Μενού...

smartslider3[23]

Απόβλητα - ΕΕ

All Stories

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |     Βρυξέλλες, 3.12.2008   COM(2008) 811 τελικό  
ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ  για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  {SEC(2008) 2936}

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1. Εισαγωγη
Η οικονομική μεγέθυνση στην ΕΕ εξακολουθεί να συνοδεύεται από αυξανόμενους όγκους αποβλήτων, με αποτέλεσμα να προκαλούνται απώλεια υλικών και ενέργειας, περιβαλλοντικές ζημίες και αρνητικές συνέπειες στην υγεία και την ποιότητα ζωής. Στρατηγικός στόχος της ΕΕ είναι να περιορισθούν αυτές οι αρνητικές συνέπειες και η ΕΕ να μετατραπεί σε ενεργειακά αποδοτική «κοινωνία της ανακύκλωσης»[1].
Η διαχείριση των αποβλήτων διέπεται ήδη από μεγάλο όγκο κανονιστικών ρυθμίσεων, υπάρχουν όμως ακόμη δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης της διαχείρισης ορισμένων κύριων ροών αποβλήτων.
Ως βιολογικά απόβλητα νοούνται τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων νοικοκυριών, εστιατορίων, μονάδων εστίασης και καταστημάτων λιανικής πώλησης, και παρεμφερή απόβλητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων. Στον ορισμό δεν περιλαμβάνονται τα δασικά ή γεωργικά κατάλοιπα, η κοπριά, η ιλύς επεξεργασίας λυμάτων ή άλλα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα όπως οι φυσικές ίνες, το χαρτί ή το κατεξεργασμένο ξύλο. Εξαιρούνται επίσης τα παραπροϊόντα της παραγωγής τροφίμων που δεν μετατρέπονται ποτέ σε απόβλητα[2].

Κανονισμός 1774/2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

beef 300x215 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους εφαρμοστέους κανόνες υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας:
α) κατά τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τον εν γένει χειρισμό, τη μεταποίηση και τη χρησιμοποίηση ή την τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων, ώστε να μη θέτουν τα εν λόγω προϊόντα σε κίνδυνο την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία·
β) για τη διάθεση στην αγορά και, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση ζωικών υποπροϊόντων και όσων παράγωγων προϊόντων τους αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII.
2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:
α) στις ανεπεξέργαστες τροφές για ζώα συντροφιάς, που προέρχονται από καταστήματα λιανικής πώλησης ή εγκαταστάσεις γειτονικές σε σημεία πώλησης, όπου ο τεμαχισμός και η αποθήκευση πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της απευθείας και επιτόπου προμήθειας του καταναλωτή·

Οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Στόχοι
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη ή ο περιορισμός, όσο είναι εφικτός, των αρνητικών επιδράσεων της αποτέφρωσης και της συναποτέφρωσης αποβλήτων στο περιβάλλον, ειδικότερα δε, της ρύπανσης δια των εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα, το έδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, καθώς και των συνακόλουθων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου.
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την επιβολή αυστηρών συνθηκών λειτουργίας και τεχνικών απαιτήσεων και τη θέσπιση οριακών τιμών εκπομπών για τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων εντός της Κοινότητας, καθώς επίσης με την τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

Κανονισμός 664/2011 για τις μεταφορές αποβλήτων, ώστε να συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Το παράρτημα III.Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο, στην περίπτωση εξαγωγών προς χώρες για τις οποίες η απόφαση του ΟΟΣΑ δεν εφαρμόζεται, το σημείο 3 του παραρτήματος III.Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2012.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2011.

Οδηγία 2015/720 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62 με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Η οδηγία 94/62/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1)
Στο άρθρο 3 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:
«1α. “πλαστικό υλικό”: πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), στο οποίο ενδεχομένως έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες και το οποίο μπορεί να αποτελέσει κύριο δομικό στοιχείο σακουλών μεταφοράς·
1β. “πλαστικές σακούλες μεταφοράς”: σακούλες μεταφοράς με ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων·
1γ. “λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς”: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά·

Κανονισμός 660/2014 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 τροποποιείται ως εξής:
1)Στο άρθρο 2 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:
«7α. “επαναχρησιμοποίηση”: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).
35α. “επιθεώρηση”: οι ενέργειες που αναλαμβάνουν οι μετέχουσες αρχές ώστε να επιβεβαιώσουν κατά πόσο μια εγκατάσταση, μια επιχείρηση, ένας μεσίτης, ένας έμπορος, η μεταφορά αποβλήτων ή η σχετική αξιοποίηση ή διάθεση συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
2)Στο άρθρο 26, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας των οικείων αρμοδίων αρχών και του κοινοποιούντος, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να υποβάλλονται και να ανταλλάσσονται μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, με ηλεκτρονική υπογραφή ή ηλεκτρονική απόδειξη γνησιότητας, σύμφωνα με την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) ή με εφάμιλλο σύστημα ηλεκτρονικής απόδειξης γνησιότητας, το οποίο να παρέχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας.

Οδηγία 2015/1127 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Το παράρτημα II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2 
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 31 Ιουλίου 2016 το αργότερο. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

Οδηγία 2002/95 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους περιορισμούς της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και η συμβολή στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην περιβαλλοντικώς ορθή αξιοποίηση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που υπάγεται στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 10 του παραρτήματος Ι Α της οδηγίας 2002/96/ΕΚ (ΑΗΗΕ) και στους λαμπτήρες πυράκτωσης και τα οικιακά φωτιστικά σώματα.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας καθώς και της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων.

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ανταλλακτικά για την επισκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ούτε στην επαναχρησιμοποίηση του εν λόγω εξοπλισμού ο οποίος έχει διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006.

Φεβρουαρίου 21, 2016

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | Βρυξέλλες, 3.12.2008 COM(2008) 811 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση {SEC(2008) 2936}ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων…
Νοεμβρίου 19, 2015
beef 300x215

Κανονισμός 1774/2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους εφαρμοστέους κανόνες υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας:α) κατά τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τον εν γένει χειρισμό, τη μεταποίηση και τη χρησιμοποίηση ή την…
Νοεμβρίου 19, 2015

Οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΣτόχοιΣκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη ή ο περιορισμός, όσο είναι εφικτός, των αρνητικών επιδράσεων της αποτέφρωσης και της συναποτέφρωσης αποβλήτων στο περιβάλλον, ειδικότερα δε, της ρύπανσης δια των εκπομπών στον…
Σεπτεμβρίου 20, 2015

Κανονισμός 664/2011 για τις μεταφορές αποβλήτων, ώστε να συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα III.Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.Άρθρο 2Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...