Μενού...

smartslider3[23]

Ασφάλεια και Υγεία - Κύπρος

All Stories

Ο περί της Σύμβασης του Ελσίνκι σχετικά με τις Διασυνοριακές Επιπτώσεις των Βιομηχανικών Ατυχημάτων (Κυρωτικός) Νόμος 32/2004

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης του Ελσίνκι σχετικά με τις Διασυνοριακές Επιπτώσεις των Βιομηχανικών Ατυχημάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Η περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Γνωστοποίηση του 2002 Κ.Δ.Π. 211/2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΙΆΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 2001
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001 (Κ.Λ.Π. 507(2001)

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τον Κανονισμό 24 των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών του 2001, ορίζει την 1η Μαίου 2002 ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος των περί Αντιμετώπισης των·Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Κανονισμών του 2ΟΟ1.

Έγινε στις 22 Απριλίου 2002

Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων ·Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 507/2001

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
«αποθήκευση» σημαίνει την παρουσία μιας ποσότητας επικίνδυνων ουσιών με σκοπό την εναποθήκευση, την παράδοση προς ασφαλή φύλαξη ή
την αποθεματοποίηση
"ατύχημα μεγάλης κλίμακας» σημαίνει συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή. πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία οιασδήποτε μονάδας στην οποία εφαρμόζονται οι παρόντες Κανονισμοί, το οποίο προκαλεί μεγάλους κινδύvους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία, εντός ή εκτός της μονάδας. ή για το περιβάλλον. και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες
«γνωστοποιώ» σημαίνει γνωστοποιώ εγγράφως

Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 179/2014

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 «Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης lοuλίοu 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82JEK του Συμβουλίου »,

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 49/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -
(α) «Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες»

Ο περί της Σύμβασης του Ελσίνκι σχετικά με τις Διασυνοριακές Επιπτώσεις των Βιομηχανικών Ατυχημάτων (Κυρωτικός) Νόμος 32/2004

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση του Ελσίνκι σχετικά με τις Διασυνοριακές Επιπτώσεις τών Βιομηχανικών Ατυχημάτων. η οπoία ανοίχτηκε για υπογραφή στο Ελσίνκι από τις 17 έως και τις 18 Μαρτίου 1992 και στη συνέχεια στα κεντρικά γραφεία rwv Ηνωμένων Εθνών στη Nέα Υόρκη μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 1992

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Ο Περί Συσκευών Αερολυμάτων (Αεροζόλ) Νόμος του 2014 (155(Ι)/2014)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο–

«Οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)»,

«Οδηγία 94/1/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου 1994 περί τεχνικών προσαρμογών της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)»,

«Οδηγία 2008/47/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2008 για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)»,

«Οδηγία 2013/10/ΕΕ της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) προκειμένου οι σχετικές με την επισήμανση διατάξεις της να προσαρμοστούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων»,

Σκοπός του παρόντος Νόμου.
3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:

(α) Η διασφάλιση της διάθεσης στην αγορά συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) τα οποία δε θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των προσώπων ή την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων ζώων, ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου, νοουμένου ότι οι συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται, ή χρησιμοποιούνται με άλλο προβλεπτό τρόπο σε σχέση με τη συμπεριφορά του τελικού χρήστη·

(β) η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
Διάθεση στην αγορά.
5. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, επιτρέπεται η διάθεση και διαθεσιμότητα στην αγορά και η χρήση οποιασδήποτε συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ), εάν πληροί τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι και φέρει το σήμα '3' (αντεστραμμένο έψιλο).

Απαγόρευση κυκλοφορίας για λόγους ασφάλειας.
6.-(1) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει, στη βάσει εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης, ότι µια ή περισσότερες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) παρόλο ότι είναι σύμφωνες προς τις απαιτήσεις του άρθρου 5 και του Παραρτήματος Ι παρουσιάζουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία, δύναται να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη διάθεση ή τη διαθεσιμότητα στην αγορά και τη χρήση τέτοιου τύπου συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ).

(2) Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι διατάξεις του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή-

(α) Αναφέρει στον κατασκευαστή ή στον εισαγωγέα συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) τους λόγους που οδήγησαν στην απαγόρευση ή τον περιορισμό της διάθεσης ή της διαθεσιμότητας στην αγορά ·

(β) ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αιτιολογώντας την απόφασή της.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Ο περί Δημόσιας Υγείας (Χωρίων) Νόμος (ΚΕΦ.259)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Duties and powers of Village Health Commission
7.-(1) The Village Health Commission shall, if so required by the Έπαρχoς and in so far as there are funds available, perform in the village any of the duties and exercise therein any of the powers hereinafter mentioned, that is to say-

(a) prevent the accumulation in any public or private place of any filth, refuse or water in a manner dangerous to the public health;

(b) require any building wherein any person has died of any kind of contagious or infectious disease and the clothing in and the contents of such building to be disinfected;

(c) ensure that all drains, urinals, privies and cesspits shall be so constructed and kept as not to be injurious to health;

(d) provide and maintain in good order and repair public dust-bins and other receptacles for the temporary deposit and collection of rubbish and cause such public dust-bins and other receptacles to be so kept as not to be injurious to health;

(e) prevent any hotel, khan, cook-shop, bar, coffee-house, confectionery shop, pastry-shop, bakery of any kind, barber's shop or public bath and the various appliances and utensils used therein being in an uncleanly state or in a state injurious to health;

Ιανουαρίου 17, 2016

Ο περί της Σύμβασης του Ελσίνκι σχετικά με τις Διασυνοριακές Επιπτώσεις των Βιομηχανικών Ατυχημάτων (Κυρωτικός) Νόμος 32/2004

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης του Ελσίνκι σχετικά με τις Διασυνοριακές Επιπτώσεις των Βιομηχανικών Ατυχημάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.
Ιανουαρίου 17, 2016

Η περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Γνωστοποίηση του 2002 Κ.Δ.Π. 211/2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΙΆΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 2001ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001 (Κ.Λ.Π. 507(2001)Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του…
Οκτωβρίου 31, 2015

Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων ·Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 507/2001

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: 2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-«αποθήκευση» σημαίνει την παρουσία μιας ποσότητας επικίνδυνων ουσιών με σκοπό την εναποθήκευση, την παράδοση προς ασφαλή φύλαξη ήτην…
Οκτωβρίου 31, 2015

Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 179/2014

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης lοuλίοu 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...