Αποκατάσταση παλιών διυλιστηρίων - ΚΕΤΑΠ

Γονική Κατηγορία: Παρεμβάσεις - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις & Θέματα - 2017 Εμφανίσεις: 2669
Η Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ. (ΚΕΤΑΠ) έχει προκηρύξει προσφορά (βλ. Παράρτημα 1) για «μερική περιβαλλοντική αποκατάσταση συγκεκριμένου χώρου εντός των εγκαταστάσεων της στη Λάρνακα».

Η γνωμάτευση με αριθμό φακέλου 02.10.011.004.004.001 που έχει εκδώσει το Τμήμα Περιβάλλοντος για την αποξήλωση των εγκαταστάσεων θέτει μεταξύ άλλων τους πιο κάτω ουσιώδης όπως τονίζεται στην έκθεση όρους:
• Την υποχρέωση από τον ΚΕΤΑΠ για ετοιμασία Περιβαλλοντικής Μελέτης Αναφοράς (Environmental Baseline Study) για όλο τον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο με την ολοκλήρωση της αποξήλωσης. Η έκθεση αυτή αναμενόταν να υποβληθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιούλιο του 201, και

• Την υποβολή στο Τμήμα Περιβάλλοντος Σχεδίου Αποκατάστασης του Χώρου εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πιο πάνω έκθεσης.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:
KetapTender17

1. Εάν έχει εκπονηθεί και υποβληθεί η απαιτούμενη Περιβαλλοντική Μελέτη Αναφοράς (Environmental Baseline Study),

2. Εάν έχει ετοιμαστεί και υποβληθεί Σχέδιο Αποκατάστασης και

3. Εάν έχει εξασφαλιστεί οποιαδήποτε άλλη άδεια από τον ΚΕΤΑΠ για να προχωρήσει αποσπασματικά.

Τέλος παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι όπως αναφέρονται πιο πάνω και δεν έχει εξασφαλιστεί οποιαδήποτε άδεια από τον ΚΕΤΑΠ για να προχωρήσει αποσπασματικά, εάν προτίθεται να πάρει άμεσα μέτρα για να σταματήσει την πιο πάνω ενέργεια του ΚΕΤΑΠ.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
Βουλευτής,
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

Απάντηση.

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.885, ημερ. 291512017, του Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας. K. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2017, με την οποία διαβιβάστηκε η πιο πάνω Ερώτηση προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) και αφού απολογηθώ για την καθυστέρηση στην απάντηση μας, επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου υποβλήθηκε περιβαλλοντική μελέτη (ΜΕΕΠ) μέσω του Δήμου Λάρνακας για τις εργασίες αποξήλωσης/κατεδάφισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών (Κ.Ετ.Α.Π).
Η υποβληθείσα ΜΕΕΠ εξετάστηκε κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εκδόθηκε θετική γνωμάτευση με όρους στις 26/7/2017. Επισυνάπτεται η σχετική γνωμάτευση.

Στο πρώτο σας ερώτημα, σύμφωνα με τον όρο της γνωμάτευσης Ενότητα Β- Γενικοί Όροι 1.2, δεν έχει υποβληθεί ακόμη περιβαλλοντική μελέτη αναφοράς (Environmental Baseline Study) διότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι εργασίες αποξήλωσης και κατεδάφισης του έργου.

Σύμφωνα με όρο της υπό αναφοράς γνωμάτευσης «Εντός 12 μηνών από το πέρας των εργασιών αποξήλωσης και κατεδάφισης να υποβληθεί Έκθεση Περιβαλλοντικής Αναφοράς (Environmenta/ Baseiine Study) για το χερσαίο και το θαλάσσιο περιβάλλον».

Στο δεύτερο σας ερώτημα, πληροφορείστε ότι δεν έχει υποβληθεί ακόμη σχέδιο αποκατάστασης αφού έπεται της Έκθεσης Περιβαλλοντικής Αναφοράς. Αφού εγκριθεί ή εν λόγω έκθεση, με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το «Σχέδιο Δειγματοληψιών», αλλά και την μελλοντική χρήση του χώρου θα εκπονηθεί Σχέδιο Αποκατάστασης TOlJ χώρου, το οποίο θα εγκριθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Στο τρίτο σας ερώτημα, ενημερώνεστε ότι η ΚΕΤΑΠ δεν προχωρεί αποσπασματικά, αλλά με βάση τους όρους της εκδοθείσας Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης που περιλαμβάνει κυρίως τρεις (3) χρονικές και λειτουργικές φάσεις, για τις οποίες πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών της κάθε φάσης να ενημερώνεται εγγράφως το Τμήμα Περιβάλλοντος για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των σχετικών εργασιών. Ουσιώδης Όρος Ενότητα Α —Γενικός Όρος 1.3.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος παρακολουθεί τακτικά την εξέλιξη των εργασιών κατεδάφισης και είναι σε επικοινωνία με την εν λόγω εταιρεία για όλες τις εργασίες που διεξάγονται.
Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής έχει τύχει της έγκρισης του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.

Εκτύπωση