Μενού...

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος 152/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών» (ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την «Οδηγία 97/49/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1997 για τροποποίηση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της Διατηρήσεως των Άγριων Πτηνών» (ΕΕ L 223 της 13.8.1997, σ. 9) και μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων, καθώς και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας» (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7) όπως τροποποιήθηκε από την «Οδηγία 97/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1997 για την Τεχνική και Επιστημονική Αναπροσαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων, καθώς και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας» (ΕΕ L 305 της 8.11.1997, σ. 42),
Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 6, παράγραφος 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-
«Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2013/17/ΕΕ.

Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο:
“άγρια πανίδα” σημαίνει τα θηράματα, τα άγρια πτηνά, την αλεπού και το αγρινό·

“άγριο πτηνό” σημαίνει κάθε πτηνό το οποίο ζει εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση και περιλαμβάνει θηραματικό πτηνό˙
“αγρινό” σημαίνει το είδος ovis orientalis ophion·
“ακίνητη ιδιοκτησία” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου·
“αλεπού” σημαίνει το είδος Vulpes vulpes·
“αλλοδαπός” σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας·
“απαγορευμένη περιοχή κυνηγιού” σημαίνει τη συγκεκριμένη περιοχή όπου το κυνήγι απαγορεύεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα·
“αποδημητικό” σημαίνει κάθε είδος άγριας πανίδας που μεταναστεύει από το χώρο φωλεοποίησης στο χώρο διαχείμασης και αντίστροφα σε τακτά χρονικά διαστήματα·
“αρμόδια αρχή” σημαίνει τον υπουργό·
“αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης” σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο·
“βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα” σημαίνει τις διαφορετικές δομές με τις οποίες εκφράζεται η ζωή στα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσής της, από το γενετικό, το επίπεδο των ειδών, το επίπεδο των οικοσυστημάτων, μέχρι το επίπεδο του τοπίου, όπου και αν βρίσκονται αυτές οι δομές, δηλαδή στη ξηρά, στο νερό ή στον αέρα, καθώς τον τρόπο έκφρασης αυτής της ποικιλίας σε χωρική και χρονική κλίμακα·
“βιότοπος” σημαίνει τη χερσαία περιοχή ή υγρότοπο που διακρίνεται χάρη στα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά του και στον οποίο είδος άγριας πανίδας διαβιεί σε φυσική κατάσταση·
“δείγμα” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος του 2003.
“διευθυντής” σημαίνει το διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·
“εγγεγραμμένος ιατρός” σημαίνει τον εγγεγραμμένο ιατρό, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου·
“είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος” σημαίνει το είδος το οποίο αναγράφεται στο Παράρτημα V
“είδη με γηγενούς άγριας πανίδας” σημαίνει τα είδη των άγριων ζώων που απαντώνται εκ φύσεώς τους στα όρια της Δημοκρατίας, αλλά ζουν εκ φύσεώς τους σε άγρια κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων των ειδών των άγριων ζώων που είναι εκτρεφόμενα ή έχουν γεννηθεί σε αιχμαλωσία·
“είδη προτεραιότητας” σημαίνει το είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος το οποίο σημειώνεται με αστερίσκο (*) στο Παράρτημα V·
“ειδική ζώνη διατήρησης” σημαίνει τον τόπο κοινοτικής σημασίας, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003·
“είδος” σημαίνει το σύνολο των οργανισμών που αναπαράγονται ή μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους, παράγοντας γόνιμους απογόνους, και είναι απομονωμένοι αναπαραγωγικά από άλλα σύνολα οργανισμών·
“είδος υπό απειλή” σημαίνει το είδος της άγριας πανίδας που απειλείται άμεσα με αφανισμό και καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΧ ή/και οποιοδήποτε άλλο είδος άγριας πανίδας το οποίο δυνατό να καθοριστεί με γνωστοποίηση του υπουργού·
“εκτρεφόμενα είδη της άγριας πανίδας” σημαίνει τα είδη της άγριας πανίδας που έχουν γεννηθεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας από εκτρεφόμενους γονείς και φέρουν σήμανση·
“ενδημικό” σημαίνει κάθε είδος άγριας πανίδας το οποίο απαντά, υπό φυσικές συνθήκες, μόνο στη Δημοκρατία·
“επιδημητικό” σημαίνει κάθε είδος άγριας πανίδας το οποίο απαντά, υπό φυσικές συνθήκες, στη Δημοκρατία και δε μεταναστεύει·
“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
“Επιτροπή Διαχείρισης” σημαίνει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας, που εγκαθιδρύθηκε σύμφωνα με τους περί Ταμείου Θήρας Νόμους του 1990 έως 1999·
“Επιστημονική Επιτροπή” σημαίνει την επιτροπή η οποία ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003·
“ζώο” σημαίνει οποιοδήποτε ζωντανό ζωικό είδος·
“ζωολογικός κήπος” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός 2 των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) Κανονισμών του 2002·
