fbpx

Μενού...

Ο περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμος (ΚΕΦ.341)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Περιέλευση ιδιοκτησίας ύδατος στην Κυβέρνηση
3.-(1) Παρά ο,τιδήποτε αντίθετο περιέχεται σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο που βρίσκεται τώρα σε ισχύ στη Δημοκρατία-

(α) όλα τα υπόγεια ύδατα (περιλαμβανομένων δεύτερων υδάτων) για τα οποία δεν έχουν μέχρι τώρα ληφθεί μέτρα που να καθιστούν δυνατό τα ύδατα αυτά να έλθουν ή αχθούν στην επιφάνεια ή να ρέουν στην επιφάνεια˙ και

(β) όλα τα ύδατα που ρέουν ανεκμετάλλευτα από ποταμό, πηγή, πήδακα ή υδρορρόη, και

(γ) όλα τα άλλα ανεκμετάλλευτα ύδατα, και

(δ) όλα τα ύδατα που προέρχονται από κυβερνητικές μονάδες επεξεργασίας νερού, κυβερνητικούς σταθμούς αφαλάτωσης νερού και κυβερνητικούς σταθμούς επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ή/και βιομηχανικών αποβλήτων, θεωρούνται απόλυτη ιδιοκτησία της Κυβέρνησης, και κανένα πρόσωπο δεν λαμβάνει ή αξιοποιεί ή παίρνει μέτρα για να αξιοποιήσει τα ύδατα αυτά χωρίς να λάβει προηγουμένως τη γραπτή άδεια του Επάρχου:

Νοείται ότι καμιά άδεια βάσει του εδαφίου αυτού δεν απαιτείται σε σχέση με ύδατα από φρεάτιο ή σειρά φρεατίων που ανοίχτηκαν ή κατασκευάστηκαν δυνάμει άδειας του Επάρχου που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του περί Φρεάτων Νόμου ή του περί Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Έπαρχος με τη σύμπραξη του Διευθυντή του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων κατά τη χορήγηση της άδειας αυτής δύναται να επιβάλει τους όρους και περιορισμούς εκείνους που αυτοί ήθελαν θεωρήσει αναγκαίους ή επιθυμητούς.

(2) Ο Έπαρχος με τη σύμπραξη του Διευθυντή του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων δύναται να προσθέσει ή τροποποιήσει τους όρους ή περιορισμούς που επιβλήθηκαν δυνάμει της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1) ή να ακυρώσει οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει του άρθρου αυτού, αν οι περιστάσεις μεταβλήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε η ενέργεια αυτή να είναι δικαιολογημένη προς το δημόσιο συμφέρον.

(3) Όλα τα ύδατα σε ποταμό, πηγή, πήδακα ή υδρορρόη, είτε υπόκεινται σε ιδιωτικά δικαιώματα είτε διαφορετικά, σε σχέση με τα οποία υδατικά έργα αναλαμβάνονται, αφού γίνει η πρόνοια εκείνη που στο Νόμο αυτό επιβάλλεται για την προμήθεια ύδατος σε πρόσωπα ή γαίες που κατέχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ύδωρ από αυτό τον ποταμό, πηγή, πήδακα ή υδρορρόη, θεωρούνται απόλυτη ιδιοκτησία της Κυβέρνησης, και κανένα πρόσωπο δεν λαμβάνει ή αξιοποιεί τα ύδατα αυτά εκτός με τον τρόπο που στο εξής προνοείται.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με αποθήκευση, κλπ., ύδατος
4. Προς το σκοπό λήψης ή χρησιμοποίησης ύδατος, ή εμπλουτισμού υδροφόρου στρώματος, ή αποστράγγισης γαιών, ή προστασίας γαιών από πλημμύρες, μολύνσεις, ή διαβρώσεις τους, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται-

(α) να αποθηκεύει, εκτρέπει ή με άλλο τρόπο να μεταχειρίζεται ή να ελέγχει το ύδωρ, όπως ήθελε φανεί κατάλληλο σε αυτό˙

