fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2008161KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
20092859KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2016780KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Shadow

Κώδικας για τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης Κ.Δ.Π. 228/2000

Ολόκληρο το κείμενο:

 People1Αριθμός 228 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) (Κανονισμός 16(2)) 
ΕΝΤΟΛΗ 1/2000
-------------
Κώδικας για τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης
1. Η δημόσια ακρόαση αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με αιτήσεις για αναπτύξεις ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας.

2. Η δημόσια ακρόαση αποτελεί διαδικασία η οποία προνοείται από τον κανονισμό 16(2) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 .

Ο κύριος στόχος των δημόσιων ακροάσεων
3. Η δημόσια ακρόαση αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην πληρέστερη και στην πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μία ολοκληρωμένη, καλά πληροφορημένη και επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Για την επίτευξη της απώτερης αυτής επιδίωξης, το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει και να αποδεχθεί τη μαρτυρία όσων αναφέρονται στον Κανονισμό 16(3), αλλά και άλλων ενδιαφερομένων, όπως θα αποφασισθεί από το ίδιο το Συμβούλιο και να αναζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες, κατά την κρίση του.

Χαρακτηριστικά της διαδικασίας δημόσιας ακρόασης
4. Το Συμβούλιο οφείλει να διεξάγει τη δημόσια ακρόαση κατά τρόπο αποτελεσματικό και παραγωγικό και να διασφαλίζει πως ο χρόνος της ακρόασης και των μετεχόντων σε αυτή δεν αναλώνεται για σκοπούς άλλους από εκείνους που εξυπηρετεί η ακρόαση. Για το λόγο αυτό, το Συμβούλιο δε θα επιτρέπει την επανάληψη θέσεων και απόψεων που έχουν ήθη διατυπωθεί προηγούμενα, τη χρησιμοποίηση χρόνου από την ακρόαση για την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων που δε σχετίζονται άμεσα με την εξεταζόμενη αίτηση ή για τη συζήτηση σημείων που έχουν ήδη διευκρινισθεί με προηγούμενες παρουσιάσεις ή τεκμήρια. Το Συμβούλιο δε θα επηρεάζεται στη διαμόρφωση των απόψεων του από την ενδεχόμενη επανάληψη όμοιων απόψεων από πολλά συμμετέχοντα μέρη, αλλά θα επικεντρώνει την προσοχή του στην αξία αυτών τούτων των δεδομένων και των επιχειρημάτων που παρουσιάζονται ενώπιον του.

5. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία θα παρουσιάζονται από τα μέρη στη δημόσια ακρόαση θα αποτελούν δημόσιες πληροφορίες, στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλα τα μέρη που θα μετέχουν στη διαδικασία, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά για συγκεκριμένο λόγο.

Πρόσκληση και έγγραφα της δημοσίας ακρόασης
6. Το Συμβούλιο προσκαλεί με σχετική ειδοποίηση τα κύρια μέρη, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 16, καθώς και όποια άλλα μέρη αποφασίσει να καλέσει.

7. Οποιοδήποτε από τα μέρη που προσκαλούνται στη δημόσια ακρόαση, είναι δυνατό να δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία ή να δηλώσει πως θα περιορισθεί στην υποβολή της έγγραφης έκθεσής του.

8. Στην ειδοποίηση προσδιορίζονται τα κύρια σημεία σε σχέση με τα οποία επιδιώκεται η παρουσίαση των διαφόρων απόψεων και καθορίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής της ακρόασης, όπως και η προθεσμία για την υποβολή των έγγραφων θέσεων των μερών σε σχέση με τα κύρια θέματα που έχει καθορίσει το Συμβούλιο ή σε σχέση με άλλα θέματα που θεωρούνται ουσιώδη ως προς την αξιολογούμενη αίτηση.

