fbpx

Μενού...

Ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμος (ΚΕΦ.350)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Περιοχές προμηθειών και Συμβούλια
3.-(1) Αν, σε σχέση με οποιαδήποτε περιοχή στη Δημοκρατία, περιλαμβανόμενης περιοχής εντός των ορίων δήμου, το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιείται ότι η προμήθεια υδατοπρομηθειών για την περιοχή αυτή ή η διατήρηση υδάτινων πόρων προς το σκοπό της προμήθειας αυτής δύναται με αυτό να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερα, δύναται, με Διάταγμα, να ανακηρύξει την περιοχή αυτή ως περιοχή προμήθειας για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και να εγκαθιδρύσει για την περιοχή αυτή Συμβούλιο για να εκτελεί καθήκοντα και να ασκεί εξουσίες όπως προνοείται στο Νόμο αυτό: Νοείται ότι, όταν η προτεινόμενη περιοχή προμήθειας περιλαμβάνει τα όρια δήμου ολικώς ή μερικώς, κανένα Διάταγμα δεν εκδίδεται βάσει του εδαφίου αυτού, εκτός με τη συναίνεση του συμβουλίου του ενδιαφερόμενου δήμου.

(2)Διάταγμα που εκδόθηκε βάσει του άρθρου αυτού δύναται να περιέχει τέτοιες παρεμπίπτουσες, συνακόλουθες και συμπληρωματικές διατάξεις που το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει απαραίτητες ή σκόπιμες για την αποτελεσματική εφαρμογή του διατάγματος.

Απαγόρευση μεταφοράς, κλπ., ύδατος σε περιοχές προμήθειας
6.-(1) Από και μετά την ημερομηνία της εγκαθίδρυσης Συμβουλίου σε περιοχή προμήθειας αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, κανένα πρόσωπο δεν μεταφέρει ή εισάγει στην περιοχή προμήθειας οποιοδήποτε ύδωρ ή εργάζεται ως προμηθευτής ύδατος παρά μόνο βάσει άδειας από το Συμβούλιο και υπό τους όρους εκείνους που στο Συμβούλιο ήθελε φανεί απαραίτητο ή επιθυμητό να επιβάλει.

(2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και οποιαδήποτε υδατικά έργα, εκτός από υδατικά έργα που αποτελούνται από ακίνητη ιδιοκτησία, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το ύδωρ αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, κατάσχονται.

Προμήθεια ύδατος σε δημοτικές περιοχές αναλαμβάνεται από το Συμβούλιο
8.-(1) Με την εγκαθίδρυση Συμβουλίου σε μία περιοχή προμήθειας η οποία περιλαμβάνει τα όρια δήμου ολικώς ή μερικώς-

(α)Το συμβούλιο του δήμου αυτού παύει να εκτελεί και ασκεί οποιαδήποτε καθήκοντα ή εξουσίες αναφορικά με την προμήθεια ύδατος σε αυτή και, μετά από αυτό, το Συμβούλιο εκτελεί όλες τις λειτουργίες αναφορικά με αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και, για το σκοπό αυτό η παράγραφος (3) του εδαφίου (1) του άρθρου 123 του περί Δήμων Νόμου, αναστέλλεται στην έκταση εκείνη που εφαρμόζεται στο δήμο που επηρεάζεται από το διάταγμα που ανακηρύσσει την περιοχή προμήθειας·

(β)όλη η κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία περιλαμβανόμενων όλων των υδατικών έργων και περιουσιακών στοιχείων του συμβουλίου του δήμου αυτού που σχετίζονται με την προμήθεια ύδατος εντός της περιοχής προμήθειας μεταβιβάζονται, και περιέρχονται στο Συμβούλιο χωρίς καμιά μεταφορά, εκχώρηση ή μεταβίβαση και χωρίς καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης·

(γ) όλα τα δάνεια που συνάφθηκαν και όλα τα χρέη και υποχρεώσεις του συμβουλίου του δήμου αυτού που σχετίζονται με την προμήθεια ύδατος από το συμβούλιο αυτό αναλαμβάνονται, και θεωρούνται δάνεια που συνάφθηκαν και χρήση και υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν, από το Συμβούλιο.

(2) Καμιά διάταξη του εδαφίου (1) δεν επηρεάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε δανειστή σε σχέση με οποιοδήποτε δάνειο, χρέος ή υποχρέωση που συνάφθηκε ή αναλήφθηκε από το συμβούλιο δήμου στο οποίο το εδάφιο αυτό εφαρμόζεται.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μαρτίου 15, 2016
Image00206

Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 1/1991

Συνοπτικός τίτλος 1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 και ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998.Ερμηνεία2.…
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος 106/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—(α) «Οδηγία 75/440 του Συμβουλίου για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 194…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος 57/2008

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-«ανάπτυξη κυανοβακτηρίων» σημαίνει τη συσσώρευση κυανοβακτηρίων υπό μορφήν εξάνθησης, τάπητα ή αφρού·«αξιολόγηση της ποιότητας των…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -“άδεια διατρητή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 106˙“άδεια έργου υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...