fbpx

Μενού...

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμος 102/2005

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:
«Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων».

Ερμηνεία.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.·
«αρμόδια αρχή» σημαίνει κάθε δημόσια επιχείρηση, αρχή που καθιδρύεται με βάση νόμο, κρατική υπηρεσία, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμό δημόσιου δικαίου ο οποίος έχει αρμοδιότητα για ετοιμασία ή ανάθεση για ετοιμασία ή έγκριση σχεδίου και/ ή προγράμματος και δύναται να περιλαμβάνει υπουργό.·
«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο.·
«δημόσιες επιχειρήσεις» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2(1) των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμων του 2003 και 2004.·
«διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον», σε σχέση με σχέδιο και/ ή πρόγραμμα σημαίνει την ετοιμασία μελέτης από την αρμόδια αρχή ή από πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτήν προς τούτο, τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ της αρμόδιας αρχής και των ενδιαφερόμενων αρχών και συνόλων, την αξιολόγηση, από την Περιβαλλοντική Αρχή, της μελέτης και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20 και 22(2).·
«ειδική ζώνη διατήρησης» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003.·
«επιπτώσεις στο περιβάλλον» περιλαμβάνει επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές, άμεσες ή έμμεσες, μόνιμες ή προσωρινές, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, σωρευτικές, δευτερεύουσες ή συνεργιστικές, βιοφυσικές, κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις -
(α)στον ανθρώπινο πληθυσμό και/ή την ανθρώπινη υγεία και/ή σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο,
(β)στην πανίδα και/ή στη χλωρίδα και/ή στη βιοποικιλότητα,
(γ)στο φυσικό, ιστορικό και παραδοσιακά ανθρωπογενές τοπίο,
(δ)στο έδαφος, στα νερά, στην ατμόσφαιρα και/ή στο κλίμα,
(ε)σε οποιαδήποτε υλικά αγαθά,
(στ)στην πολιτιστική κληρονομιά, περιλαμβανομένης της αρχαιολογικής κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και περιλαμβάνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων·
«Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 7·
«έργο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2001·
«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
«ζώνη ειδικής προστασίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003.
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί Γενικών Διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών.
«κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία» σημαίνει το σύνολο των Κανονισμών, Οδηγιών και Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ρυθμίζουν θέματα περιβάλλοντος και είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη.
«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα, κλάδο ή υπηρεσία υπουργείου.
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«μελέτη» σημαίνει τη μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια και/ ή προγράμματα, η οποία αποτελείται από έγγραφο ή σειρά εγγράφων του σχεδίου και/ ή προγράμματος, που ετοιμάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 και περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται με βάση το Παράρτημα Ι.
«Οδηγία 2001/42/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων».
«οργανισμός δημόσιου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2(1) των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμων του 2003 και 2004.
«Περιβαλλοντική Αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
«περιβαλλοντική νομοθεσία» σημαίνει το σύνολο της εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας που ρυθμίζει θέματα περιβάλλοντος.
«σχέδια και/ ή προγράμματα» σημαίνει τα σχέδια και/ ή τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, τα οποία -
(α)εκπονούνται και/ ή εγκρίνονται από αρμόδια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που εκπονούνται από αρμόδια αρχή, προκειμένου να εγκριθούν μέσω νομοθετικής διαδικασίας. και
(β)απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε νομοθεσίας, περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και/ ή οποιασδήποτε κοινοτικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένης της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Πεδίο εφαρμογής.
4.-(1) Εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20 και 22(2) για σχέδια και/ ή προγράμματα που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) και (4) και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), πραγματοποιείται εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον για κάθε σχέδιο και/ ή πρόγραμμα -
(α)το οποίο εκπονείται για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τη δασοπονία, την αλιεία, τη λατόμηση και την εξόρυξη ορυκτών, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη διαχείριση αποβλήτων, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό, τη χωροταξία ή τη χρήση γης και καθορίζει το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων, σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2001. ή
(β)για το οποίο, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχει σε περιοχή που εμπίπτει σε ειδική ζώνη διατήρησης ή σε ειδική ζώνη προστασίας, απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003 και το άρθρο 7(5) του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003.

(3) (α) Τα σχέδια και/ ή προγράμματα που αναφέρονται στο εδάφιο (2), τα οποία καθορίζουν τη χρήση μικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο, και οι ήσσονες τροποποιήσεις τους υποβάλλονται σε εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον μόνο σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίσει ότι ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
(β) Σε περίπτωση που η Περιβαλλοντική Αρχή συμπεράνει προκαταρκτικά ότι σχέδιο και/ ή πρόγραμμα δεν απαιτείται να υποβληθεί σε εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, ζητά τις απόψεις της Επιτροπής και τις λαμβάνει δεόντως υπόψη ως ουσιώδη παράγοντα για τη λήψη τελικής απόφασης.
(γ) Η Περιβαλλοντική Αρχή, με γνωστοποίησή της που δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες της Δημοκρατίας και στο διαδίκτυο, δημοσιοποιεί την απόφασή της και το ότι αυτή είναι καταχωρισμένη στο αρχείο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 23.

