fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2008161KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
20092859KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2016780KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Shadow

Κανονισμός 660/2014 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 τροποποιείται ως εξής:
1)Στο άρθρο 2 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:
«7α. “επαναχρησιμοποίηση”: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).
35α. “επιθεώρηση”: οι ενέργειες που αναλαμβάνουν οι μετέχουσες αρχές ώστε να επιβεβαιώσουν κατά πόσο μια εγκατάσταση, μια επιχείρηση, ένας μεσίτης, ένας έμπορος, η μεταφορά αποβλήτων ή η σχετική αξιοποίηση ή διάθεση συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
2)Στο άρθρο 26, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Υπό την επιφύλαξη της συμφωνίας των οικείων αρμοδίων αρχών και του κοινοποιούντος, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να υποβάλλονται και να ανταλλάσσονται μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, με ηλεκτρονική υπογραφή ή ηλεκτρονική απόδειξη γνησιότητας, σύμφωνα με την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) ή με εφάμιλλο σύστημα ηλεκτρονικής απόδειξης γνησιότητας, το οποίο να παρέχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας.
Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή, στο μέτρο του δυνατού, θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που συστήνουν τις τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για την υποβολή εγγράφων και πληροφοριών. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα τυχόν σχετικά διεθνή πρότυπα και διασφαλίζει ότι οι εν λόγω απαιτήσεις συνάδουν με την οδηγία 1999/93/ΕΚ ή προβλέπουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ασφάλειας που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 59α παράγραφος 2.
3)Το άρθρο 50 τροποποιείται ως εξής:
α)η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Τα κράτη μέλη, δυνάμει μέτρων επιβολής της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων, μεσιτών και εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 34 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, καθώς και επιθεωρήσεις που αφορούν τις μεταφορές αποβλήτων και τη σχετική αξιοποίηση ή διάθεση.»·
β)παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, όσον αφορά το σύνολο της γεωγραφικής τους επικράτειας, την κατάρτιση ενός ή περισσότερων σχεδίων, είτε χωριστά είτε ως σαφώς οριζόμενα μέρη άλλων σχεδίων, για τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 (“σχέδιο επιθεωρήσεων”). Τα σχέδια επιθεωρήσεων βασίζονται σε εκτιμήσεις κινδύνων οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένες ροές αποβλήτων και πηγές παράνομης μεταφοράς και εξετάζουν, ει δυνατόν και κατά περίπτωση, δεδομένα προερχόμενα από συλλογή πληροφοριών, όπως έρευνες αστυνομικών και τελωνειακών αρχών και αναλύσεις εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η εν λόγω εκτίμηση κινδύνου αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον εντοπισμό του ελάχιστου αριθμού των απαιτούμενων επιθεωρήσεων, περιλαμβανομένων και των φυσικών ελέγχων σε εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις, μεσίτες, εμπόρους και μεταφορές αποβλήτων ή στη σχετική αξιοποίηση ή διάθεση. Το σχέδιο επιθεωρήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α)τους στόχους και τις προτεραιότητες των επιθεωρήσεων, καθώς και περιγραφή του τρόπου προσδιορισμού των εν λόγω προτεραιοτήτων·
β)τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το εν λόγω σχέδιο επιθεωρήσεων·
γ)ενδεικτικές πληροφορίες για τις προβλεπόμενες επιθεωρήσεις, μεταξύ άλλων και για τους υλικούς ελέγχους·
δ)τα καθήκοντα που ανατίθενται σε κάθε αρχή που μετέχει στις επιθεωρήσεις·
ε)ρυθμίσεις για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών που μετέχουν στις επιθεωρήσεις·
στ)πληροφορίες για την κατάρτιση των επιθεωρητών σε θέματα που σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις, και
ζ)πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπινους, χρηματοοικονομικούς και λοιπούς πόρους για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου επιθεωρήσεων.