(β) να κατασκευάζει, διατηρεί ή συντηρεί οποιαδήποτε υδατικά έργα˙

(γ) να προβαίνει σε απαλλοτρίωση ή επίταξη οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για την κατασκευή, διατήρηση ή συντήρηση οποιωνδήποτε υδατικών έργων, δυνάμει των Νόμων που ισχύουν κάθε φορά για την Αναγκαστική Απαλλοτρίωση και την Επίταξη Ιδιοκτησίας˙

(δ) να επεμβαίνει σε οποιοδήποτε κατασκεύασμα ή οικοδόμημα, άλλο από κατοικία, το οποίο αποτελεί εμπόδιο για οποιοδήποτε υδατικό έργο και να μετακινεί αυτό ή οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο για υδατικό έργο˙

(ε) να παρέχει άδεια χρήσης οποιουδήποτε υδατικού έργου για σκοπούς ιχθυοκαλλιέργειας ή διεξαγωγής αθλοπαιδιών με πλωτά μέσα με την καταβολή των ανάλογων τελών και υπό όρους που καθορίζονται με κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο˙ και

(στ) να καθορίζει με Κανονισμούς τα δικαιώματα και τέλη που πρέπει να πληρώνονται σε αντάλλαγμα για απόρριψη αποβλήτων σε κυβερνητικό σταθμό επεξεργασίας οικιακών λυμάτων ή/και βιομηχανικών αποβλήτων ή σε αντάλλαγμα του ύδατος που παρέχεται από τη Δημοκρατία, ή της ωφέλειας του ύδατος που παρέχεται, ή οποιασδήποτε άλλης ωφέλειας που προέρχεται από το ύδωρ ή οποιοδήποτε υδατικό έργο, και γενικά των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δημοκρατία σχετικά με τις παροχές αυτές.

Καθορισμός υδατικών έργων και ανάληψη υφιστάμενων
5. Το Υπουργικό Συμβούλιο-

(α) καθορίζει τα υδατικά έργα τα οποία θα αναληφθούν από τη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, και παρασκευάζει σχέδια και σχεδιαγράμματα για αυτά˙

(β) καθορίζει την περιοχή υδροδότησης καθώς και την ωφελούμενη περιοχή και δύναται να αναθέτει στο Διευθυντή την ευθύνη για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων για καλύτερη ανάπτυξη, συντήρηση, ρύθμιση, διανομή και διαχείριση όλων των υδάτινων πόρων οι οποίοι τροφοδοτούν ή βρίσκονται εντός της περιοχής υδροδότησης ή και της ωφελούμενης περιοχής˙

(γ) δύναται να αποφασίζει οποιοδήποτε αρδευτικό έργο που χρησιμοποιείται ή κατασκευάστηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωριών) Νόμου, ή του περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικόν Ύδωρ) Νόμου, και εγκαταλείφθηκε ή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, να αναληφθεί από τη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, και σε τέτοια περίπτωση η περαιτέρω διαχείριση και συντήρηση του έργου αυτού θα περιέρχεται στη Δημοκρατία η οποία θα αναλάβει και όλες τις υποχρεώσεις, ευθύνες και λοιπές επιβαρύνσεις του, καθώς και όλα τα δικαιώματα από το έργο αυτό και τα κάθε είδους ωφελήματα.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μαρτίου 15, 2016
Image00206

Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 1/1991

Συνοπτικός τίτλος 1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 και ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998.Ερμηνεία2.…
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος 106/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—(α) «Οδηγία 75/440 του Συμβουλίου για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 194…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος 57/2008

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-«ανάπτυξη κυανοβακτηρίων» σημαίνει τη συσσώρευση κυανοβακτηρίων υπό μορφήν εξάνθησης, τάπητα ή αφρού·«αξιολόγηση της ποιότητας των…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -“άδεια διατρητή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 106˙“άδεια έργου υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...