Μενού...

smartslider3[20]

Ο περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμος (ΚΕΦ.91)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Κανένα πρόσωπο δεν έχει υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του ποίμνιο, έξω από περίκλειστο χώρο χωρίς άδεια
3. Κανένας δεν έχει υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του οποιοδήποτε ποίμνιο έξω από περίκλειστο χώρο εκτός αν είναι κάτοχος άδειας που εκδόθηκε από τον Έπαρχο (που στο εξής αναφέρεται ως “άδεια ποιμένα”).

Άδεια ποιμένα
4.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να λάβει άδεια ποιμένα υποβάλλει αίτηση εγγράφως προς τον έπαρχο δηλώνοντας το όνομα του, την ηλικία του, τη διαμονή του και τον ανώτατο αριθμό ζώων σε σχέση με τα οποία επιθυμεί να λάβει την άδεια αυτή.

(2) Με τη λήψη της αίτησης αυτής, ο Έπαρχος δύναται, κατά την κρίση του, αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, να εκδώσει άδεια στον Τύπο Α του Παραρτήματος που να ορίζει τον αριθμό των ζώων σε σχέση με τα οποία χορηγείται η άδεια:

Νοείται ότι ο Έπαρχος δύναται, κατά την κρίση του, με οπισθογράφηση σε άδεια ποιμένα, να αυξήσει τον αριθμό ζώων που ορίζεται σε αυτή, για τέτοια περίοδο σε σχέση με οποιαδήποτε περιοχή ή τοποθεσία που ορίζεται και με τέτοιους όρους οι οποίοι ήθελαν φανεί σε αυτόν κατάλληλοι, αλλά η οπισθογράφηση αυτή δύναται να ακυρωθεί από τον Έπαρχο κατά οποιοδήποτε χρόνο.

(3) Ο Έπαρχος καταχωρεί κάθε άδεια ποιμένα που εκδίδεται από αυτόν σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό, στο οποίο καταχωρεί τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν.

(4) Για κάθε άδεια ποιμένα καταβάλλεται δικαίωμα δύο λιρών.

Τα ποίμνια εφοδιάζονται με κουδούνια
11.-(1) Κανένα ποίμνιο δεν οδηγείται έξω από περίκλειστο χώρο εκτός αν αυτό είναι εφοδιασμένο με κουδούνια σε αναλογία ενός κουδουνιού τουλάχιστο για κάθε δέκα ζώα.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει υπό τη φροντίδα του ποίμνιο το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με κουδούνια σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) και ο ιδιοκτήτης του ποιμνίου αυτού είναι ένοχοι αδικήματος και υπόκεινται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες.

Εξουσία Επάρχων να περιορίζουν την κίνηση πομνίων
12. Ο Έπαρχος δύναται, με ειδοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να διατάξει όπως, αναφορικά με οποιαδήποτε περιοχή που ορίζεται στην ειδοποίηση και εφόσον η ειδοποίηση παραμένει σε ισχύ, ποίμνια παραμένουν μεταξύ της ανατολής και της δύσης του ηλίου σε περίκλειστο χώρο και δεν οδηγούνται έξω από αυτόν:

Νοείται ότι καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στην ειδοποίηση αυτή δεν εμποδίζει την καθοδήγηση ποιμνίου, υπό την κατάλληλη φροντίδα αδειούχου ποιμένα από μια περιοχή του χωριού σε άλλη κατά μήκος οποιασδήποτε δημόσιας οδού, κατά οποιαδήποτε ώρα.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος 153/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 206 της…
Σεπτεμβρίου 05, 2015

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος 152/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών» (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε μέχρι…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Αλιείας Νόμος (ΚΕΦ.135)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άδεια αλιείας3.— (1) Κανένα σκάφος δεν χρησιμοποιείται ως αλιευτικό σκάφος, εκτός εάν έχει εκδοθεί άδεια αλιείας αναφορικά με αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.(2) Δεν εκδίδεται άδεια αλιείας αναφορικά με οποιοδήποτε…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Δενδροφυτείας (Χωριτικές Περιοχές) Νόμος (ΚΕΦ.100)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Συvέλευση ιδιoκτητώv στo χωριό3. Ο Έπαρχoς δύvαται, όταv θεωρεί αυτό σκόπιμo, και κατόπι αίτησης υπoγραμμέvης τoυλάχιστov από δέκα ιδιoκτήτες στo χωριό, vα επιδώσει ή vα μεριμvήσει ώστε vα επιδoθεί στov κoιvoτάρχη…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...