9. Τα μέρη πρέπει να υποβάλουν εγγράφως τις απόψεις τους, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα μέρη έχει ήδη υποβάλει τις απόψεις του στο Συμβούλιο, στο πλαίσιο προγενέστερης διαβούλευσης, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβάλει εκ νέου τις απόψεις του.

10. Σε περιπτώσεις υποβολής ογκωδών ή ιδιαίτερα εκτεταμένων έγγραφων εκθέσεων από οποιοδήποτε των συμμετεχόντων μερών, τότε είναι σκόπιμο να υποβάλλεται μαζί και σύνοψη των κύριων σημείων, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά κατά κανόνα τις 4 δακτυλογραφημένες σελίδες.

11. Στις έγγραφες θέσεις που υποβάλλονται είναι σκόπιμο να αποφεύγονται οι γενικότητες, οι θεωρητικές τοποθετήσεις και οι αναπόδεικτοι ισχυρισμοί ή χαρακτηρισμοί που δεν έχουν σχέση με την υπό αξιολόγηση αίτηση. Το Συμβούλιο δε θα λαμβάνει υπόψη θέσεις και απόψεις που δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες ή είναι εμφανώς αυθαίρετες ή εκφράζουν προδήλως θετική ή αρνητική προκατάληψη έναντι της αξιολογούμενης ανάπτυξης. Το Συμβούλιο θα εστιάζει την προσοχή του σε θέσεις που υποστηρίζονται από επιστημονικά αποδεκτά τεκμήρια, γεγονότα και δεδομένα.

12. Τα μέρη είναι δυνατό να περιλαμβάνουν τις έγγραφες θέσεις που Θα υποβάλουν στο Συμβούλιο και όρους, τους οποίους εισηγούνται όπως περιληφθούν σε πολεοδομική άδεια που ενδέχεται να χορηγηθεί.

13. Ο φάκελος της αίτησης, όπου καταχωρούνται όλα τα σχετικά έγγραφα, θα παραμένει στη διάθεση των όσων ορίζονται από τον Κανονισμό 16(3)(α)(στ) κατά τη διάρκεια της δημόσιας ακρόασης, για σκοπούς ενημέρωσης και καλύτερης προετοιμασίας των έγγραφων θέσεων που θα υποβάλουν.

Διαδικασία δημόσιας ακρόασης
14. Η διαδικασία της δημόσιας ακρόασης καθοδηγείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή τον αντικαταστάτη του, σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει.

15. Η διαδικασία θα αρχίζει με εναρκτήρια δήλωση του Συμβουλίου, στην οποία θα προσδιορίζονται τα στοιχεία και τα κύρια χαρακτηριστικά της αίτησης που θα εξετασθεί κατά την ακρόαση, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή της επιδιωκόμενης παρέκκλισης από τις πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης, θα δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο διεξάγεται η δημόσια ακρόαση (ανάπτυξη που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 3 των Κανονισμών ή άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του Συμβουλίου) και θα καθορίζεται προκαταρκτικά το πρόγραμμα της δημόσιας ακρόασης και η σειρά με την οποία θα παρουσιάσουν τις απόψεις τους τα μέρη.

16. Στη συνέχεια της διαδικασίας, ο αιτητής η και οι σύμβουλοι του θα σχολιάζ ουν το περιεχόμενο της εναρκτήριας δήλωσης και θα επεξηγούν με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι δικαιολογημένη η χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση. Οι λόγοι αυτοί δεν πρέπει να είναι γενικοί και ασαφείς, ούτε και να εκφράζουν αυθαίρετες και προσωπικές εκτιμήσεις του αιτητή.

17. Μετά τον αιτητή, παρουσιάζουν διαδοχικά τις θέσεις τους τα κύρια μέρη και, τέλος οποιοδήποτε άτομο ή φορέας συμμετέχει στη διαδικασία κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου.

18. Τα μέλη του Συμβουλίου και ο αιτητής ή ο εκπρόσωπος του αιτητή είναι δυνατό να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις σε κάθε μέρος που παρουσιάζεται ενώπιον του Συμβουλίου.

19. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης δε θα επιτρέπεται ο διάλογος μεταξύ των μερών. Όλα τα μέρη που θα συμμετέχουν στην ακρόαση θα αναφέρονται αποκλειστικά στο Συμβούλιο, εκτός αν το Συμβούλιο ζητήσει ή επιτρέψει την ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ των μερών.

20. Κατά τη δημόσια ακρόαση τα μέρη θα παρουσιάζουν τα κύρια σημεία των θέσεών τους, που θα έχουν ήδη υποβληθεί εγγράφως και θα παρέχουν τις διευκρινίσεις που θα ζητήσει το Συμβούλιο. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει άμεσα, τότε οι ζητούμενες πληροφορίες θα αποστέλλονται στο Συμβούλιο μέσα σε τακτή προθεσμία.

21. Σ το τέλος της διαδικασίας ο αιτητής ή ο εκπρόσωπος του αιτητή θα έχει τη δυνατότητα παρουσίασης των καταληκτικών του απόψεων και θέσεων, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχεται η δυνατότητα σχολιασμού των θέσεων π ου κατέθεσαν τα υπόλοιπα μέρη.

22. Το Συμβούλιο κλείνει τις εργασίες της δημόσιας ακρόασης χωρίς να ανακοινώσει τα συμπεράσματά του σε σχέση με την αίτηση, ούτε την εισήγηση που θα υποβάλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Διάρκεια της δημόσιας ακρόασης
23.Το Συμβούλιο θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της διαδικασίας, έτσι ώστε αφενός να παρέχεται η δυνατότητα διατύπωσης όλων των τεκμηριωμένων θέσεων και απόψεων που είναι σχετικές με την αξιολογούμενη αίτηση κατά τρόπο δίκαιο, αλλά αφετέρου να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα σε λογικά χρονικά περιθώρια.

24. Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να διακόπτει τη διαδικασία και να τησυνεχίζει σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία και ώρα συνέχισης της διαδικασίας ανακοινώνονται πριν τη διακοπή συνεδρίας, δε θα είναι αναγκαία η αποστολή σχετικών προσκλήσεων για τη νέα συνεδρία.

25. Η δημοσία ακρόαση πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια και δεν μπορεί να παραταθεί για περίοδο πέραν των 30 ημερών.

Άλλες ρυθμίσεις

26. Τα πρόσωπα που θα παρακολουθούν τη δημοσία ακρόαση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της ακρόασης. Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να διατάσσει την απομάκρυνση από την αίθουσα διεξαγωγής της δημόσιας ακρόασης, οποιονδήποτε παρεμβαίνει χωρίς εξουσιοδότηση ή παρενοχλεί με οποιοδήποτε τρόπο τη δημόσια ακρόαση.

27. Το Συμβούλιο είναι δυνατό να αποφασίσει την πραγματοποίηση επίσκεψης στο χώρο της προτιθέμενης ανάπτυξης. Σε τέτοια περίπτωση, θα προσκαλούνται να παραστούν, εάν το επιθυμούν όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη δημόσια ακρόαση.

Έγινε στις 20 Ιουλίου 2000
Δρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Υπουργός Εσωτερικών
(Υ.Ε.44/99/Δ)

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Οκτωβρίου 15, 2015

Ο περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμος 119/2004

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:«Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες»Ερμηνεία2.…
Σεπτεμβρίου 20, 2015
Ecolabel logo v5 225px

Ο περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος 184/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμος του 2007 189/2007

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-«ανάκαμψη» συμπεριλαμβανομένης και της «φυσικής ανάκαμψης» σημαίνει:(α) Στην περίπτωση των νερών, των προστατευόμενων ειδών και των…
Αυγούστου 29, 2015

Ο Περί Προστασίας του Περιβάλλοντος μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμος 22/2012

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...