Μενού...

smartslider3[20]

Δάση και Ξυλεία - Κύπρος

All Stories

Ο περί Εφαρμογής του Εθελοντικού Συστήματος Αδειών FLEGT για τις Εισαγωγές Ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμος 125/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», και

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1024/2008 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα»,

Ερμηνεία
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Ο περί Δασών Νόμος 25/2012

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Σκοπός του παρόντος Νόμου
3. Ο παρών Νόμος αποσκοπεί:
(α) Στη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των δασωδών εκτάσεων στη Δημοκρατία·
(β) στην εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής·
(γ) στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των δασών και των δασωδών εκτάσεων της Δημοκρατίας.
Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διευθυντή

4. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και -

(α) διασφαλίζει τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των κρατικών δασών της Δημοκρατίας·

Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος 139/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στη διάθεση στην αγορά και στην περαιτέρω διανομή ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στη Δημοκρατία.

4. Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 995/2010, του Κανονισμού 363/2012, του Κανονισμού 607/2012 και του παρόντος Νόμου, αρμόδια αρχή είναι το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Κάθε επιθεωρητής ελέγχου εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, δύναται να-
(α) διενεργεί ελέγχους βάσει των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 995/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) 607/2012 και του παρόντος Νόμου, 
(β) συνοδεύεται από οποιοδήποτε δασικό λειτουργό, ο οποίος τον βοηθά στην άσκηση των καθηκόντων του,

Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Εφαρμογής του Εθελοντικού Συστήματος Αδειών FLEGT για τις Εισαγωγές Ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμος 125/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις…
Αυγούστου 29, 2015

Ο περί Δασών Νόμος 25/2012

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Σκοπός του παρόντος Νόμου3. Ο παρών Νόμος αποσκοπεί:(α) Στη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των δασωδών εκτάσεων στη Δημοκρατία·(β) στην εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής·(γ)…
Αυγούστου 29, 2015

Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος 139/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στη διάθεση στην αγορά και στην περαιτέρω διανομή ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στη Δημοκρατία.4. Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 995/2010, του Κανονισμού 363/2012, του Κανονισμού 607/2012 και του…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...