fbpx

Μενού...

Κανονισμός 2173/2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Άρθρο 1
1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινοτικό σύστημα κανόνων εισαγωγής ορισμένων προϊόντων ξυλείας, προς εφαρμογήν του συστήματος αδειών FLEGT.
2. Το σύστημα αδειών εφαρμόζεται μέσω συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τις χώρες παραγωγής ξυλείας.
3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις εισαγωγές προϊόντων ξυλείας του παραρτήματος ΙΙ και ΙΙΙ από εταίρους χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα I. 

Άρθρο 3
1. Το σύστημα αδειών FLEGT εφαρμόζεται μόνο στις εισαγωγές που προέρχονται από εταίρους χώρες.
2. Κάθε συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί για την εφαρμογή των ανειλημμένων δι’ αυτής υποχρεώσεων.

Άρθρο 4
1. Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων ξυλείας προερχόμενων από εταίρους χώρες, αν η αποστολή δεν συνοδεύεται από άδεια FLEGT.
2. Οι άδειες FLEGT μπορούν να βασίζονται σε υφιστάμενα συστήματα τα οποία εξασφαλίζουν τη νομιμότητα και την αξιόπιστη παρακολούθηση προϊόντων ξυλείας που εξάγονται από εταίρους χώρες, εφόσον τα συστήματα αυτά έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2, παρέχοντας τις απαιτούμενες εγγυήσεις νομιμότητας των συγκεκριμένων προϊόντων ξυλείας.
3. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα ξυλείας των ειδών που απαριθμούνται στα παραρτήματα Α, Β και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (4). Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρέκκλιση αυτή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2010.

Άρθρο 5
1. Η άδεια FLEGT που συνοδεύει κάθε αποστολή προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή ταυτόχρονα με την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης για τη θέση της αποστολής αυτής σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Οι αρμόδιες αρχές καταγράφουν και φυλάσσουν —σε ηλεκτρονική μορφή ή έντυπο— το πρωτότυπο της άδειας FLEGT μαζί με την αντίστοιχη τελωνειακή διασάφηση.
Εισαγωγές προϊόντων ξυλείας δυνάμει αδείας FLEGT χορηγηθείσας σε συντελεστή της αγοράς επιτρέπονται όσο διαρκεί η ισχύς της αδείας.
2. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στην Επιτροπή, ή στα πρόσωπα ή οργανισμούς που ορίζει η Επιτροπή, πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και δεδομένα, σε περίπτωση προβλημάτων που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος αδειών FLEGT.
3. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν, στα πρόσωπα ή τους περιφερειακούς οργανισμούς που έχουν ορίσει οι εταίροι χώρες ως αρμόδιους για την παρακολούθηση του συστήματος αδειών FLEGT από τρίτους, πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και δεδομένα υπό τον όρο ότι δεν θα απαιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές να παράσχουν οιαδήποτε πληροφορία της οποίας η ανακοίνωση απαγορεύεται από την εθνική νομοθεσία.
4. Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν αν χρειάζονται περαιτέρω επαληθεύσεις των αποστολών, σύμφωνα με προσέγγιση βασιζόμενη στην ανάλυση του κινδύνου.
5. Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς την εγκυρότητα της άδειας, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν από τις αρχές χορήγησης της άδειας περαιτέρω επαληθεύσεις και πρόσθετες διευκρινίσεις, όπως καθορίζεται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης που έχει συναφθεί με την εξάγουσα χώρα-εταίρο.
6. Τα κράτη μέλη μπορούν να εισπράττουν τέλη για την κάλυψη των δαπανών που απορρέουν από επίσημες πράξεις αρμοδίων αρχών διενεργηθείσες για λόγους ελέγχου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
7. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να δεσμεύσουν ή να παρακρατήσουν τα προϊόντα ξυλείας εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι η άδεια δεν είναι έγκυρη. Τα έξοδα μέχρι να ολοκληρωθεί η επαλήθευση βαρύνουν τον εισαγωγέα, εκτός εάν αποφασίσει άλλως το κράτος μέλος.
8. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές.
9. Η Επιτροπή εγκρίνει τις λεπτομερείς απαιτήσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3.

Άρθρο 6
1. Αν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, ενεργούν σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού καταστρατηγούνται ή έχουν καταστρατηγηθεί.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 26, 2015

Κανονισμός 1024/2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού 2173/2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Ο παρόν κανονισμός καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες εφαρμογής του συστήματος για τις εισαγωγές προϊόντων ξυλείας που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005.Άρθρο 2Για τους σκοπούς του…
Αυγούστου 26, 2015

Κανονισμός 363/2012 σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον Κανονισμό 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 995/2010, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:1) «οικείες αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές του κράτους…
Αυγούστου 17, 2015

Κανονισμός 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΑντικείμενοΟ παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην εσωτερική αγορά, καθώς και τις υποχρεώσεις των εμπόρων. Άρθρο 3…
Αυγούστου 15, 2015

Κανονισμός 607/2012 περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2012 , περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης όπως προβλέπεται…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...