fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Advanced Drivers License στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.085, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας traffic1Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε ορισμένες χώρες, πέρα από τη συνηθισμένη άδεια οδηγού, λειτουργεί και το σύστημα “Advanced Driving Lessons”, το οποίο οδηγεί συχνά και στην έκδοση “Advanced Drivers License” μετά από σχετική εξέταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο εξετάζει την εισαγωγή τέτοιων μαθημάτων ή/και την έκδοση αντίστοιχης άδειας.»


Απάντηση:

Απάντηση ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στις ερωτήσεις με αρ. 23.06.011.02.556 και 23.06.011.03.085, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2018 και 31ης Αυγούστου 2018, αντίστοιχα, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Επιθυμώ να αναφερθώ στις πιο πάνω ερωτήσεις, με το ίδιο αντικείμενο, και, με βάση την ενημέρωση που έτυχα από το αρμόδιο Τμήμα, να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

(α)
Η άδεια οδήγησης ανά κατηγορία οχήματος, όπως γνωρίζετε, εκδίδεται σε άτομο που έχει υποβάλει αίτηση, βάσει των διατάξεων του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001 έως 2018, στον οποίο προνοούνται, ανάμεσα σε άλλα, οι προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας οδήγησης, δηλ. το ελάχιστο όριο ηλικίας, οι ελάχιστες σωματικές και διανοητικές ικανότητες, καθώς και το κατά πόσο ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση πάνω στα θέματα που καθορίζονται στο άρθρο 23 του υπό αναφορά Νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 23 “Η εξέταση που διενεργείται για σκοπούς απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας αποτελείται από προφορική ή και γραπτή διαπίστωση των γνώσεων του εξεταζόμενου σε θέματα κανόνων οδικής κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και οδικής συμπεριφοράς και από πρακτική δοκιμασία της ικανότητας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος, της κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας για την οποία ζητείται η έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας”.

(β)
Στο σχετικό Νόμο έχει ενσωματωθεί η Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση), με την Κ.Δ.Π. 460/2015, η οποία έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Δεκεμβρίου, 2015 (Παράρτημα Τρίτο, Μέρος Ι), σε τρόπο ώστε να συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συγκεκριμένα, έχει ενσωματωθεί το Παράρτημα II της υπό αναφορά Οδηγίας, στο οποίο καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις εξετάσεις οδήγησης (θεωρητική εξέταση, δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, βαθμολόγηση της εξέτασης, διάρκεια και τόπος της εξέτασης).

(γ)
Η εισαγωγή του θεσμού της προηγμένης άδειας οδήγησης (Advanced Drivers License), που τίθεται στις ερωτήσεις σας, δεν προβλέπεται σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή Οδηγία και μέχρι στιγμής δεν έχουμε μελετήσει ένα τέτοιο θέμα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που εξασφάλισε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, πρόκειται για θεσμό που λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο καθαρά ως ιδιωτική/κερδοσκοπική πρωτοβουλία και δεν περιβάλλεται από οποιαδήποτε εθνική νομοθεσία.

2. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.»

ΣΠ/HK/Ap-23.06.011.02.556-03.085

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1452
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...