Μενού...

smartslider3[20]

Ο περί Άλατος Νόμος (ΚΕΦ.88)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Η ιδιοκτησία και ο έλεγχος άλατος περιέρχεται στην Κυβέρνηση
2. Ολόκληρη η ιδιοκτησία και ο έλεγχος όλου του άλατος που σχηματίζεται με φυσικό τρόπο εντός οποιουδήποτε μέρους της Δημοκρατίας ανήκει και περιέρχεται στην Κυβέρνηση της Κύπρου.

Η συλλογή και παρασκευή άλατος απαγορεύεται εκτός δυνάμει άδειας
3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν περισυλλέγει οποιοδήποτε άλας που σχηματίζεται με φυσικό τρόπο, ή παρασκευάζει άλας με οποιαδήποτε διαδικασία εντός οποιουδήποτε μέρους της Δημοκρατίας εκτός με τη γραπτή άδεια του Ελεγκτή που λαμβάνεται εκ των προτέρων.

(2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπέρβαινα τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και επιπρόσθετα προς αυτές θα πληρώνει ποσό ύψους είκοσι πέντε μίλς για κάθε οκά άλατος που συλλέγεται ή παρασκευάζεται με τον τρόπο αυτό.

Λήψη άλατος από αλυκές, κλπ., απαγορεύεται
4. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει οποιοδήποτε άλας από οποιαδήποτε λεκάνη, αλυκή, σωρό άλατος ή τόπο στον οποίο συλλέγεται ή φυλάσσεται άλας για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κύπρου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και επιπρόσθετα με αυτές πληρώνει ποσό ύψους είκοσι πέντε μίλς για κάθε οκά άλατος που λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος 153/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 206 της…
Σεπτεμβρίου 05, 2015

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος 152/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών» (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε μέχρι…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Αλιείας Νόμος (ΚΕΦ.135)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άδεια αλιείας3.— (1) Κανένα σκάφος δεν χρησιμοποιείται ως αλιευτικό σκάφος, εκτός εάν έχει εκδοθεί άδεια αλιείας αναφορικά με αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.(2) Δεν εκδίδεται άδεια αλιείας αναφορικά με οποιοδήποτε…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμος (ΚΕΦ.91)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Κανένα πρόσωπο δεν έχει υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του ποίμνιο, έξω από περίκλειστο χώρο χωρίς άδεια3. Κανένας δεν έχει υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του οποιοδήποτε ποίμνιο έξω από περίκλειστο χώρο εκτός αν…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...