fbpx

Μενού...

Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος 70/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς-

(α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας»,

(β) μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

«Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων»,

Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -


«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει Συμβούλιο Δήμου ή Κοινοτικό Συμβούλιο, όπως αυτά ορίζονται στον περί Δήμων Νόμο και στον περί Κοινοτήτων Νόμο, αντίστοιχα, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«εγκατάσταση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ·

«κίνδυνος πλημμύρας» σημαίνει το συνδυασμό της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται μ’ αυτή την πλημμύρα·

«κρατικές υπηρεσίες» σημαίνει υπουργείο ή ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα, κλάδο ή υπηρεσία υπουργείου·

«λεκάνη απορροής ποταμού» σημαίνει την εδαφική έκταση, από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών και πιθανώς λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα·

«λίμνη» σημαίνει σύστημα στάσιμων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων·

«οργανισμός δημοσίου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«παράκτια ύδατα» σημαίνει τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μιας γραμμής, κάθε σημείο της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης, από την οποία μετράται το εύρος των χωρικών υδάτων και τα οποία, κατά περίπτωση, εκτείνονται μέχρι του απώτερου ορίου των μεταβατικών υδάτων·

«περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού» σημαίνει τη θαλάσσια και χερσαία έκταση, που αποτελείται από μια ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής ποταμού μαζί με τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα και η οποία προσδιορίζεται δυνάμει του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου ως η βασική μονάδα λεκανών απορροής ποταμού·

«πλημμύρα» σημαίνει την προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους, το οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό και περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους, αστοχία φράγματος, εφήμερα ρεύματα της Μεσογείου και πλημμύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί πλημμύρες από συστήματα αποχέτευσης·

«πλημμύρα από σύστημα αποχέτευσης» σημαίνει την προσωρινή κάλυψη της γης από λύματα, η οποία προκαλείται αποκλειστικά από αστοχία ή απόφραξη του αποχετευτικού δικτύου και η οποία δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε φόρτωση στο σύστημα από εξωτερικούς υδραυλικούς παράγοντες, όπως, για παράδειγμα, από βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης απ' ό,τι συνήθως ή υψηλότερα από τα συνήθη επίπεδα στάθμης ροής ποταμού·

«ποταμός» σημαίνει σύστημα εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει, κατά το πλείστον, στην επιφάνεια του εδάφους αλλά το οποίο μπορεί, για ένα μέρος της διαδρομής του, να ρέει και υπογείως·

«ρύπανση» σημαίνει την, συνεπεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στον αέρα, το νερό ή το έδαφος, ουσιών ή θερμότητας, που μπορούν να είναι επιζήμιες για την υγεία του ανθρώπου ή για την ποιότητα των υδατικών οικοσυστημάτων ή των χερσαίων οικοσυστημάτων που εξαρτώνται άμεσα από υδατικά οικοσυστήματα, συντελούν στη φθορά υλικής ιδιοκτησίας, ή επηρεάζουν δυσμενώς ή παρεμβαίνουν σε λειτουργίες αναψυχής ή σε λοιπές νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος·

«Συντονιστική Αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών˙

«σύστημα επιφανειακών υδάτων» σημαίνει διακεκριμένο και σημαντικό στοιχείο επιφανειακών υδάτων και περιλαμβάνει λίμνη, ταμιευτήρα, ρεύμα, ποταμό ή διώρυγα, τμήμα ρεύματος, ποταμού ή διώρυγας, μεταβατικά ύδατα ή ένα τμήμα παράκτιων υδάτων·

«υπόγεια ύδατα» σημαίνει το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το υπέδαφος·

«υπολεκάνη» σημαίνει την εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω σειράς ρευμάτων, ποταμών και πιθανώς λιμνών σε συγκεκριμένο σημείο υδάτινου ρεύματος.

Αρμοδιότητες Συντονιστικής Αρχής
3. Η Συντονιστική Αρχή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.

Προσδιορισμός περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού
4.-(1) Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει τις επί μέρους λεκάνες απορροής ποταμού στο έδαφος της Δημοκρατίας και τις υπάγει στην περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού.

(2) Στις περιπτώσεις που αυτό ενδείκνυται, οι μικρές λεκάνες απορροής ποταμού μπορούν να συνδυάζονται με μεγαλύτερες λεκάνες απορροής ποταμού ή να ενώνονται με γειτονικές μικρές λεκάνες απορροής ποταμού, για το σχηματισμό επιμέρους περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού.

(3) Όταν τα υπόγεια ύδατα δεν ακολουθούν πλήρως μια συγκεκριμένη λεκάνη απορροής ποταμού, τα εν λόγω ύδατα προσδιορίζονται και υπάγονται στην πλησιέστερη ή την προσφορότερη περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού˙ τα παράκτια ύδατα προσδιορίζονται και υπάγονται στην ή στις πλησιέστερες ή προσφορότερες περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μαρτίου 15, 2016
Image00206

Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος 1/1991

Συνοπτικός τίτλος 1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμος του 1991 και ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998.Ερμηνεία2.…
Σεπτεμβρίου 12, 2015

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμος 106/2002

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—(α) «Οδηγία 75/440 του Συμβουλίου για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα κράτη μέλη» (OJL 194…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμος 57/2008

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-«ανάπτυξη κυανοβακτηρίων» σημαίνει τη συσσώρευση κυανοβακτηρίων υπό μορφήν εξάνθησης, τάπητα ή αφρού·«αξιολόγηση της ποιότητας των…
Σεπτεμβρίου 02, 2015

Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηνεία2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -“άδεια διατρητή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 106˙“άδεια έργου υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...