Μενού...

Μεταφορές - ΕΕ

All Stories

Οδηγία 2008/96 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία ορίζει την καθιέρωση και την εφαρμογή διαδικασιών για τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας, τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, τη διαχείριση της ασφάλειας του οδικού δικτύου και τις επιθεωρήσεις ασφάλειας από τα κράτη μέλη.
2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους δρόμους που ανήκουν στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, είτε αυτοί είναι στο στάδιο του σχεδιασμού είτε υπό κατασκευή είτε έχουν παραδοθεί στην κυκλοφορία.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ως δέσμη καλών πρακτικών, για την εθνική υποδομή των οδικών μεταφορών που δεν αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και που έχει κατασκευασθεί, εν όλω ή εν μέρει, με κοινοτική χρηματοδότηση.
4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις οδικές σήραγγες που καλύπτονται από την οδηγία 2004/54/ΕΚ.
Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

Οδηγία 2010/40 περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 2 Τομείς προτεραιότητας
1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας οι κάτωθι τομείς αποτελούν τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και προτύπων:
— I. Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις·
— II. Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών·
— III. Εφαρμογές ITS σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία·
— IV. Σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών.
2. Το εύρος των τομέων προτεραιότητας προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι.

Σεπτεμβρίου 20, 2015

Οδηγία 2008/96 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής1. Η παρούσα οδηγία ορίζει την καθιέρωση και την εφαρμογή διαδικασιών για τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας, τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, τη διαχείριση της ασφάλειας του οδικού…
Αυγούστου 30, 2015

Οδηγία 2010/40 περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 2 Τομείς προτεραιότητας1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας οι κάτωθι τομείς αποτελούν τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και προτύπων:— I. Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...