Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Ποιότητα πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση

Image0020615 Δεκεμβρίου 2016

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης για την επεξεργασία του πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση;
2. Σε ποιες κοινότητες που έχουν δική τους γεώτρηση υπάρχει κεντρικός μετρητής νερού για εντοπισμό των απωλειών;
3. Πόσο συχνά γίνονται μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, πως κρίνονται τα αποτελέσματα και σε ποιες περιοχές διαπιστώθηκε ότι το πόσιμο νερό ήταν ακατάλληλο εντός του 2015 και 2016;

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.391, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

        «Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην ερώτησή σας με αρ. ερ. 23.06.011.01.391 από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, είναι η ακόλουθη:

  1. Η χλωρίωση είναι μια εγκεκριμένη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μέθοδος απολύμανσης του νερού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού όχι μόνο των γεωτρήσεων αλλά και των δικτύων ύδρευσης πόλεων και κοινοτήτων παγκύπρια. Παρόλο που το χλώριο αποτελεί ένα ισχυρό και ευρείας χρήσεως μέσο απολύμανσης, εντούτοις κατέχει το μειονέκτημα να αντιδρά με τη φυσική οργανική ύλη, όταν δεν χρησιμοποιείται στις σωστές αναλογίες, με αποτέλεσμα να παράγει επικίνδυνα υποπροϊόντα όπως τριαλογομεθάνια. Για το σκοπό αυτό οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του άρθρου 9 του περί της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου, Ν.87(Ι)/2001, προβαίνουν σε έλεγχο του ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου, στο δίκτυο ύδρευσης των ζωνών παροχής νερού, παγκύπρια. Ο έλεγχος του ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου ελέγχεται στα πλαίσια διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων και βασίζεται σε επίπεδα που καθορίστηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μέσω κατευθυντήριων οδηγιών. Με βάση την παράγραφο (6) του ίδιου άρθρου, ο φορέας ύδρευσης έχει την υποχρέωση να μεριμνά ώστε οποιαδήποτε επιμόλυνση από τα υποπροϊόντα της απολύμανσης να διατηρείται σε όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα.
  2. Το θέμα των απαιτούμενων προδιαγραφών του εξοπλισμού και των μηχανημάτων επεξεργασίας αποθήκευσης και μεταφοράς του νερού στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου και του κεντρικού μετρητή για εντοπισμό απωλειών, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Υπηρεσιών.
  3. Η συχνότητα παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης καθορίζεται με βάση τον όγκο ημερήσιας κατανάλωσης σε κυβικά μέτρα νερού ανά ζώνη παροχής. Σε μικρές κοινότητες όμως που ενδέχεται να παρουσιάζονται σε τακτική βάση υπερβάσεις κυρίως σε μικροβιολογικές παραμετρικές τιμές, για διάφορους λόγους, όπως μη λειτουργία συστήματος αυτόματης χλωρίωσης, διενεργούνται περισσότεροι έλεγχοι. Το ίδιο γίνεται και στις περιπτώσεις που κάποιες κοινότητες έχουν ιστορικό αποκλίσεων σε ενδεικτικές παραμέτρους δηλαδή σε παραμέτρους που δεν τίθεται άμεσα σε κίνδυνο η υγεία του καταναλωτή αλλά αξιολογείται ο βαθμός απόκλισης και η χρονική της διάρκεια, ως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται αποτελέσματα ετήσιου δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε για το 2015 από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους, στα πλαίσια εφαρμογής ετήσιου προγράμματος παρακολούθησης. Τα δείγματα λαμβάνονται από καθορισμένα δειγματοληπτικά σημεία του δικτύου ύδρευσης πόλεων και κοινοτήτων.
Ολικός αριθμός δειγμάτων νερού που λήφθηκαν και αποστάληκαν στο ΓΧΚ για μικροβιολογική εξέταση

5367

Ολικός αριθμός δειγμάτων νερού πουλήφθηκαν και αποστάληκαν στο ΓΧΚ για χημική ανάλυση

2324

Συνάδουν με τη Νομοθεσία

Δε συνάδουν με τη Νομοθεσία

Σύνολο

Ολικός αριθμός δειγμάτων που λήφθηκε το αποτέλεσμα τους

6245

1365

7610

δημόσια
υδατοπρομήθεια

5444

1214

6658

ιδιωτική
υδατοπρομήθεια

39

15

54

βυτιοφόρο

170

23

193

κερματοδέκτες

556

112

668

Εμφιαλωτήριο πριν την εμφιάλωση

36

1

37

Συνολικός αριθμός δειγμάτων που αναμένονταν αποτελέσματα (τότε που ολοκληρώθηκε η έκθεση)

81

  1.     Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα αυτά από μόνα τους δεν καταδεικνύουν ότι ένα σύστημα υδροδότησης δεν είναι ασφαλές. Η διαπίστωση κατά πόσον μία πηγή υδροδότησης είναι ακατάλληλη, δε στηρίζεται αποκλειστικά στα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων αλλά σε μία σειρά ενεργειών και διαδοχικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από την πηγή μέχρι τη βρύση του καταναλωτή. Σε περίπτωση που εντοπιστεί ακατάλληλο δείγμα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες πέραν της ενημέρωσης του φορέα ύδρευσης πραγματοποιούν διερεύνηση σε όλη την αλυσίδα για εντοπισμό της πηγής μόλυνσης (π.χ. σπάσιμο αγωγών λόγω έργων στο δίκτυο, ακάθαρτα ντεπόζιτα κ.λπ.).  Οι ενέργειες αυτές μπορεί να επεκταθούν από τον έλεγχο των πηγών/γεωτρήσεων, στον καθαρισμό και την απολύμανση δεξαμενών και δικτύων, στο κλείσιμο μιας πηγής υδροδότησης μέχρι και στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης για προστασία του καταναλωτικού κοινού.
        Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνεται ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.»

ΣΠ/ΜΜ/Ap-23.06.011.01.391(2)

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιουνίου 22, 2018

Χάπι για καρδιακή ανεπάρκεια

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.336, ημερομηνίας21ης Νοεμβρίου2016,του βουλευτήεκλογικής περιφέρειαςΛευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια όπως το χάπι “Entresto” προστεθεί στο κρατικό συνταγολόγιο.…
Φεβρουαρίου 02, 2018

Ψεκασμοί φυτοφαρμάκων σε κατοικημένες περιοχές

20 Οκτωβρίου 2016ΧΛ/ΧΘ/086/16Προς:κ. Ανδρούλα ΓεωργίουΔιευθύντρια Τμήματος ΓεωργίαςΑγαπητή κ. Γεωργίου,Θέμα: Ψεκασμοί από ιδιώτες σε κατοικημένες περιοχές.Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες σε σχέση με ψεκασμούς που γίνονται σε κατοικημένες περιοχές…
Δεκεμβρίου 23, 2016

Yπηρεσίες τις οποίες παρέχει το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους

15 Δεκεμβρίου 2016Τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 όσο και σε προϋπολογισμούς προηγούμενων ετών, κάτω από το κεφάλαιο του Υπουργείου Εσωτερικών προνοούνται πιστώσεις ύψους €105.000 για την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών που παρέχει το Κοινοτικό…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...