνοή της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας τα σχέδια που ετοιμάστηκαν και προδιαγραφές και προμετρήσεις ήταν κατατεθημένες προς επιθεώρηση δυνάμει του εδαφίου (3), η αρμόδια αρχή εξετάζει αμέσως κάθε υποβληθείσα, δυνάμει του εδαφίου (4), ένσταση και αποφασίζει κατάλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6).

(6) Η αρμόδια αρχή, αφού μελετήσει κάθε υποβληθείσα ένσταση και λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις, έχει την εξουσία να εγκρίνει τα σχέδια, τις προδιαγραφές και προσμετρήσεις που έχουν ετοιμαστεί δυνάμει του εδαφίου (3) είτε απόλυτα είτε τηρουμένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ή όρων τους οποίους θα θεωρήσει σκόπιμο να υιοθετήσει και η απόφαση της αυτή είναι τελική.

(7) Όταν η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια, προδιαγραφές και προσμετρήσεις, γνωστοποίηση γι’ αυτό δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα σχέδια και προδιαγραφές και προμετρήσεις καθίστανται δεσμευτικές από την αρμόδια αρχή και σε όλους τους ιδιοκτήτες που επηρεάζονται.

(8) Η δαπάνη της τέτοιας κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που δεν δαπανήθηκε το οποίο κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή από κάτοχο άδειας δυνάμει του εδαφίου (6), βαρύνει τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που συνορεύει με την οδό αυτή, και η δαπάνη αυτή κατανέμεται μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται ανάλογα με τη πρόσοψη της αντίστοιχης με αυτά ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία έχει πρόσοψη επί ή συνορεύει με την προκειμένη οδό:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή δύναται να μειώσει το ποσό της δαπάνης η οποία κατανέμεται μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται σε τέτοιο ποσοστό ως η αρμόδια αρχή ήθελε εγκρίνει:Νοείται ότι η αρμόδια αρχή δύναται να μειώσει το ποσό της δαπάνης η οποία κατανέμεται μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται σε τέτοιο ποσοστό ως η αρμόδια αρχή ήθελε εγκρίνει:

Νοείται επίσης ότι κανένας τέτοιος καταμερισμός της δαπάνης δεν διενεργείται σε σχέση με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ακίνητες ιδιοκτησίες:

(α) Τόπων ή οικοδομών που ανήκουν σε οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα καθηγιασμένων και χρησιμοποιουμένων αποκλειστικά για δημόσια λατρεία

(β) κοιμητηρίων ή χώρων ταφής

(γ) γης εγγεγραμμένης ή καταχωρημένης ως κοινός βοσκότοπος στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου

(δ) γης ή ανοικτών χώρων καταχωρημένων ή εκχωρημένων ab antiquo για την κοινή χρήση κοινότητας

(ε) ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία

(στ) οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας που κατέχεται και που είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου σε καταπίστευμα (trust) για σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης οποιασδήποτε θρησκευτικής κοινότητας, δυνάμει του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου και για σχολεία μέσης εκπαίδευσης δυνάμει του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.

(9) Όταν η εργασία κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης συμπληρωθεί, ακριβής έκθεση της δαπάνης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μαζί με τον τελικό καταμερισμό της δαπάνης μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται ή μεταξύ της αρμόδιας αρχής και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται, ανάλογα με την περίπτωση. Η αναλογία σε τέτοια δαπάνη και η ετήσια δόση σε τέτοια αναλογία η οφειλόμενη από τέτοιους ιδιοκτήτες εγγράφεται στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και θεωρείται ως επιβάρυνση σε σχετική ακίνητη ιδιοκτησία και ως φόρος οφειλόμενος από τέτοιους ιδιοκτήτες και συλλέγεται από την αρμόδια αρχή από τον κάθε τέτοιο ιδιοκτήτη με τον τρόπο που καθορίζεται στον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο, και στο εξής κανένας τέτοιος ιδιοκτήτης δεν πωλεί, μεταβιβάζει, αποξενώνεται ή διαθέτει οποιαδήποτε από την ακίνητη ιδιοκτησία του που επηρεάζεται με αυτό τον τρόπο, εκτός αν πριν από την τέτοια πώληση, μεταβίβαση, αποξένωση ή διάθεση παρουσιάσει στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο απόδειξη πληρωμής, από την αρμόδια αρχή, όλων των οφειλόμενων ποσών που εκκρεμούν απ’ αυτόν για αυτή την επηρεαζόμενη ακίνητη ιδιοκτησία.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 29, 2015

Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος 130/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Χάραξη κλπ. οδών και ανέγερση κλπ. οικοδομών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται-(α) να διανοίγει ή κατασκευάζει οδό(β) να ανεγείρει ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Δημόσιων Οδών Νόμος (ΚΕΦ.83)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηvεία2. Στo Νόμo αυτό-"δημόσια oδός" σημαίvει oπoιαδήπoτε oδό, πλατεία, μovoπάτι, αvoικτό τόπo ή χώρo πoυ αvήκει στη Δημoκρατία για τη χρήση από τo κoιvό δυvάμει oπoιoυδήπoτε εκάστoτε σε ισχύ Νόμoυ…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...