(4) Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίζει αν τα σχέδια και/ ή προγράμματα, εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (2), τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων, σύμφωνα με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2001, ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 5.

(5) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται για σχέδια και/ ή προγράμματα τα οποία -
(α)εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης:
Νοείται ότι, στην περίπτωση σχεδίων και/ή προγραμμάτων που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή επιμέρους συστατικών τους που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, εκ πρώτης όψεως, αναμενόμενου επηρεασμού φυσικών περιοχών, τοπίων ιδιαίτερης σημασίας και προστατευόμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας ή συνεπάγονται σημαντική δημιουργία και διαχείριση αποβλήτων οποιασδήποτε μορφής ή ενέργειας ή διαχείριση φυσικών πόρων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Άμυνας θα συνεργάζονται με την Περιβαλλοντική Αρχή για την εξέταση τυχόν εναλλακτικών λύσεων ή διευθετήσεων ή μέτρων που μπορούν να υιοθετηθούν, ώστε να μετριαστούν ή να εξαλειφθούν σοβαρές επιπτώσεις.
(β)είναι δημοσιονομικά και αφορούν τον προϋπολογισμό.
(γ)συγχρηματοδοτούνται, κατά τις αντίστοιχες τρέχουσες περιόδους προγραμματισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

(6) Στην περίπτωση που για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου απαιτείται να καθοριστεί εκ των προτέρων κατά πόσο ένα σχέδιο και/ ή πρόγραμμα αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή κατά πόσο το μέγεθος μιας επίπτωσης προβλέπεται να είναι σημαντικό, λαμβάνονται υπόψη η εμβέλεια και/ή το επίπεδο του σχεδίου και/ ή προγράμματος, η φύση, η μορφή, η αλληλεξάρτηση, η διάρκεια και η συχνότητα των επιπτώσεων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής και/ ή του πληθυσμού που ενδέχεται να επηρεαστεί, σε συνάρτηση με το βαθμό στον οποίο πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, τα οποία δεν είναι εξαντλητικά.

Απόφαση Περιβαλλοντικής Αρχής για συμπερίληψη σχεδίου και/ή προγράμματος στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.
5.-(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφασίζει, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) μέρες από την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων στοιχείων, αν σχέδια και/ή προγράμματα που αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 4 ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον -
(α)εξετάζοντας χωριστά κάθε περίπτωση,
(β)καθορίζοντας συγκεκριμένους τύπους σχεδίων και/ή προγραμμάτων ή
(γ)συνδυάζοντας τις προσεγγίσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β).

(2) Κατά τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Περιβαλλοντική Αρχή λαμβάνει υπόψη σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα κριτήρια, που εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα σχέδια και/ή προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(3) Κατά την εξέταση κάθε περίπτωσης και κατά τον καθορισμό συγκεκριμένων τύπων σχεδίων και/ή προγραμμάτων, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), διεξάγονται διαβουλεύσεις με τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 14(1).

(4) Η Περιβαλλοντική Αρχή εξασφαλίζει ότι τα συμπεράσματά της, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), συμπεριλαμβανομένων των λόγων για μη απαίτηση διενέργειας εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα άρθρα 4(3), 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20 και 22(2), είναι διαθέσιμα για το κοινό διά της καταχώρισής τους στο αρχείο που προβλέπεται στο άρθρο 23. Η Περιβαλλοντική Αρχή, με γνωστοποίησή της που δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες της Δημοκρατίας και στο διαδίκτυο, δημοσιοποιεί τα συμπεράσματά της και το ότι αυτά είναι καταχωρισμένα στο αρχείο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 23.

Υποχρέωση εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον.
6.-(1) Η εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5, πραγματοποιείται κατά την εκπόνηση ενός σχεδίου και/ή προγράμματος και πριν από την έγκρισή του υποβάλλεται σχετική μελέτη από την αρμόδια αρχή στην Περιβαλλοντική Αρχή.

(2) Για σχέδιο ανάπτυξης που εκπονείται με βάση τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους του 1972 έως 2002 η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5, και η τελική γνωμάτευση, με βάση το άρθρο 17 του παρόντος Νόμου, διενεργούνται κατά την εκπόνηση του σχεδίου ανάπτυξης πριν από τη δημοσίευσή του, με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 18 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002, σε ό,τι αφορά τοπικό σχέδιο ή σχέδιο περιοχής, και πριν από τη δημοσίευσή του, με βάση το εδάφιο (6) του άρθρου 34Α των ίδιων νόμων, σε ό,τι αφορά Δήλωση Πολιτικής.