“ζώνες ειδικής προστασίας” σημαίνει τις περιοχές οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7·
“θήραμα” σημαίνει λαγούς (lepus europeus) και θηραματικά πτηνά και περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα ζώα τα οποία δυνατό να καθοριστούν ως θήραμα·
“θηραματικό πτηνό” σημαίνει κάθε θηρεύσιμο πτηνό του Παραρτήματος ΙΙ·
“θηρεύσιμο” σημαίνει το είδος άγριας πανίδας του οποίου επιτρέπεται το κυνήγι·
“θηροφύλακας” σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίστηκε θηροφύλακας ή λειτουργός του Ταμείου Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Ταμείου Θήρας Νόμων του 1990 έως 1999·
“ιδιοκτήτης σκύλου” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Σκύλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
“ιερακοθηρία” σημαίνει τη θήρα με τη χρήση ζωντανών αρπακτικών ειδών·
“κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγιού με παραπληγία” σημαίνει τον κάτοχο ανανεωμένης άδειας κυνηγιού, που παρουσιάζει μηδενική ή σχεδόν μηδενική κίνηση και στα δύο κάτω άκρα ή/και σοβαρή διαταραχή της αισθητικότητας και των δύο κάτω άκρων, λόγω εκ γενετής πάθησης, ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά αναγκαία τη συνεχή και μόνιμη χρήση τροχοκαθίσματος για τη διακίνησή του·
“κρατική υπηρεσία” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003·
“κυνηγετικό όπλο” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το σημείο Ι, της Κατηγορίας Δ, του Παραρτήματος Ι του περί Πυροβόλων και Μη πυροβόλων Όπλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
“κυνηγετικός σκύλος” σημαίνει σκύλο οποιασδήποτε φυλής, που δύναται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κυνηγίου·
“κυνήγι” ή “θήρα” σημαίνει τη δραστηριότητα που ασκείται με κυνηγετικό όπλο ή κυνηγετικό τόξο, με ή χωρίς τη συνοδεία κυνηγετικού σκύλου, από κάτοχο άδειας κυνηγιού·
“μέλος της αστυνομικής δύναμης” σημαίνει μέλος της δύναμης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·
“μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας” σημαίνει θηροφύλακα ή λειτουργό του Ταμείου Θήρας·
“μέσο μεταφοράς” σημαίνει οποιοδήποτε αεροσκάφος, ζώο, άμαξα, σκάφος, σιδηροδρομικό βαγόνι, ποδήλατο, μηχανοκίνητο όχημα οποιασδήποτε περιγραφής ή οποιοδήποτε άλλο όχημα που χρησιμοποιείται για το σκοπό μεταφοράς προσώπων ή αγαθών·
“μη προστατευόμενο” σημαίνει το είδος άγριας πανίδας ή άλλο ζώο που καθορίζεται στο Παράρτημα Χ·
“ξενικό είδος” σημαίνει το είδος ζώου, που εισάγεται, εκούσια ή ακούσια, από τον άνθρωπο, σε περιοχές εκτός του ιστορικά γνωστού εύρους εξάπλωσής του·
“ξενικό-εισβλητικό είδος” σημαίνει το είδος ζώου, που εισάγεται, εκούσια ή ακούσια, από τον άνθρωπο, σε περιοχές εκτός του ιστορικά γνωστού εύρους εξάπλωσής του και το οποίο, επεκτεινόμενο μέσω της διασποράς, εγκαθιστά πληθυσμός, μακριά από το σημείο της πρώτης εισαγωγής του σε φυσικά ή ημι-φυσικά οικοσυστήματα, επηρεάζοντας αρνητικά τη δομή και λειτουργία τους·
“οικοσύστημα ή ενδιαίτημα ενός είδους” σημαίνει το περιβάλλον, οριζόμενο από βιολογικούς και μη βιολογικούς χαρακτηριστικούς παράγοντες, στο οποίο ζει το είδος σε ένα από τα στάδια του βιολογικού του κύκλου·
“παγίδα με σιαγόνες” σημαίνει το μηχανισμό που έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί ή να συλλαμβάνει είδος άγριας πανίδας με τη βοήθεια σιαγόνων, οι οποίες κλείνουν σφικτά γύρω από ένα ή περισσότερα μέλη του ζώου, εμποδίζοντας το μέλος ή τα μέλη να αποδεσμευτούν·
“προϊστάμενος” σημαίνει τον προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας ή εκπρόσωπό του·
“προστατευόμενο” σημαίνει το είδος της άγριας πανίδας του οποίου απαγορεύεται η πυροβόληση, φόνευση, σύλληψη, καταδίωξη, κατοχή, πώληση ή έκθεση προς πώληση και καθορίζεται στο Παράρτημα VΙ·
“πυροβόλο όπλο” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
“σκύλος” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Σκύλων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
“Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Αγρινού” σημαίνει την επιτροπή η οποία ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 21·
“τάισμα” σημαίνει την εσκεμμένη τοποθέτηση ή μετατόπιση στην ύπαιθρο οποιουδήποτε είδους τροφής ή χημικών παρασκευασμάτων, όπως σπόρους σιτηρών, τροφής πουλιών, άλατος, φρούτων, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν είδη άγριας πανίδας ή ζώα για σκοπούς κυνηγιού·
Ταμείο Θήρας” σημαίνει το ειδικό ταμείο που ιδρύθηκε σύμφωνα με τους περί Ταμείου Θήρας Νόμους του 1990 έως 1999·
“υποείδος” σημαίνει το σύνολο των οργανισμών φαινοτυπικά όμοιων πληθυσμών, που διακρίνονται γενετικά, που μπορεί να διακρίνονται μορφολογικά, από άλλους του ίδιου είδους και εξαπλώνονται σε τμήμα της συνολικής γεωγραφικής εμφάνισης του είδους ή είναι απομονωμένα γεωγραφικά·
υπουργός σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·
“Φύση 2000” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003.
152(I)/2003 151(I)/2006 129(I)/2012 104(Ι)/2014 165(Ι)/2014