Τα σχέδια επιθεωρήσεων επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε τρία έτη και, κατά περίπτωση, επικαιροποιούνται. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, αξιολογείται ο βαθμός υλοποίησης των στόχων και των λοιπών στοιχείων του εν λόγω σχεδίου επιθεωρήσεων.»·
γ)η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Ειδικότερα, οι επιθεωρήσεις μεταφορών μπορούν να διενεργούνται:
α)στο σημείο προέλευσης και να αφορούν τον παραγωγό, τον κάτοχο ή τον κοινοποιούντα·
β)στο σημείο προορισμού, συμπεριλαμβανομένης της ενδιάμεσης ή μη ενδιάμεσης ανάκτησης ή διάθεσης, και να αφορούν τον παραλήπτη ή την εγκατάσταση·
γ)στα σύνορα της Ένωσης και/ή
δ)κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εντός της Ένωσης.»·
δ)η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Οι επιθεωρήσεις που αφορούν μεταφορές περιλαμβάνουν τον έλεγχο εγγράφων, την επιβεβαίωση ταυτότητας και, ενδεχομένως, τον υλικό έλεγχο των αποβλήτων.»·
ε)παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«4α. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι μια ουσία ή ένα αντικείμενο που μεταφέρεται από οδικά, σιδηροδρομικά, εναέρια, θαλάσσια ή εσωτερικά πλωτά δίκτυα δεν συνιστά απόβλητο, οι αρχές που μετέχουν στις επιθεωρήσεις μπορούν, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), να ζητήσουν από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του την εν λόγω ουσία ή το αντικείμενο ή που οργανώνει τη μεταφορά του να προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα:
α)όσον αφορά την προέλευση και τον προορισμό της εκάστοτε ουσίας ή αντικειμένου· και
β)ότι δεν πρόκειται για απόβλητο, περιλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της απόδειξης της λειτουργίας του εξοπλισμού.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, εξακριβώνεται επίσης το ενδεχόμενο προστασίας της σχετικής ουσίας ή αντικειμένου από ζημιές κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την εκφόρτωση, όπως η επαρκής συσκευασία και η κατάλληλη στοίβαξη.
4β. Οι αρχές που μετέχουν στις επιθεωρήσεις μπορούν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η εκάστοτε ουσία ή το αντικείμενο συνιστά απόβλητο, όταν:
—οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4α ή απαιτούνται δυνάμει άλλων ενωσιακών νομοθετικών διατάξεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι μια ουσία ή ένα αντικείμενο δεν συνιστά απόβλητο, δεν έχουν υποβληθεί εντός προθεσμίας ορίζεται από αυτές, ή
—κρίνουν ότι οι αποδείξεις και οι πληροφορίες που τους παρέχονται είναι ανεπαρκείς για την εξαγωγή συμπεράσματος ή κρίνουν ότι η προβλεπόμενη προστασία για ζημιές, που αναφέρεται στην παράγραφο 4α δεύτερο εδάφιο, είναι ανεπαρκής.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μεταφορά της εκάστοτε ουσίας ή του αντικειμένου ή η μεταφορά αποβλήτων θεωρείται παράνομη μεταφορά. Συνεπώς, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 και οι αρχές που μετέχουν στις επιθεωρήσεις ενημερώνουν σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, την αρμόδια αρχή της χώρας όπου διενεργήθηκε η σχετική επιθεώρηση.
4γ. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί κατά πόσο μια μεταφορά αποβλήτων συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, οι αρχές που μετέχουν στις επιθεωρήσεις μπορούν να ζητήσουν από τον κοινοποιούντα, το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά, τον κάτοχο, τον μεταφορέα, τον παραλήπτη και την εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων να προσκομίσει σε αυτές τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός προθεσμίας που ορίζεται από αυτές.
Προκειμένου να επιβεβαιωθεί κατά πόσο μια μεταφορά αποβλήτων που εμπίπτει στις γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 18 προορίζεται για εργασίες αξιοποίησης, οι οποίες συνάδουν με το άρθρο 49, οι αρχές που μετέχουν στις επιθεωρήσεις μπορούν να ζητήσουν από το πρόσωπο που οργανώνει τη μεταφορά να προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία έχουν παρασχεθεί από την ενδιάμεση ή μη ενδιάμεση εγκατάσταση αξιοποίησης και, εφόσον είναι αναγκαίο, έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή προορισμού.