(3) Αναφορικά με την εκπόνηση ή την τροποποίηση σχεδίου ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης με τις αρχές και το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Νόμου, και μέχρι τη δημοσίευση του σχεδίου ανάπτυξης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 18 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002 ή το εδάφιο (6) του άρθρου 34Α των ίδιων νόμων, η περιοχή η οποία εμπίπτει σε σχέδιο ανάπτυξης που εκπονείται ή σε τμήμα σχεδίου ανάπτυξης που τροποποιείται ορίζεται ως Λευκή Ζώνη, σύμφωνα με το άρθρο 35 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002, και η κατάσταση παραμένει ως έχει κατά την έναρξη των διαβουλεύσεων μέχρι τη δημοσίευση του σχεδίου ανάπτυξης.

(4) Η περίοδος από την έναρξη της διαβούλευσης με τις αρχές και το κοινό, με βάση το άρθρο 14 του παρόντος Νόμου, μέχρι τη δημοσίευση σχεδίου ανάπτυξης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 18 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2002, σε ό,τι αφορά τοπικό σχέδιο ή σχέδιο περιοχής, ή το εδάφιο (6) του άρθρου 34Α των ίδιων νόμων, σε ό,τι αφορά Δήλωση Πολιτικής, και αφού ληφθεί η γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής, με βάση το άρθρο 17, δεν υπερβαίνει συνολικά τους τέσσερις μήνες. Κατά τον υπολογισμό των τεσσάρων μηνών που αναφέρονται πιο πάνω δε λαμβάνονται υπόψη οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες η Περιβαλλοντική Αρχή αναμένει πρόσθετα στοιχεία, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 17, ή διενεργείται δημόσια ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 18.

(5) Σε περίπτωση που σχέδια και/ή προγράμματα αποτελούν μέρος ιεραρχίας σχεδίων και/ή προγραμμάτων, η Περιβαλλοντική Αρχή, προκειμένου να αποφύγει την επανάληψη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η εκτίμηση γίνεται, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, σε διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας και εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 15(1)(β) και (γ).

(6) Η υποχρέωση του εδαφίου (1) εφαρμόζεται για σχέδια και/ή προγράμματα των οποίων -
(α)η πρώτη επίσημη προπαρασκευαστική πράξη αρχίζει μετά την 21η Ιουλίου 2004.
(β)η πρώτη επίσημη προπαρασκευαστική πράξη άρχισε πριν από την 21η Ιουλίου 2004 και υποβάλλονται προς έγκριση ή εγκρίνονται μετά την πάροδο περισσοτέρων των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 21η Ιουλίου 2004:

Νοείται ότι η υποχρέωση του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται-
(α)για συστατικό σχεδίου και/ή προγράμματος που ίσχυε πριν από την 21η Ιουλίου 2004 και δε διαφοροποιείται ή
(β)για συστατικό σχεδίου και/ή προγράμματος σε σχέση με το οποίο διενεργήθηκε προγενέστερα εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, με βάση τον παρόντα Νόμο, και το οποίο συστατικό δε μεταβάλλεται με το μεταγενέστερα τροποποιούμενο σχέδιο και/ή πρόγραμμα.

(7) Η Περιβαλλοντική Αρχή, μετά από εξέταση κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, δύναται να αποφασίσει ότι δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (6)(β), όταν αυτό δεν είναι εφικτό. Η Περιβαλλοντική Αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες της Δημοκρατίας και μέσω του διαδικτύου δημοσιοποιεί την απόφασή της και ότι αυτή είναι καταχωρισμένη στο Αρχείο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 23.

(8) Η Περιβαλλοντική Αρχή γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες για τους τύπους σχεδίων και/ή προγραμμάτων τα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, πρόκειται να υποβληθούν σε εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Απριλίου 27, 2019

Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμος

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό»Σκοπός3.-(1) Ο παρών Νόμος καθορίζει ένα πλαίσιο για το θαλάσσιο χωροταξικό…
Φεβρουαρίου 02, 2019

Λατομεία

Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμος (ΚΕΦ.270)Κανονισμοί ΚΔΠ 108/2011 - περιέχει τέλη χρεώσεις, ενοίκιαΠαγκύπριος Σύνδεσμος ΣκυροποιώνΚ.Δ.Π. 108/2011. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμοί (Κανονισμοί 4, 6, 7, 8, 9, 27, 33, 34…
Ιανουαρίου 12, 2016
Beach1

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028

Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΠ 13/2015Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020…
Σεπτεμβρίου 05, 2015

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 140/2005

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Eρμηνεία2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-"ανάπτυξη" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·"αποθήκευση CO2 σε…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...