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σκοπός
3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:
(α) η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των ειδών άγριων πτηνών·
(β) η προστασία, η διατήρηση ή προσαρμογή του πληθυσμού όλων των ειδών άγριων πτηνών σε ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις·
(γ) η προστασία της άγριας πανίδας·
(δ) η διασφάλιση της διατήρησης ή αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, όπως αυτή ορίζεται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 13 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου του 2003, των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος·
(ε) η προστασία της βιοποικιλότητας και η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων, της άγριας χλωρίδας και πανίδας της Κύπρου, καθώς και η πρόληψη μετάδοσης ασθενειών στην άγρια πανίδα.

Αρμόδια αρχή
4.- (1) Ο υπουργός είναι η αρμόδια αρχή για την προστασία και τη διαχείριση της άγριας πανίδας στη Δημοκρατία.
(2) Ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας έχει τη διοικητική ευθύνη και αρμοδιότητα εκτελέσεως των αποφάσεων του υπουργού.
(3) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Δασών Νόμων του 1967 έως 2003 για την άγρια πανίδα, ευθύνη και αρμοδιότητα διαχείρισής της εντός των περιοχών «Φύση 2000» έχει το Ταμείο Θήρας:
Νοείται ότι στα κρατικά δάση που περιλαμβάνονται σε περιοχές «Φύση 2000» αρμοδιότητα διαχείρισης της άγριας πανίδας έχει το Ταμείο Θήρας σε διαβούλευση και συνεργασία με το Τμήμα Δασών.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 11, 2015

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος 153/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 206 της…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Αλιείας Νόμος (ΚΕΦ.135)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άδεια αλιείας3.— (1) Κανένα σκάφος δεν χρησιμοποιείται ως αλιευτικό σκάφος, εκτός εάν έχει εκδοθεί άδεια αλιείας αναφορικά με αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.(2) Δεν εκδίδεται άδεια αλιείας αναφορικά με οποιοδήποτε…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Δενδροφυτείας (Χωριτικές Περιοχές) Νόμος (ΚΕΦ.100)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Συvέλευση ιδιoκτητώv στo χωριό3. Ο Έπαρχoς δύvαται, όταv θεωρεί αυτό σκόπιμo, και κατόπι αίτησης υπoγραμμέvης τoυλάχιστov από δέκα ιδιoκτήτες στo χωριό, vα επιδώσει ή vα μεριμvήσει ώστε vα επιδoθεί στov κoιvoτάρχη…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμος (ΚΕΦ.91)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Κανένα πρόσωπο δεν έχει υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του ποίμνιο, έξω από περίκλειστο χώρο χωρίς άδεια3. Κανένας δεν έχει υπό τη φροντίδα ή τον έλεγχο του οποιοδήποτε ποίμνιο έξω από περίκλειστο χώρο εκτός αν…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...