4δ. Όταν οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4γ δεν έχουν υποβληθεί στις ενεχόμενες στις επιθεωρήσεις αρχές εντός της περιόδου που προσδιορίζεται από αυτές ή όταν κρίνουν ότι οι αποδείξεις και οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτές είναι ανεπαρκείς για την εξαγωγή συμπεράσματος, η σχετική μεταφορά θεωρείται παράνομη μεταφορά. Συνεπώς, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 και οι αρχές που μετέχουν στις επιθεωρήσεις ενημερώνουν σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, την αρμόδια αρχή της χώρας όπου διενεργήθηκε η σχετική επιθεώρηση.
4ε. Έως τις 18 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, προκαταρκτικό πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (10), και των καταχωρίσεων αποβλήτων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των παραρτημάτων III, IIIA, IIIB, IV, IVA και V του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον εν λόγω πίνακα αντιστοιχίας τακτικά, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές όσον αφορά την εν λόγω ονοματολογία και τις εν λόγω καταχωρίσεις που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των εν λόγω παραρτημάτων, καθώς και να περιλαμβάνονται τυχόν νέοι κωδικοί της ονοματολογίας εναρμονισμένου συστήματος που σχετίζονται με τα απόβλητα και που μπορεί να θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 59α παράγραφος 2.
στ)η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«5. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους, διμερώς και πολυμερώς, ώστε να διευκολύνεται η πρόληψη και ο εντοπισμός παράνομων μεταφορών. Ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις μεταφορές αποβλήτων, τα ρεύματα αποβλήτων, τις επιχειρήσεις και τις εγκαταστάσεις αποβλήτων και ανταλλάσσουν εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με τα μέτρα επιβολής της εφαρμογής, περιλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνου δυνάμει της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, στο πλαίσιο καθιερωμένων δομών, ιδίως μέσω του δικτύου ανταποκριτών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 54.».
4)Στο άρθρο 51, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Πριν από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, τα κράτη μέλη συντάσσουν επίσης έκθεση για το προηγούμενο έτος, με βάση το συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο υποβολής εκθέσεων του παραρτήματος IX, και την αποστέλλουν στην Επιτροπή. Εντός μηνός από τη διαβίβαση της εν λόγω έκθεσης στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν επίσης, και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, το τμήμα της εν λόγω έκθεσης που αφορά το άρθρο 24 και το άρθρο 50 παράγραφοι 1, 2 και 2α, περιλαμβανομένου του πίνακα 5 του παραρτήματος IX, μεταξύ άλλων και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, μαζί με τυχόν διευκρινίσεις που κρίνονται σκόπιμες από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των υπερσυνδέσμων των κρατών μελών που αναγράφονται στο τμήμα που αφορά το άρθρο 50 παράγραφοι 2 και 2α στο παράρτημα IX και τον δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της.».
5)

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φεβρουαρίου 21, 2016

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | Βρυξέλλες, 3.12.2008 COM(2008) 811 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση {SEC(2008) 2936}ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων…
Νοεμβρίου 19, 2015
beef 300x215

Κανονισμός 1774/2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους εφαρμοστέους κανόνες υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας:α) κατά τη συλλογή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τον εν γένει χειρισμό, τη μεταποίηση και τη χρησιμοποίηση ή την…
Νοεμβρίου 19, 2015

Οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΣτόχοιΣκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη ή ο περιορισμός, όσο είναι εφικτός, των αρνητικών επιδράσεων της αποτέφρωσης και της συναποτέφρωσης αποβλήτων στο περιβάλλον, ειδικότερα δε, της ρύπανσης δια των εκπομπών στον…
Σεπτεμβρίου 20, 2015

Κανονισμός 664/2011 για τις μεταφορές αποβλήτων, ώστε να συμπεριληφθούν ορισμένα μείγματα αποβλήτων στο παράρτημα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Το παράρτημα III.Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.Άρθρο 2Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...