Μενού...

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος 90/1972

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

traffic1Ο Υπουργός
3.-(1) Ο δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Υπουργός είναι καθ’ όσον αφορά το Τρίτον Μέρος ο Υπουργός Οικονομικών, αλλαχού δε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο δε εν τω παρόντι Νόμω όρος “ο Υπουργός” ερμηνεύεται αναλόγως και περιλαμβάνει παν πρόσωπον, σώμα ή αρχήν εξουσιοδοτηθείσαν υπό του Υπουργού όπως ασκή τας δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητας αυτού.

(2) Εν τη ασκήσει των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του ο Υπουργός συμβουλεύεται οιανδήποτε Επιτροπήν συνιστωμένην δι’ αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου προς τον σκοπόν τούτον, οιονδήποτε έτερον Υπουργόν σχετικώς προς οιονδήποτε θέμα αφορών εις τας αρμοδιότητας του Υπουργού τούτου και οιονδήποτε πρόσωπον, σώμα ή αρχήν διά την λήψιν συμβουλής παρά της οποίας υπάρχει ειδική πρόβλεψις εν τω παρόντι Νόμω ή εν Κανονισμοίς εκδοθείσι δυνάμει τούτου, δύναται δε να συμβουλεύηται ωσαύτως και οιαδήποτε έτερα πρόσωπα διαθέτοντα ειδικάς γνώσεις εφ’ οιουδήποτε θέματος επί του οποίου ο Υπουργός θα θεωρήση σκόπιπον όπως λάβη συμβουλήν.

Πολεοδομική Αρχή
4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Πολεοδομική Αρχή είναι, αναλόγως της περιπτώσεως, ο Υπουργός ή οιαδήποτε αρχή εις την οποίαν έχουσι μεταβιβασθή αρμοδιότητες.

(2) Ανεξαρτήτως πάσης άλλης διατάξεως του παρόντος Νόμου, το Υπουργικόν Συμβούλιον διά την καλυτέραν πραγμάτωσιν των σκοπών του παρόντος Νόμου θα καθιδρύση δια Κανονισμών Συμβούλιον. Οι Κανονισμοί ούτοι θα προβλέπωσι, μεταξύ άλλων, περί της επωνυμίας του Συμβουλίου, των αρμοδιοτήτων αυτού, του αριθμού των υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διοριζομένων μελών αυτού και των προσόντων των προσώπων άτινα θα διορίζωνται και γενικώς περί της διαρθρώσεως και λειτουργίας του Συμβουλίου. Ωσαύτως οι Κανονισμοί ούτοι θα δύνανται να προβλέπωσιν ότι άπασαι ή οιαιδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Υπουργού δύνανται να μεταβιβασθώσιν εις το Συμβούλιον, ή ότι το Συμβούλιον θα είναι η δυνάμει του παρόντος Νόμου Πολεοδομική Αρχή εν τοιαύτη δε περιπτώσει άπασαι αι δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητες του Υπουργού δύνανται να περιέλθωσιν εις το Συμβούλιον και να ασκώνται υπ’ αυτού.

Σκοποί του Σχεδίου διά την Νήσον
8. Διά του Σχεδίου διά την Νήσον θα προδιαγράφηται η ακολουθητέα γενική πολιτική ως προς την προαγωγήν και έλεγχον της αναπτύξεως, άνευ δε επηρεασμού της γενικότητος των ανωτέρω δύναται να παρέχηται ένδειξις των προθέσεων της Κυβερνήσεως αναφορικώς προς την χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας εν τη Δημοκρατία περιλαμβανομένων της κατανομής του πληθυσμού, της βιομηχανίας και του εμπορίου, του τουρισμού, του τύπου των υπηρεσιών μεταφοράς και των δημοσίων υπηρεσιών, του καθορισμού περιοχών ειδικού κοινωνικού, ιστορικού, αρχιτεκτονικού ή μορφωτικού ενδιαφέροντος ή φυσικής καλλονής και άλλων θεμάτων ευρυτέρας ή τοπικής σημασίας.

Τοπικά Σχέδια
10.-(1) Ο Υπουργός δύναται, οφείλει δε εάν ούτως απαιτηθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, να ενεργήση επισκόπησιν οιασδήποτε περιοχής και εκπονήση σχέδιον (εν τω παρόντι Νόμω αναφερόμενον ως “Τοπικόν Σχέδιον”) διά την περιοχήν ταύτην συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Μέρους και οιωνδήποτε Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων αυτών.

(2) Η περιοχή αύτη (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένη ως “Περιοχή Τοπικού Σχεδίου”) ορίζεται δι’ αναφοράς προς χάρτην.

