Μενού...

smartslider3[23]

Αειφόρος ανάπτυξη - Κύπρος

All Stories

Κώδικας για τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης Κ.Δ.Π. 228/2000

Ολόκληρο το κείμενο:

 People1Αριθμός 228 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) (Κανονισμός 16(2)) 
ΕΝΤΟΛΗ 1/2000
-------------
Κώδικας για τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης
1. Η δημόσια ακρόαση αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με αιτήσεις για αναπτύξεις ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας.

2. Η δημόσια ακρόαση αποτελεί διαδικασία η οποία προνοείται από τον κανονισμό 16(2) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 .

Ο περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμος 119/2004

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:
«Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες»

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
«αιτητής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζητεί πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον.
«δημόσια αρχή» περιλαμβάνει:
(α) κάθε κυβερνητική ή άλλη δημόσια διοικητική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, των κοινοτήτων, των οργανισμών δημόσιας ωφέλειας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου, καθώς και των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

Ο περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος 184/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:Ecolabel logo v5 225px

 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)»,
Ερμηνεία
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·
«κανονισμός ΕΚ/66/2010» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο κανονισμός ΕΚ/66/2010.
Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
4.-(1) Ιδρύεται Επιτροπή, η οποία θα αναφέρεται ως «Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως ΣΕΑΟΣ.
(2) Η ΣΕΑΟΣ απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμος του 2007 189/2007

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανάκαμψη» συμπεριλαμβανομένης και της «φυσικής ανάκαμψης» σημαίνει:

(α) Στην περίπτωση των νερών, των προστατευόμενων ειδών και των φυσικών οικοτόπων, την επαναφορά των φυσικών πόρων που υπέστησαν ζημιά και/ή των υπηρεσιών που υποβαθμίστηκαν, στην αρχική τους κατάσταση και,

(β) στην περίπτωση ζημιάς στο έδαφος, την εξάλειψη κάθε σημαντικού κινδύνου που έχει δυσμενείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία.

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ή/ και κάθε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό που ορίζεται ειδικά ως αρμόδια αρχή από τον Υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23.

«αρχική κατάσταση» σημαίνει την κατάσταση που θα επικρατούσε κατά τη στιγμή της ζημιάς των φυσικών πόρων και των υπηρεσιών αν δεν είχε συμβεί η περιβαλλοντική ζημιά, υπολογιζόμενη με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες ·

«εκπομπή» σημαίνει την απελευθέρωση στο περιβάλλον ουσιών, παρασκευασμάτων, οργανισμών ή μικροοργανισμών ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας·

«επαγγελματική δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε δραστηριότητα που ασκείται στο πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας ή επιχείρησης, ανεξάρτητα αν αυτή είναι ιδιωτική ή δημόσια, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα·

«επικείμενη απειλή ζημιάς» σημαίνει την επαρκή πιθανότητα να προκληθεί περιβαλλοντική ζημιά στο άμεσο μέλλον·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης είδους» σημαίνει την κατάσταση κατά την οποία:

(α) Τα δεδομένα στοιχεία εξέλιξης του πληθυσμού του συγκεκριμένου είδους δείχνουν ότι διατηρείται μακροπρόθεσμα ως βιώσιμο συστατικό των φυσικών του οικοτόπων, και

Ο Περί Προστασίας του Περιβάλλοντος μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμος 22/2012

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου»,

Αδικήματα και ποινές
4.-(1) Πρόσωπο, το οποίο εσκεμμένα ή λόγω βαριάς αμέλειας προβαίνει παρανόμως σε -

(α)απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιονίζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, στο έδαφος ή στο νερό, η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει το θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη σε πρόσωπο ή έμβρυο ή ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα, του εδάφους ή των νερών ή στα ζώα ή στα φυτά·

(β)συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων, περιλαμβανομένων -

(i) της επιχειρησιακής εποπτείας των πράξεων αυτών και της επακόλουθης συντήρησης των εγκαταστάσεων διάθεσης, και

Περί της Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόμος 10/2012

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του κοινοτικού κανονισμού με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ»˙

Ερμηνεία
2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αρμόδιος φορέας» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

«ενδιαφερόμενα μέρη» σημαίνει τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης, τις εκτελεστικές αρχές, τους εκπροσώπους οργανισμών, τις τοπικές κοινότητες και το κοινό που επηρεάζεται ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη λειτουργία οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των πελατών αυτών˙

Νοεμβρίου 13, 2015
People1

Κώδικας για τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης Κ.Δ.Π. 228/2000

Ολόκληρο το κείμενο: Αριθμός 228 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) (Κανονισμός 16(2)) ΕΝΤΟΛΗ 1/2000-------------Κώδικας για τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης1. Η δημόσια ακρόαση αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου…
Οκτωβρίου 15, 2015

Ο περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμος 119/2004

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:«Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες»Ερμηνεία2.…
Σεπτεμβρίου 20, 2015
Ecolabel logo v5 225px

Ο περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος 184/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμος του 2007 189/2007

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-«ανάκαμψη» συμπεριλαμβανομένης και της «φυσικής ανάκαμψης» σημαίνει:(α) Στην περίπτωση των νερών, των προστατευόμενων ειδών και των…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...