Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Σταθμοί εναλλακτικών καυσίμων και η μελέτη του κράτους

[Απαντήσεις: Υπ Μεταφορών ..... Υπ Ενέργειας]

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.427, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
TeslaRed

«Σύμφωνα με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε την υποχρέωση να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το Νοέμβριο του 2016 το εθνικό σχέδιο δράσης με τους στόχους και τις δράσεις για την ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμων.
Η κριτική η οποία έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του επιτρόπου για τις μεταφορές για το σχέδιο που υποβλήθηκε από την Κύπρο είναι πολύ απογοητευτική. Στο σχέδιο που έχουμε υποβάλει αναφερόταν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμαζόταν για “technical assistance, in order to assess and formulate recommendations for the promotion and penetration of alternative fuels in the transport sector”.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έγινε δημόσια διαβούλευση για την ετοιμασία του σχεδίου δράσης;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για technical assistance;


3. Σκοπεύει να προχωρήσει η κυβέρνηση σε δημόσια διαβούλευση για τα ευρήματά της;

Παρακαλώ όπως αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πιο πάνω αναφερόμενη μελέτη με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης.»Απάντηση 1 - Υπουργείο μεταφορών

Απάντηση ημερομηνίας 24 Απριλίου 2018 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.427, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
2. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει αναλάβει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τη μεταφορά της Οδηγίας 2014/94ΕΕ για την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών, στο εθνικό δίκαιο.

3. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας, ετοιμάστηκε ένα Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής (ΕΠΠ) για την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στη βάση σχεδιοτύπου το οποίο υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υποβοήθηση των κρατών μελών. Το εν λόγω ΕΠΠ εγκρίθηκε από το Υπ. Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 25 Μαΐου, 2017 και ακολούθως υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α, κατάλογος αποδεκτών στους οποίους αποστάλθηκε το προσχέδιο του ΕΠΠ για την ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμων και των σχετικών υποδομών, για τις τελικές απόψεις πριν την προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Η επιλογή του καταλόγου για τα τελικά σχόλια έγινε λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του ΕΠΠ σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία. Επιπρόσθετα, ζητήθηκαν και οι απόψεις Υπηρεσιών και Οργανισμών οι οποίοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εμπλέκονται ή αναλαμβάνουν δράσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών που αναφέρονται στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής.

5. Όσον αφορά τα ερωτήματα με αριθμό 2 και 3 της επιστολής σας, αρμόδιο για να απαντήσει είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο οποίο έχει κοινοποιηθεί η επιστολή σας.

6. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειαστείτε.»

Απάντηση 2 - Υπουργείο Ενέργειας

Θέμα: Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.427 ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας K. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


Έχω οδηγίες από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να αναφερθώ στην επιστολή σας με αρ. Ερ. 23.06.011.02.427 και ημερομηνία 12.03.2018 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της απάντησης της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με αρ. Φακ 5.22.2.8 και ημερομηνία 19.04.2018, σας παραθέτω τα ακόλουθα για τα ερωτήματα 2 και 3 της επιστολής σας τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΥΕΕΒΤ:

1. Η μελέτη με τίτλο «Penetration of alternative fuels in Cyprus road and maritime sectors» εκπονήθηκε από το Γερμανικό Ινστιτούτο GIZ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας για την Κύπρο και ολοκληρώθηκε τέλος Ιουνίου του 2017. Αντίγραφο της μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή επισυνάπτεται. Σημειώνεται ότι η μελέτη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

2. Τον Απρίλιο του 2017, πριν την ολοκλήρωση της μελέτης, πραγματοποιήθηκε ημερίδα όπου παρουσιάστηκαν τα μέχρι τότε ευρήματα της μελέτης. Στην ημερίδα προσκλήθηκαν και συμμετείχαν διάφορα εμπλεκόμενα κυβερνητικά Τμήματα και αρχές, καθώς και οι εταιρείες πετρελαιοειδών.

3. Τα ευρήματα της μελέτης αποτελούν τη βάση του Σχεδίου Δράσης, για την επίτευξη των υποχρεωτικών στόχων του 2020, στις μεταφορές αλλά και την επίτευξη των νέων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται για το 2030 και το 2040 μέσω μιας σειράς νομοθετικών πράξεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο πλαίσιο της Δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους».

Το Υπουργείο είναι σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το θέμα και αναφέρεται ότι η στρατηγική των μεταφορών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν την έγκριση της από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δρ. Στέλιος Δ. Χειμώνας
Γενικός Διευθυντής

Κοιν.: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φεβρουαρίου 02, 2020
Transport1

Οδική ασφάλεια και εκπαιδευμένοι ελεγκτές

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω που απορρέουν από τον περί Διαχείρισης…
Δεκεμβρίου 24, 2019

Η ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2020

Ομιλία Βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τους Προϋπολογισμούς- Δεκέμβριος 2019Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οκτωβρίου 21, 2019
Image00168

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - 11 χρόνια μετά και ακόμη περιμένουμε

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.700, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2008 συστάθηκε επιτροπή για να καθορίσει μεταξύ άλλων το Εθνικό Πλαίσιο…
Οκτωβρίου 15, 2019

Αειφόρος διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.323, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου όσον αφορά την…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...