Μενού...

Θόρυβος - Κύπρος

All Stories

Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Αδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος 50/2016

noise clipart cliparti1 noise clipart 04Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ)

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος Θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής "Ηχου) Νόμος του 2016.
Ερμηνεία.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός και αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
«άδεια εκπομπής ήχου» σημαίνει την άδεια που καθορίζει την ανώτατη ένταση εκπεμπόμενου ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής άδεια εκπομπής ήχου» σημαίνει την άδεια που καθορίζει την ανώτατη ένταση εκπεμπόμενου ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής

Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού θορύβου Νόμος 224/2004

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» (EE L 189 της 18.7.2002, σελ. 12).
 
Πεδίο εφαρμογής

3.—(1) Ο παρών Νόμος καλύπτει τον περιβαλλοντικό θόρυβο στον οποίο εκτίθενται οι άνθρωποι, ιδίως σε περιοχές πυκνής δόμησης, σε δημόσια πάρκα ή άλλες ήσυχες περιοχές πολεοδομικών συγκροτημάτων, σε ήσυχες περιοχές της υπαίθρου, καθώς και κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία, και άλλα κτίρια και περιοχές ευαίσθητες σε θορύβους.

Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος 31/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» (EE L 189 της 18.7.2002, σελ. 12).

Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αεροδρόμιο» σημαίνει αεροδρόμιο πολιτικής αεροπορίας, με περισσότερες από 50.000 κινήσεις (απογειώσεις-προσγειώσεις) ετησίως, εξαιρουμένων όσων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εκπαί δευση σε ελαφρά αεροσκάφη·

«αξιολόγηση» σημαίνει οποιαδήποτε μέθοδο υπολογισμού, πρόβλεψης, εκτίμησης ή μέτρησης της τιμής ενός δείκτη θορύβου ή των σχετικών επιβλαβών του επιδράσεων·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«δείκτης θορύβου» σημαίνει μια φυσική κλίμακα για την περιγραφή του περιβαλλοντικού θορύβου που έχει σχέση με επιβλαβείς επιδράσεις·

«ενόχληση» σημαίνει το βαθμό ηχητικής ενόχλησης περιοίκων, όπως προσδιορίζεται με επιτόπου ελέγχους·

«επιβλαβείς επιδράσεις» σημαίνει τις αρνητικές επιδράσεις του θορύβου στην ανθρώπινη υγεία·

Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος 124/2007

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός και αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άδεια εκπομπής ήχου” σημαίνει την άδεια που καθορίζει την ανώτατη ένταση εκπεμπόμενου ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής·

“άδεια λειτουργίας” σημαίνει την άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει, στην περίπτωση κέντρων αναψυχής που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια δήμου τον οικείο δήμο και σε περίπτωση κέντρων αναψυχής που δεν εμπίπτουν στα διοικητικά όρια δήμου, τον οικείο Έπαρχο·

“εξωτερικό του κέντρου αναψυχής” σημαίνει το χώρο που βρίσκεται εκτός των ορίων του τεμαχίου ή των τεμαχίων στα οποία λειτουργεί το κέντρο αναψυχής·

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχο της οικείας επαρχίας, στην οποία βρίσκεται το κέντρο αναψυχής·

Αυγούστου 17, 2016
noise clipart cliparti1 noise clipart 04

Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Αδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος 50/2016

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος Θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής "Ηχου) Νόμος του 2016.Ερμηνεία.2. Στον παρόντα…
Μαρτίου 01, 2016

Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού θορύβου Νόμος 224/2004

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:«Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου»…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος 31/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:«Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος 124/2007

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός και αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-“άδεια εκπομπής ήχου” σημαίνει την άδεια που καθορίζει την ανώτατη ένταση εκπεμπόμενου ήχου στο εξωτερικό του κέντρου…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...