Σκοποί, τύπος, κ.λ.π., του Τοπικού Σχεδίου
11.-(1) Σκοποί του Τοπικού Σχεδίου είναι η διασφάλισις μεθοδικής αναπτύξεως εν τω συμφέροντι της υγείας, των ανέσεων, της εξυπηρετήσεως και της γενικής ευημερίας της κοινότητος, η ένδειξις των γενικών αρχών επί των οποίων η εν τη περιοχή ανάπτυξις θα προάγηται και ελέγχηται, η καθοδήγησις ως προς την επιλογήν ή ο καθορισμός χώρων δι’ ειδικούς σκοπούς, είτε διά της επ’ αυτών διενεργείας αναπτύξεως ή άλλως πως, η προστασία χαρακτηριστικών στοιχείων ή περιοχών κοινωνικής, ιστορικής ή αρχιτεκτονικής σημασίας, η διασφάλισις συγκοινωνιακών γραμμών οδικών αρτηριών, διασωληνώσεων και άλλων υπηρεσιών και η ένδειξις των σταδίων κατά τα οποία δέον να διενεργηθή η ανάπτυξις.

(2) Εν παντί Τοπικώ Σχεδίω λαμβάνονται υπ’ όψιν αι επιδιώξεις και οι σκοποί του τυχόν ισχύοντος Σχεδίου διά την Νήσον.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου προς ρύθμισιν του τύπου και του περιεχομένου των Τοπικών Σχεδίων, παν Τοπικόν Σχέδιον περιλαμβάνει τοιούτους χάρτας και τοιούτο περιγραφικόν υλικόν ως ήθελον απαιτηθή προς επεξήγησιν των εν λόγω προτάσεων μετά τοιούτου βαθμού λεπτομερείας οίος ήθελεν αρμόζει εις διάφορα τμήματα της Περιοχής Τοπικού Σχεδίου, ορίζει δε τον πληθυσμόν διά τον οποίον το Σχέδιον θα κάμη πρόβλεψιν και παρέχει ένδειξιν των σκοπουμένων ζωνών γενικής χρήσεως ως προς γην και οικοδομάς και των απαιτουμένων προς προστασίαν και εξυπηρέτησιν των ζωνών τούτων συγκοινωνιών0 παν δε τοιούτο Σχέδιον δύναται ειδικώς να προσδιορίζη τους χώρους των προτεινομένων οδών, δημοσίων και άλλων κτιρίων και έργων, αεροδρομίων, δημοσίων κήπων, χώρων αναψυχής, περιοχών προστασίας της φύσεως και άλλων ανοικτών χώρων και των εις αυτούς προσπελάσεων, ή να προβλέπη την κατανομήν περιοχών προς χρήσιν διά κατοικίας ή διά γεωργικούς, βιομηχανικούς, εμπορικούς, τουριστικούς ή άλλους σκοπούς οιασδήποτε κατηγορίας οριζομένης εν τω Σχεδίω.

(4) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (3), Τοπικόν Σχέδιον δύναται να προβλέπη διά θέματα αναφερόμενα, μεταξύ άλλων-
(α) (i) εις την απόστασιν μεταξύ οικοδομών, την απόστασιν μεταξύ οικοδομών και συνόρων και την απόστασιν μεταξύ οικοδομών και του κέντρου οιασδήποτε οδού
   (ii) ως προς οικόπεδα, εις την αναλογίαν ή την ποσοστιαίαν αναλογίαν της γης η οποία δύναται να καλυφθή υφ’ οιωνδήποτε οικοδομών
   (iii) εις το ελάχιστον μέγεθος οικοπέδων
   (iv) εις το ύψος οικοδομών
   (v) εις το εμβαδόν του δαπέδου οικοδομών
   (vi) εις την έκτασιν ακινήτου ιδιοκτησίας η οποία θα προορισθή και επιφυλαχθή αποκλειστικώς διά την στάθμευσιν οχημάτων και διά την δημιουργίαν δημοσίων χώρων σταθμεύσεως

(β) εις την επιφύλαξιν χώρων διά νέας οδούς
(γ) εις την αχρήστευσιν οιασδήποτε υφισταμένης οδού
(δ) εις την πυκνότητα του πληθυσμού εν οιαδήποτε περιοχή
(ε) εις τον προορισμόν εκτάσεων διά δημοσίους ανοικτούς χώρους.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 29, 2015

Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος 130/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Χάραξη κλπ. οδών και ανέγερση κλπ. οικοδομών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται-(α) να διανοίγει ή κατασκευάζει οδό(β) να ανεγείρει ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Δημόσιων Οδών Νόμος (ΚΕΦ.83)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηvεία2. Στo Νόμo αυτό-"δημόσια oδός" σημαίvει oπoιαδήπoτε oδό, πλατεία, μovoπάτι, αvoικτό τόπo ή χώρo πoυ αvήκει στη Δημoκρατία για τη χρήση από τo κoιvό δυvάμει oπoιoυδήπoτε εκάστoτε σε ισχύ Νόμoυ…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...